เสร็จแล้ว – ความหน้าซื่อใจคดและความบาปถูกลบออก – ศาสนจักรที่แท้จริงถูกเปิดเผย

“และข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นล่วงไป และไม่มีทะเลอีกต่อไป และข้าพเจ้ายอห์นเห็นนครบริสุทธิ์ คือ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งลงมาจากพระเจ้าจากสวรรค์ เตรียมเป็นเจ้าสาวที่ประดับประดาให้สามีของนาง” ~ วิวรณ์ 21:1-2

สวรรค์ โลก และทะเลแห่งแรกต้องถูกกำจัดออกไป จากนั้นยอห์นก็สามารถเห็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ คริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้า!

แน่นอนหลังจากวันพิพากษาครั้งสุดท้าย เมื่อทุกสิ่งจะถูกทำลายและมีเพียงสวรรค์ของพระเจ้าเท่านั้นที่ยังคงอยู่ จากนั้นในสวรรค์เท่านั้นที่จะเห็นพระเจ้าและผู้คนที่แท้จริงของพระองค์ และคนที่แท้จริงของพระเจ้าจะไม่ถูกแบ่งออกเป็นคริสตจักร การแบ่งแยก นิกาย หรือกลุ่มต่างๆ จะไม่มีการจัดกลุ่มองค์กรของมนุษย์เหล่านี้เพื่อพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้รับการบูชา และทุกคนจะเป็นกลุ่มผู้นมัสการกลุ่มเดียวที่อยู่รอบพระที่นั่งของพระเจ้า

เป็นไปได้ไหมที่วิวรณ์กำลังแสดงให้เราเห็นนิมิตสุดท้ายนี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรในสวรรค์เพื่อที่เราจะสามารถขจัดความสับสนของ “คริสตจักรจำนวนมาก” ออกไปจากนิมิตฝ่ายวิญญาณของเรา บางทีนี่อาจเป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคริสตจักร?

“ได้ทรงสำแดงความล้ำลึกแห่งพระทัยของพระองค์แก่เราตามพระทัยประสงค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงมุ่งหมายไว้ในพระองค์เองแล้ว เพื่อว่าในสมัยการประทานครบบริบูรณ์พระองค์จะทรงสามารถ รวบรวมสิ่งสารพัดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์ ทั้งที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก แม้แต่ในตัวเขาเราได้รับมรดกในพระองค์ ซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระองค์” ~ เอเฟซัส 1:9-11

แต่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้ผู้คนของพระองค์บูชาพระองค์แบบเดียวกันนี้บนแผ่นดินโลกมิใช่หรือ? พระเจ้าไม่ได้ทรงประสงค์ให้มนุษย์คนใดได้รับการยกขึ้นสู่ตำแหน่งที่พวกเขาสามารถแบ่งแยกผู้คนของเขาได้

“แต่อย่าเรียกท่านว่ารับบี เพราะว่าคนหนึ่งเป็นนายของท่าน คือพระคริสต์ และท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกัน และอย่าเรียกผู้ใดว่าบิดาของเจ้าบนแผ่นดินโลก เพราะว่าผู้เดียวคือพระบิดาของเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ พวกท่านไม่เรียกว่าเป็นนาย เพราะคนหนึ่งคือนายของคุณ แม้กระทั่งพระคริสต์ แต่ ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่พวกท่านจะเป็นผู้รับใช้ของท่าน. และผู้ใดจะยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และผู้ที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น” ~ มัทธิว 23:8-12

“และบัดนี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ในโลกแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้อยู่ในโลก ข้าพเจ้ามาหาท่าน พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงรักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ด้วยพระนามของพระองค์เอง เพื่อพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรา… …และสง่าราศีที่พระองค์ประทานแก่ข้าพเจ้า เพื่อพวกเขาจะเป็นหนึ่งแม้ในขณะที่เราเป็นหนึ่งเดียว: ฉันอยู่ในพวกเขาและคุณอยู่ในฉัน เพื่อพวกเขาจะสมบูรณ์ในหนึ่งเดียว; และเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มาและทรงรักพวกเขาดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์” ~ ยอห์น 17:11 & 22-23

พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้ผู้คนของพระองค์เป็นคริสตจักรที่ไม่มีการแบ่งแยกในการนมัสการพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงสร้างคริสตจักรในตอนแรก คำถามก็คือ ถ้าตอนนี้เราไม่สามารถเป็นคริสตจักรเดียวได้ เราจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเมื่อเราไปถึงสวรรค์? เราจะเข้ากันได้อย่างไรในสวรรค์ หากเราทำตอนนี้ไม่ได้? เราจะบริสุทธิ์และปราศจากการตำหนิต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์ได้อย่างไร หากเราไม่มีศรัทธาที่จะทำเช่นนั้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในตอนนี้?

