ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงของลิ้น

ในวิวรณ์บทที่ 16 ขวดที่หกแห่งพระพิโรธของพระเจ้าถูกเทลงมาในการพิพากษาต่อต้านศาสนาเท็จ ปฏิกิริยาของซาตานคือการส่งวิญญาณที่ไม่สะอาดออกมา รวบรวมผู้คนในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณกับผู้คนที่แท้จริงของพระเจ้า วิญญาณที่ไม่สะอาดเหล่านี้มีอำนาจหลอกลวงเปรียบเสมือนกบ

“และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนเหมือนกบออกมาจากปากพญานาค ออกจากปากสัตว์ร้าย และออกจากปากของผู้เผยพระวจนะเท็จ เพราะพวกเขาเป็นวิญญาณของมาร ทำการอัศจรรย์ ซึ่งออกไปหากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกและของคนทั้งโลก เพื่อรวบรวมพวกเขาเข้าสู่การต่อสู้ในวันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ดูเถิด ฉันมาอย่างขโมย ความสุขมีแก่ผู้ที่เฝ้าดูและรักษาเครื่องนุ่งห่มของเขา เกลือกว่าเขาจะเดินเปลือยกายและพวกเขาเห็นความอัปยศของเขา” ~ วิวรณ์ 16:13-15

วิญญาณที่ไม่สะอาดเหล่านี้มีอำนาจที่จะหลอกลวงด้วยการทำปาฏิหาริย์ของตนเอง ซึ่งมักอ้างว่าเป็นของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นมารในทุกวันนี้จึงหลอกลวงคนนับล้านด้วยของประทานจอมปลอมที่ผู้คนอ้างว่าเป็นของประทานแห่งภาษาแปลกๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่จะเปิดเผยของประทานจอมปลอมนี้ ให้โอกาสฉันอธิบายโดยพระคัมภีร์ถึงของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงของภาษาต่างๆ ฉันจะทำสิ่งนี้โดยตอบคำถามสามข้อนี้:

  1. ของประทานที่แท้จริงของภาษาคืออะไร?
  2. มันใช้อย่างไร?
  3. พระเจ้าประทานให้ใคร?

อะไรคือของขวัญแห่งลิ้นที่แท้จริง?

ของประทานที่แท้จริงของภาษาคือความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศ โดยไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนในภาษาเหล่านั้น มันไม่ใช่ "ไม่รู้จัก" jibber-jabber หรือ bibbel-babbel เป็นภาษาธรรมดา เข้าใจง่าย มันพูดโดยบุคคลที่รู้และเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด เมื่อมีคนพูดกับคุณโดยใช้ของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆ คุณจะเข้าใจพวกเขาอย่างสมบูรณ์ในภาษาเดียวกับที่คุณใช้ตั้งแต่เกิด (กิจการ 2:4-11)

“และพวกเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณประทานให้พวกเขาพูด และมีชาวยิวอาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดาผู้ศรัทธาจากทุกประชาชาติใต้ฟ้าสวรรค์ เมื่อเสียงนี้ดังไปในต่างแดน ฝูงชนก็ชุมนุมกันและตกตะลึงเพราะทุกคนได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตน ต่างก็ประหลาดใจและอัศจรรย์ใจพูดกันว่า "ดูเถิด คนเหล่านี้พูดกาลิลีมิใช่หรือ" และอย่างไรเราแต่ละคนได้ยินในภาษาของเราเองว่าเราเกิดมาได้อย่างไร” ~ กิจการ 2:4-8

Gift of Tongues ใช้อย่างไร?

