พระเยซูทรงเป็นแสงสว่างของเชิงเทียนทั้งเจ็ดและมหาปุโรหิตของเรา

“และท่ามกลางคันประทีปเจ็ดคันนั้น ผู้หนึ่งเปรียบเหมือนบุตรมนุษย์ นุ่งห่มยาวถึงเท้า และคาดผ้าคาดสีทองคาดรอบเอว” (วิวรณ์ 1:13)

พระเยซูทรงพรรณนาพระองค์เองว่าเป็น “บุตรมนุษย์” บ่อยครั้งเพราะพระองค์ทรงบังเกิดมาจากสตรีและทรงประสบความยุ่งยาก ความปวดใจ การล่อลวง และความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับคนอื่นๆ พระองค์ไม่ได้ทำบาป นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างท่ามกลางเชิงเทียนทั้งเจ็ด หากไม่มีเขา ก็ไม่มีแสงสว่างให้ดำเนินชีวิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง (ความคิดและวิถีทางศาสนาทั้งหมด และวิถีทางอื่นๆ ของมนุษย์) ล้วนเต็มไปด้วยความมืด นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูทรงเป็นความสว่างท่ามกลางคริสตจักร พระเยซูเองในข้อ 20 ของบทเดียวกันนี้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า

เว้นแต่พระเยซูเองจะทรงอยู่ท่ามกลางคริสตจักร คริสตจักรไม่มีแสงสว่างให้ฝ่ายวิญญาณมองเห็น และไม่ส่องแสงไปยังโลกที่หลงหายและกำลังจะตาย พระเยซูเองบอกเรา:

  • “…แม้เพียงชั่วขณะหนึ่งแสงสว่างอยู่กับเธอ จงเดินในขณะที่ท่านมีความสว่าง เกลือกว่าความมืดจะมาเหนือท่าน เพราะว่าผู้เดินในความมืดไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหน ขณะที่ท่านมีความสว่าง จงเชื่อในความสว่าง เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรแห่งความสว่าง…” (ยอห์น 12:35-36)
  • “เราเป็นความสว่างในโลก เพื่อทุกคนที่เชื่อในเรา ไม่ควรอยู่ในความมืด” (ยอห์น 12:46)

ต่อไปสังเกตว่าเขาแต่งตัวอย่างไร พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเรา ผู้วิงวอนเพื่อทุกคน และเช่นเดียวกับมหาปุโรหิตแห่งพันธสัญญาเดิม พระองค์ทรงสวมเสื้อผ้ายาวจรดเท้าและสวมผ้าคาดเอว แต่โปรดทราบว่า เข็มขัดของพระเยซูไม่เหมือนกับมหาปุโรหิตในพันธสัญญาเดิม คาดอยู่ที่หน้าอกของเขา ไม่ใช่ที่เอว และเป็นทองคำ เพราะหัวใจของพระเยซูเป็นทองคำบริสุทธิ์ พระองค์จึงมีความรักที่สมบูรณ์ต่อพระบิดา ต่อความจริง และสำหรับเรา

“สิ่งที่เราพูดไปก็เป็นเพียงผลรวม คือ เรามีมหาปุโรหิตเช่นนั้น ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในสวรรค์ เป็นผู้ปรนนิบัติในสถานบริสุทธิ์ และพลับพลาที่แท้จริง ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ ไม่ใช่มนุษย์” (ฮบ 8:1-2)

ในพันธสัญญาเดิม มหาปุโรหิตจะเป็นผู้นำการนมัสการในพลับพลาและต้องการแสงจากเชิงเทียนเจ็ดคันในการทำงานของเขา ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับคริสตจักร พระเยซูไม่เพียง แต่เป็นมหาปุโรหิตเท่านั้น พระองค์ยังเป็นแสงสว่างของเชิงเทียนทั้งเจ็ด และยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงเป็นผู้เสียสละเพียงคนเดียวที่พระเจ้าพระบิดาจะทรงยอมรับสำหรับบาปของเรา หากปราศจากพระเยซู ก็ไม่มีความหวังว่าจะได้ชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง

thไทย
การเปิดเผยของพระเยซูคริสต์

ฟรี
ดู