“คนเหล่านี้คือผู้ที่ไม่มีมลทินกับผู้หญิง เพราะพวกเขาเป็นสาวพรหมจารี คนเหล่านี้คือผู้ที่ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใด สิ่งเหล่านี้ได้รับการไถ่จากท่ามกลางมนุษย์ โดยเป็นผลแรกเริ่มของพระผู้เป็นเจ้าและต่อพระเมษโปดก และในปากของพวกเขาไม่มีกลอุบาย เพราะพวกเขาไม่มีความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า” ~ วิวรณ์ 14:4-5

นี่คือเหตุผลที่ในวิวรณ์บทที่ 4 และ 5 และ 21 และ 22 พระเจ้าประทานนิมิตจากสวรรค์แก่เราว่าคริสตจักรควรเป็นอย่างไร เมื่อเธอบริสุทธิ์และปฏิบัติตามความจริง เธอจะกลายเป็นสวรรค์บนดิน เธอจะไม่ถูกทำให้เป็นมลทินโดยคริสตจักรเจ้าสาวปลอมที่ปกครองโดยผู้ชาย ประชาชนที่แท้จริงของพระเจ้าไม่ได้ “ไม่มีมลทินกับผู้หญิง” หรือด้วยระบบศาสนา พวกเขาบริสุทธิ์และบริสุทธิ์เป็นกายเดียวในพระคริสต์ พวกเขาคือ: “นครศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ ลงมาจากพระเจ้าจากสวรรค์ เตรียมเป็นเจ้าสาวที่ประดับประดาสามีของนาง”

“และทรงให้เราขึ้นด้วยกันและทรงให้เรานั่งด้วยกันใน สถานที่สวรรค์ในพระเยซูคริสต์: เพื่อว่าในกาลต่อ ๆ ไป พระองค์จะทรงสำแดงพระหรรษทานอันล้นเหลือของพระองค์ในพระกรุณาของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราโดยทางพระเยซูคริสต์” ~ เอเฟซัส 2:6-7

แต่ในวิวรณ์ แม้แต่ยอห์นก็มองไม่เห็นเจ้าสาวที่แท้จริงของพระคริสต์ จนกระทั่งหญิงโสเภณีฝ่ายวิญญาณบาบิโลนและองค์กรสัตว์ร้ายของมนุษย์ถูกขจัดออกจากนิมิตของเขา

การกำจัดสิ่งของทางโลกที่บดบังวิสัยทัศน์ของพระเจ้าและจุดประสงค์ของพระองค์ในตัวเราจะต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้น ก่อนนิมิตของคริสตจักรนี้ วิวรณ์ต้องขจัดสิ่งอื่นๆ มากมายที่บดบังวิสัยทัศน์ฝ่ายวิญญาณ:

ดังนั้นตอนนี้ ไม่เพียงแต่ต้องกำจัดสัตว์ร้ายและวิญญาณหญิงแพศยาเท่านั้น แต่ยังต้องกำจัดแหล่งที่มาของที่มาของพวกมันด้วย: ทะเลเก่าแก่ของผู้คนและสภาพทางโลกของมนุษย์ และหากมีคนเหล่านี้พยายามเข้าไปในสถานที่แห่งสวรรค์ฝ่ายวิญญาณรอบๆ โบสถ์ สิ่งนั้นก็จะถูกเขย่าเพื่อกำจัดพวกเขาออกไป

“และข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นล่วงไป และไม่มีทะเลอีกต่อไป และข้าพเจ้ายอห์นเห็นนครบริสุทธิ์ คือ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งลงมาจากพระเจ้าจากสวรรค์ เตรียมเป็นเจ้าสาวที่ประดับประดาให้สามีของนาง” ~ วิวรณ์ 21:1-2

ใช่ มีสิ่งรอบ ๆ คริสตจักรที่แท้จริง (สถานที่แห่งสวรรค์) ที่ต้องสั่นสะเทือน! เราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าสวรรค์ที่แท้จริงใหม่ในพระเยซูคริสต์มีหน้าตาเป็นอย่างไร แม้แต่คำทำนายในพันธสัญญาเดิมยังบอกเรื่องนี้