ของประทานนี้ใช้เพื่อสื่อสารข่าวสารพระกิตติคุณแห่งความรอดแก่ผู้คนในทุกภาษา (ภาษาต่างๆ) ตามที่บันทึกไว้ในหนังสือกิจการ ครั้งเดียวที่ของกำนัลถูกใช้คือในพื้นที่ที่มีผู้คนจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่พูดภาษาต่างกัน ในกิจการบทที่ 2 ในวันเพ็นเทคอสต์: “มีชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มอาศัยอยู่ คนเคร่งศาสนา จากทุกประชาชาติในใต้ฟ้า…และพวกเขาต่างก็ประหลาดใจและประหลาดใจ พูดกัน…ว่าพวกเราทุกคนใน ลิ้นของเราเกิดที่ไหน" กิจการ 2:5-8

สถานที่อื่นในกิจการที่กล่าวถึงการใช้ภาษาแปลกๆ มีอยู่เพียงแห่งเดียวในเมืองซีซาเรียและเมืองเอเฟซัส เมืองเหล่านี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญ ผู้คนจากหลากหลายประเทศและภาษาต่างๆ จะเดินผ่านพวกเขาเป็นประจำ ของประทานแห่งภาษาแปลก ๆ จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้คริสตจักรสามารถเป็นพยานและประกาศข่าวสารแห่งความรอดแก่นักเดินทางจำนวนมากจากหลายชาติ เมื่อทุกคนพูดภาษาเดียวกันแล้ว ของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆ ก็ไม่จำเป็น

หลายคนเรียกร้องในวันนี้ว่าการพูดภาษาแปลกๆ เป็นพยานว่าคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ในพระคัมภีร์ใหม่อย่างน้อย 46 แห่งที่บอกหรือสอนผู้คนที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงการพูดภาษาแปลกๆ 1 โครินธ์บทที่ 12 กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ามีของประทานมากมายจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่คนต่างกันมีของประทานที่แตกต่างกัน และไม่ใช่ทุกคนที่มีของประทานแห่งการภาษาแปลกๆ

ให้พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากที่สุดที่เคยเดินบนพื้นโลกคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ (ลูกา 4:14, มาระโก 1:8-12, มัทธิว 12:28) ในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ พระเยซูทรงรักษาฝูงชน ทำการอัศจรรย์ ขับผีออก พยากรณ์ และสอนพระวจนะที่ยอดเยี่ยมมากมายของพระเจ้า แต่ขณะทำทั้งหมดนี้ พระเยซูไม่เคยสอนผู้คนด้วยภาษาต่างประเทศ และแน่นอนที่สุดเขาไม่เคยพูดพล่อยๆใน "ลิ้นที่ไม่รู้จัก"! พระเยซูตรัสว่าพันธกิจขณะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ทำเพื่อคนต่างชาติ แต่สำหรับชาวยิว “เราไม่ได้ถูกส่งมาแต่เพื่อแกะหลงแห่งวงศ์วานอิสราเอล” (มัดธาย 15:24) ผู้คนที่พระเยซูทรงสอนขณะอยู่บนโลกล้วนพูดภาษาเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆ

โดยตัวอย่าง พระเยซูแสดงให้เห็นว่าของประทานแห่งพระวิญญาณจะใช้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าอาจได้รับเกียรติในการใช้งาน ไม่ใช่มนุษย์! ทุก วัน นี้ หลาย คน ถูก ยก ชู ขึ้น เนื่อง จาก “ของ ประทาน แห่ง ลิ้น.” ทำไมพระเยซูไม่ทรงยกพระองค์ขึ้นด้วยวิธีนี้?

ต่อมาพระเยซูทรงส่งสาวกของพระองค์ไปทั่วโลกเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณ เมื่อมีความจำเป็นต้องพูดกับคนหลายภาษา พระเจ้าประทานของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆ ให้พวกเขาทำเช่นนั้น

พระเจ้ามอบของขวัญแห่งลิ้นให้ใคร?

สุดท้าย พระคัมภีร์สอนเราอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถเติมเต็มด้วยของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ เฉพาะผู้ที่ได้รับความรอด เชื่อฟังพระเจ้า และไม่ทำบาป (กิจการ 5:32, ฮีบรู 6:4-8, 1 ยอห์น 3:3-10, ฮีบรู 10:26-31)

แล้วของประทานแห่งลิ้นที่ไม่รู้จักล่ะ?

หลายคนพยายามโต้แย้งว่า 1 โครินธ์ บทที่ 14 สนับสนุนการสอนเรื่อง “ภาษาที่ไม่รู้จัก” และความจำเป็นที่ต้องมีใครสักคนแปล “ลิ้น” เหล่านี้ ก่อนอื่น ควรสังเกตว่าคำว่า "ไม่ทราบ" ในบทนี้ไม่เคยอยู่ในพระคัมภีร์เดิม! ในฉบับคิงเจมส์ จะใช้ตัวเอียงเป็นพิเศษเพื่อแสดงว่าเป็นคำที่ "มีให้" ในการแปล ล่ามใช้วิธีนี้เพื่ออธิบายภาษาที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก วลี "ภาษาที่ไม่รู้จัก" ไม่ได้ใช้ที่อื่นในพระคัมภีร์!

เมืองโครินธ์เป็นเมืองท่าสำคัญอีกเมืองหนึ่งที่มีผู้คนมากมายจากหลากหลายประเทศผ่านไปมาเป็นประจำ 1 โครินธ์ บทที่ 14 กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนจากภาษาต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อพยายามนมัสการพระเจ้าด้วยกัน ผู้คนจากภาษาต่างๆ มาที่ประชาคมที่เมืองโครินท์และพยายามใช้ภาษาแม่ของตนในการนมัสการ ประชาคมส่วนใหญ่ไม่พูดภาษาของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องการล่าม ปัญหาที่กล่าวถึงในบทนี้ไม่ใช่คนที่ใช้ของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆ ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงของภาษาไม่ได้ทำให้เกิดปัญหา แต่จะแก้ปัญหาได้!

ในปี ค.ศ. 1611 เมื่อมีการสร้างฉบับคิงเจมส์ขึ้น นักแปลไม่มีความคิดที่จะใช้คำว่า "ไม่รู้จัก" เพื่อเป็นตัวแทนของภาษาที่ไม่มีใครรู้ สิ่งที่พวกเขาพยายามกำหนดโดยการเพิ่มคำว่า "ไม่รู้จัก" คือการแสดงภาษาต่างประเทศที่ใช้ ภาษาที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักในประชาคม

แนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับภาษาที่ไม่รู้จัก (หรือที่เรียกว่ากลอสโซลาเลีย) ไม่เคยได้ยินมาก่อนในคริสตจักรคริสเตียนในทศวรรษ 1600 แต่ การ พูด พูด พล่าม หรือ กลอสโซลาเลีย มัก ปฏิบัติ กัน บ่อย ๆ ใน การ นมัสการ นอก รีต นาน หลาย ปี. แต่วิญญาณนอกรีตนั้นไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า “ศาสนาคริสต์” จนกระทั่งต้นทศวรรษ 1900 อย่างมีนัยสำคัญ

ตอนนี้ คำว่า "ลิ้น" ตามที่ใช้ในข้อ 1 โครินธ์ 14 เป็นส่วนหนึ่งของการแปลต้นฉบับ ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถค้นหาความหมายของคำดั้งเดิมผ่านพจนานุกรมพระคัมภีร์ เช่น เธเยอร์