“ฉะนั้นเราจะเขย่าฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลกจะเคลื่อนออกจากที่ของมัน ด้วยพระพิโรธของพระเจ้าจอมโยธา และในวันที่พระองค์ทรงกริ้วอย่างแรง” ~ อิสยาห์ 13:13

“พระเจ้าจะทรงคำรามจากไซอันด้วย และจะทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือน แต่พระเจ้าจะทรงเป็นความหวังของประชากรของพระองค์และเป็นกำลังของลูกหลานของอิสราเอล ดังนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตอยู่ในศิโยน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา แล้วเยรูซาเล็มจะบริสุทธิ์ และจะไม่มีคนแปลกหน้าผ่านไปอีก” ~ โจเอล 3:16-17

“เพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า กระนั้น อีกสักครู่หนึ่งเราจะเขย่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทะเลและแผ่นดินแห้ง และเราจะเขย่าประชาชาติทั้งหมด, และความปรารถนาของประชาชาติทั้งหมดจะมา. และเราจะเติมบ้านนี้ด้วยสง่าราศี, พระเจ้าจอมโยธาตรัส. เงินเป็นของฉัน และทองคำเป็นของฉัน พระเจ้าจอมโยธาตรัส พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของบ้านหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อน และเราจะให้ความสงบสุขในที่นี้ พระเจ้าจอมโยธาตรัส” ~ ฮากไก 2:6-9

ในพระกิตติคุณพระเยซูทรงบอกเราถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นฝ่ายวิญญาณด้วย

“ทันทีหลังจากความทุกข์ยากของวันเหล่านั้นดวงอาทิตย์จะมืดลงและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของเธอและดวงดาวจะตกลงมาจากสวรรค์และ พลังแห่งสวรรค์จะสั่นสะเทือน: แล้วเครื่องหมายของบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในสวรรค์ แล้วบรรดาเผ่าแห่งแผ่นดินโลกจะโศกเศร้า และจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆแห่งสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ และพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ด้วยเสียงแตรดังสนั่น และพวกเขาจะรวบรวมผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้จากลมทั้งสี่จากปลายฟ้าข้างหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง” ~ มัทธิว 24:29-31

จุดประสงค์ของการสั่นสะเทือนทางวิญญาณคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงความจริงและศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่ยังคงอยู่ เพราะอาณาจักรที่แท้จริงของพระเจ้าซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ภายในไม่สามารถขจัดออกไปได้ เป็นอาณาจักรที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาล!

“เสียงของใครก็สั่นสะเทือนแผ่นดิน แต่บัดนี้พระองค์ได้ทรงสัญญาว่า อีกครั้งหนึ่ง เราไม่ได้เขย่าโลกเท่านั้น แต่สวรรค์ด้วย. และคำนี้อีกนัยหนึ่งหมายถึงการขจัดสิ่งที่สั่นสะท้าน อย่างของที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อสิ่งที่สั่นคลอนไม่ได้จะคงอยู่ เหตุฉะนั้นเราจึงได้รับอาณาจักรที่ไม่อาจหวั่นไหวได้ ก็ขอให้เรามีพระคุณ เพื่อเราจะได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความคารวะและยำเกรงพระเจ้า” ~ ฮีบรู 12:26-28

ดังนั้นจึงไม่ควรแปลกใจเลยที่ในหนังสือวิวรณ์ฝ่ายวิญญาณ เราควรเห็นแผ่นดินไหวฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นด้วย การเปิดเผยออกแบบมาเพื่อเขย่าอาณาจักรศาสนาทางโลกและคำสอนของศาสนาทางโลก และแม้แต่ดวงดาวที่เป็นตัวแทนของพันธกิจที่ตกสู่บาป ตกจากสวรรคสถานฝ่ายวิญญาณในคริสตจักร

“และข้าพเจ้าเห็นเมื่อเขาแกะตราดวงที่หก, และ ดูเถิด, มีแผ่นดินไหวใหญ่; และดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นสีดำเหมือนผ้ากระสอบผม และดวงจันทร์ก็กลายเป็นเลือด และดวงดาวในสวรรค์ก็ตกลงสู่พื้นโลก เหมือนอย่างต้นมะเดื่อที่เหวี่ยงมะเดื่อก่อนวัยอันควร เมื่อเธอถูกลมแรงสั่นสะเทือน และฟ้าสวรรค์ก็จากไปอย่างหนังสือม้วนเมื่อม้วนเข้าหากัน และภูเขาและเกาะทุกแห่งก็ถูกย้ายออกจากที่ของมัน และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก มหาบุรุษ เศรษฐี หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และทหารแกล้วกล้า และทาสทุกคน และชายอิสระทุกคน ได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและในโขดหินแห่งภูเขา และตรัสกับภูเขาและโขดหินว่า "จงล้มทับเราเถิด และซ่อนเราให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมษโปดก เพราะวันอันยิ่งใหญ่แห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และใครเล่าจะทนได้เล่า?” ~ วิวรณ์ 6:12-17