ลิ้น – ภาษาหรือภาษาถิ่นที่ใช้โดยบุคคลที่แตกต่างจากประเทศอื่น

ดังนั้นวลีที่ว่า "ภาษาที่ไม่รู้จัก" ในที่นี้หมายถึง "ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่น" หรือภาษาต่างประเทศที่คนในพื้นที่ไม่รู้จัก ดังนั้นในโครินธ์ที่ 1 บทที่ 14 การแทนที่คำว่า "ภาษาที่ไม่รู้จัก" ด้วยคำว่า "ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่น" จะช่วยให้เราเข้าใจถึงเจตนาดั้งเดิมของผู้แปล นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจน เราจะแทนที่คำว่า "ลิ้น" ด้วย "ภาษาต่างประเทศ" ต่อไป เรามาอ่านข้อความเดียวกันในพระคัมภีร์โดยเปลี่ยนคำเหล่านั้น ตอนนี้มันจะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น (หมายเหตุ: ฉันได้ทิ้งตัวเลขไว้ในพระคัมภีร์ในข้อนี้เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบตัวเองกับพระคัมภีร์ของคุณได้ง่ายขึ้น)

1 โครินธ์ 14:1-33

[1] ดำเนินตามจิตกุศล และปรารถนาของประทานฝ่ายวิญญาณ แต่เพื่อเจ้าจะได้เผยพระวจนะ (2) เพราะผู้ที่พูดภาษาอื่นไม่ได้พูดกับมนุษย์ แต่พูดกับพระเจ้า เพราะไม่มีใครเข้าใจเขา อย่างไรก็ตามในจิตวิญญาณเขาพูดความลึกลับ (3) แต่ผู้ที่เผยพระวจนะพูดกับมนุษย์ถึงการสั่งสอน การตักเตือน และการปลอบโยน (4) ผู้ที่พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นก็สร้างตัวเองขึ้น แต่ผู้ที่เผยพระวจนะก็สร้างคริสตจักรขึ้น (5) ข้าพเจ้าอยากให้ท่านพูดด้วยภาษาต่างประเทศ แต่จงพยากรณ์เถิด เพราะว่าผู้เผยพระวจนะนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่พูดภาษาต่างประเทศ เว้นแต่เขาจะตีความ เพื่อคริสตจักรจะได้รับการจรรโลงใจ [6] บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย หากข้าพเจ้ามาหาท่านโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่าน เว้นแต่ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านโดยการเปิดเผย หรือโดยความรู้ หรือโดยการพยากรณ์ หรือโดยหลักคำสอน (7) และแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เสียง ไม่ว่าจะเป็นปี่หรือพิณใหญ่ เว้นแต่จะแยกความแตกต่างของเสียง จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เป่าหรือพิณใหญ่ (8) เพราะถ้าแตรส่งเสียงไม่ชัด ใครจะเตรียมออกศึกได้ (9) เช่นเดียวกัน ท่านทั้งหลาย เว้นแต่ท่านจะพูดด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นอย่างไร เพราะเจ้าจะพูดในอากาศ (10) อาจมีเสียงมากมายในโลกนี้ และไม่มีเสียงใดที่ไร้ความหมาย (11) เหตุฉะนั้นหากข้าพเจ้าไม่ทราบความหมายของเสียง ข้าพเจ้าจะเป็นของผู้ที่พูดคนป่าเถื่อน และผู้ที่พูดจะเป็นคนป่าเถื่อนสำหรับข้าพเจ้า (12) เช่นเดียวกัน ตราบใดที่ท่านมีความกระตือรือร้นในของประทานฝ่ายวิญญาณ จงแสวงหาเพื่อท่านจะเป็นเลิศในการเสริมสร้างคริสตจักร (13) ดังนั้น ให้ผู้ที่พูดภาษาแปลกๆ อธิษฐานเพื่อเขาจะได้แปล (14) เพราะหากข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาท้องถิ่น จิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็อธิษฐาน แต่ความเข้าใจของข้าพเจ้าก็ไร้ผล (15) แล้วมันคืออะไร? ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณ และข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วย ข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณ และข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย (16) มิฉะนั้นเมื่อท่านจะให้พรด้วยวิญญาณ คนที่ครอบครองห้องของคนไร้การศึกษาจะพูดอย่างไร อาเมนเมื่อท่านขอบพระคุณ โดยเห็นว่าท่านไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูด (17) เพราะท่านขอบพระคุณเป็นอย่างดี แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับการจรรโลงใจ (18) ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดภาษาต่างประเทศมากกว่าพวกท่านทั้งหมด (19) แต่ในคริสตจักร ข้าพเจ้าควรพูดห้าคำด้วยความเข้าใจ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะสอนคนอื่นด้วยเสียงของข้าพเจ้า มากกว่าหมื่นคำใน ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่น (20) พี่น้องทั้งหลาย อย่าทำตัวเป็นเด็กในความเข้าใจ แม้ว่าพวกท่านจะเป็นเด็กในความอาฆาตพยาบาท แต่ในความเข้าใจจงเป็นลูกผู้ชาย (21) ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ว่า เราจะพูดกับคนที่ใช้ภาษาต่างประเทศและริมฝีปากอื่นๆ แต่สำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาจะไม่ได้ยินเรา, พระเจ้าตรัส. (22) ดังนั้น ภาษาต่างประเทศจึงเป็นหมายสำคัญ ไม่ใช่สำหรับผู้ที่เชื่อ แต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ แต่การเผยพระวจนะไม่ได้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ แต่สำหรับผู้ที่เชื่อ (23) ดังนั้น ถ้าทั้งคริสตจักรมารวมกันในที่เดียวและทุกคนพูดภาษาต่างประเทศ และมีคนที่ไม่ได้เรียนหรือผู้ที่ไม่เชื่อเข้ามา พวกเขาจะไม่พูดว่าท่านโกรธหรือ? (24) แต่ถ้าทุกคนเผยพระวจนะ และมีผู้ไม่เชื่อเข้ามาบ้าง หรือไม่เรียนรู้ เขาก็เชื่อในทุกสิ่ง เขาก็ถูกพิพากษาจากทุกคน [25] และดังนั้นความลับในใจของเขาจึงปรากฏชัด และก้มลงกราบพระพักตร์พระองค์ก็จะนมัสการพระเจ้า และรายงานว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านถึงความจริง (26) พี่น้องทั้งหลาย เป็นอย่างไรบ้าง? เมื่อพวกท่านมารวมกัน พวกท่านทุกคนมีเพลงสดุดี มีหลักคำสอน มีภาษาต่างประเทศ มีการสำแดง มีการตีความ ให้กระทำสิ่งทั้งปวงเพื่อจรรโลงใจ (27) ถ้าผู้ใดพูดภาษาแปลกๆ ให้พูดทีละสองคนหรือมากสุดทีละสามคน และให้คนตีความ (28) แต่ถ้าไม่มีล่ามก็ให้เขานิ่งอยู่ในคริสตจักร และให้เขาพูดกับตัวเองและกับพระเจ้า (29) ให้ผู้เผยพระวจนะพูดสองสามคำ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตัดสิน (30) ถ้ามีสิ่งใดถูกเปิดเผยแก่ผู้อื่นที่นั่งข้าง ๆ ให้คนแรกนิ่งเสียก่อน (31) เพราะท่านทั้งหลายจงพยากรณ์ทีละคน เพื่อทุกคนจะได้เรียน และทุกคนจะได้รับการปลอบโยน (32) และวิญญาณของผู้เผยพระวจนะก็อยู่ใต้บังคับของศาสดาพยากรณ์ (33) เพราะพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างความสับสน แต่เป็นสันติสุข เช่นเดียวกับคริสตจักรของวิสุทธิชนทุกแห่ง

ตอนนี้ บางคนอ้างว่าอธิษฐานด้วย “ภาษาที่ไม่รู้จัก” โดยพระวิญญาณของพระเจ้า แต่ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่สอนเรื่องแบบนี้ พวกเขาได้แนวคิดนี้โดยการอ่าน 1 โครินธ์ บทที่ 14 และถือว่า “ไม่ทราบ” เป็นส่วนหนึ่งของข้อความต้นฉบับ จากนั้นพวกเขารวมสิ่งนี้เข้ากับข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ในโรม 8:26-28 อย่างไม่ถูกต้อง:

“ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยความอ่อนแอของเราด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรสวดอ้อนวอนขออะไรตามที่ควร แต่พระวิญญาณเองทรงวิงวอนแทนเราด้วยความคร่ำครวญซึ่งไม่อาจเปล่งออกมาได้ และผู้ที่ค้นหาจิตใจก็รู้ว่าพระวิญญาณคืออะไร เพราะเขาทูลวิงวอนเพื่อวิสุทธิชนตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ~ โรม 8:26-28

พระคัมภีร์ข้างต้นแสดงให้เราเห็นว่าเราสวดอ้อนวอนอย่างไรไม่ได้ เว้นแต่เป็นภาระหนักอึ้งที่พระเจ้าจะทรงวิงวอนตามพระประสงค์ของพระองค์ แสดงให้เราเห็นว่าพระวิญญาณ “ทรงวิงวอนแทนเราด้วยเสียงคร่ำครวญซึ่ง พูดไม่ได้” ไม่มีลิ้นที่ไม่รู้จักกล่าวถึงที่นี่ อันที่จริง ไม่มีคำใดที่พูดด้วยวาจาในตัวอย่างนี้ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นภาระที่หนักอึ้งจนเราไม่มีคำพูดใดจะบรรยายออกมา อีกครั้ง ลองค้นหาความหมายดั้งเดิมของ "เสียงคร่ำครวญ" ในพระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์นี้:

คร่ำครวญ - คร่ำครวญ, ถอนหายใจ

ตอนนี้ หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ยังคงต้องการเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพลังให้คุณพูดพล่ามใน “ภาษาที่ไม่รู้จัก” คุณมีปัญหาร้ายแรงบางอย่างที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจัง:

(ก) คริสตจักรและนิกายต่าง ๆ จำนวนมากอ้างว่าพูดใน “ภาษาที่ไม่รู้จัก” แต่ก็ยังถูกแบ่งออกเป็นร่างกายและหลักคำสอนที่แตกต่างกัน พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชี้นำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระคัมภีร์ ซึ่งร่างกายเป็นหนึ่งเดียว มีชื่อเดียว (ตัวตน) ในพระเจ้า และที่ซึ่งพันธกิจเห็นด้วยตาต่อตาในความปรารถนาของพวกเขาสำหรับความจริง (ยอห์น 17:9-23, 1 โครินธ์ 1:10, เอเฟซัส 4:1-6, อิสยาห์ 52:7-8) สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้เผยแพร่ “ภาษาที่ไม่รู้จัก” เหล่านี้สามารถผลิตได้คือการรวมกลุ่มขององค์กรนิกายต่าง ๆ ของคริสตจักรที่ยังคงยึดมั่นในตนเอง เอกลักษณ์และหลักคำสอนของพวกเขาเองและนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงของพวกเขา

(ข) ลักษณะเด่นของคนจำนวนมากที่พูดและอธิษฐานใน “ภาษาที่ไม่รู้จัก” เหล่านี้คือธรรมชาติของบาปที่ยังคงทำงานอยู่ภายใน สมาชิกคริสตจักรและนักเทศน์จำนวนมากยังคงมีความปรารถนาและการกระทำที่เป็นบาป แต่ก็ยังสามารถพูดใน "ภาษาที่ไม่รู้จัก" ได้ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงทำให้ผู้คนบริสุทธิ์และปราศจากบาปตลอดเวลา! (1 ยอห์น 3:7-9, 1 โครินธ์ 3:16-17, โรม 8:1-5, กาลาเทีย 5:16-26) และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงนำคุณให้กระทำการที่ขัดต่อพระคำ ของพระเจ้า

มีคนจริงใจที่ไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ ถูกวิญญาณ "ลิ้นที่ไม่รู้จัก" หลอกมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เมื่อแสงที่แท้จริงปรากฏบนมัน พวกเขาก็หายไปจากมันอย่างสมบูรณ์

(c) ในที่สุด ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เป็นความจริงที่ทราบกันดีว่าแม้ในพิธีเปิดนอกศาสนา นอกรีต พิธีทางศาสนา พวกเขาจะพูดด้วย “ภาษาที่ไม่รู้จัก” คนเหล่านี้ไม่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ด้วยซ้ำ!

อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ถึงคริสตจักรของพระเจ้าดังนี้:

“เจ้าจะไม่เห็นชนชาติใด ชนชาติหนึ่งมีวาจาลึกซึ้งเกินกว่าที่เจ้าจะเข้าใจได้ พูดตะกุกตะกัก (ไร้สาระ) ที่เจ้าไม่เข้าใจ” ~ อิสยาห์ 33:19

อีกครั้ง วิญญาณที่ไม่สะอาดเหล่านี้สามารถปลอมตัวเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ พวกเขามีอำนาจที่จะหลอกลวงปาฏิหาริย์ทุกประเภท รวมทั้งปาฏิหาริย์ของ: การรักษา และหมายสำคัญ และการอัศจรรย์

หากคุณกำลังมองหาการอัศจรรย์เท่านั้น และไม่ได้มีจิตวิญญาณเพียงพอที่จะ "ชั่งน้ำหนักวิญญาณ" ด้วยพระคำของพระเจ้า แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงต่อวิญญาณที่หลอกลวงเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีบาปในชีวิต และคุณยังอ้างว่าเป็นคริสเตียน เพราะแท้จริงแล้วคุณไม่ได้สวมความชอบธรรม และคุณกำลังเดินเปลือยกายฝ่ายวิญญาณต่อพระพักตร์พระเจ้า และต่อหน้าวิญญาณหลอกลวงเหล่านี้

“เพราะพวกเขาเป็นวิญญาณของมาร, ทำการอัศจรรย์, ซึ่งออกไปหากษัตริย์ของแผ่นดินโลกและของคนทั้งโลก, เพื่อรวบรวมพวกเขาเข้าสู่การต่อสู้ในวันอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ดูเถิด ฉันมาอย่างขโมย ความสุขมีแก่ผู้ที่เฝ้าดูและรักษาเครื่องนุ่งห่มของเขา เกลือกว่าเขาจะเดินเปลือยกายและพวกเขาเห็นความอัปยศของเขา” ~ วิวรณ์ 16:14-15

เมื่อผู้คนเมาสุรา "ความรู้สึกดีๆ" ของซาตาน "ลิ้นที่ไม่รู้จัก" เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะได้รับอิสระจากการหลอกลวง แต่ด้วยความเมตตาของพระเจ้า บางคนยังคงมีอยู่

คุณจะได้ยินข้อความในพระคัมภีร์ที่แท้จริงเกี่ยวกับการช่วยกู้จากบาปทั้งหมดหรือไม่? ใช่ การปลดปล่อยจากอำนาจทั้งหมดของซาตาน! รวมถึงอิสรภาพจากวิญญาณ “ลิ้นที่ไม่รู้จัก” หลอกลวง ผูกมัด?

หมายเหตุ: แผนภาพด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่าข้อความในขวดที่หกอยู่ที่ใดในข้อความวิวรณ์ฉบับเต็ม ข้อความ “ขวดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า” เหล่านี้ทำให้จุดประสงค์ของพระเจ้าสมบูรณ์ในการทำลายอิทธิพลของความหน้าซื่อใจคด เพื่อให้เข้าใจทัศนะระดับสูงของวิวรณ์ดีขึ้น คุณสามารถดู “แผนงานของวิวรณ์

แผนผังภาพรวมวิวรณ์ - ขวดที่ 6

thไทย
การเปิดเผยของพระเยซูคริสต์

ฟรี
ดู