ในวิวรณ์ สิ่งในโลกเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายจากใจของคนชั่ว:

  • “ผู้ที่มาจากเบื้องบนอยู่เหนือสิ่งอื่นใด: ผู้ที่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลกและตรัสถึงแผ่นดินโลก พระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงอยู่เหนือสิ่งอื่นใด” ~ ยอห์น 3:31
  • “(สำหรับหลายคนที่เดินซึ่งฉันบอกคุณบ่อย ๆ และตอนนี้บอกคุณถึงร้องไห้ว่าพวกเขาเป็นศัตรูของไม้กางเขนของพระคริสต์: ปลายทางของใครคือความพินาศ พระเจ้าของเขาคือท้องของเขา และผู้ที่มีสง่าราศีของเขาอยู่ในความอับอาย , ที่เอาใจใส่สิ่งทางโลก.)” ~ ฟิลิปปี 3:18-19
  • “แต่ถ้าท่านมีความอิจฉาริษยาและการวิวาทในใจอย่างขมขื่น อย่าอวดอ้างและอย่ามุสาต่อความจริง ปัญญานี้มิได้ลงมาจากเบื้องบน แต่เป็นทางโลก ราคะ มารร้าย” ~ เจมส์ 3:14-15

คริสตจักรที่ลงมาจากสวรรค์ไม่มีความอิจฉาริษยาและการวิวาทอันขมขื่น สิ่งเหล่านี้มาจากคนที่เป็นเหมือนทะเลที่วุ่นวาย: พลิกกลับและปั่นป่วน ดังนั้นทะเลนี้จะต้องถูกกำจัดฝ่ายวิญญาณด้วย:

“วิบัติแก่คนเป็นอันมากซึ่งส่งเสียงดุจเสียงทะเล และแก่ประชาชาติที่ไหลเชี่ยว อย่างกระแสน้ำเชี่ยว! บรรดาประชาชาติจะรีบเร่งเหมือนกระแสน้ำเป็นอันมาก แต่พระเจ้าจะทรงห้ามพวกเขา และพวกเขาจะหนีไปให้ไกล และจะถูกไล่ตามอย่างแกลบบนภูเขาต่อหน้าลม และเหมือนสิ่งที่กลิ้งไปต่อหน้าลมบ้าหมู" ~ อิสยาห์ 17:12-13

“และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า น้ำซึ่งเจ้าเห็นซึ่งหญิงแพศยานั่งอยู่นั้น คือ ชนชาติ ฝูงชน ประชาชาติ และภาษาต่างๆ” ~ วิวรณ์ 17:15

นั่นเป็นสาเหตุที่พระกิตติคุณ “ออกไปกับของเก่าและของใหม่” และด้วยสวรรค์และโลกฝ่ายวิญญาณใหม่ ยอห์นสามารถเห็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้า

“และข้าพเจ้ายอห์นเห็นนครศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ เสด็จลงมาจากพระเจ้าจากสวรรค์ เตรียมเป็นเจ้าสาวที่แต่งไว้สำหรับสามีของนาง” ~ วิวรณ์ 21:2

“เพราะข้าพเจ้าหึงหวงท่านด้วยความอิจฉาริษยา เพราะข้าพเจ้าได้แต่งงานกับท่านสามีคนเดียว เพื่อข้าพเจ้าจะได้มอบท่านให้เป็นสาวพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าเกรงว่าไม่ว่าด้วยวิธีใด ดังที่งูล่อลวงเอวาด้วยอุบายของเขา ดังนั้นจิตใจของท่านจะเสียหายจากความเรียบง่ายซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์ เพราะถ้าผู้ที่มาประกาศพระเยซูอีกคนหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ประกาศ หรือถ้าท่านได้รับวิญญาณอื่นซึ่งท่านไม่ได้รับ หรือข่าวประเสริฐอื่นซึ่งท่านไม่ยอมรับ ท่านก็ควรทนกับพระองค์” ~ 2 โครินธ์ 11:2-4

“สามีทั้งหลาย จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และได้สละพระองค์เองเพื่อคริสตจักร เพื่อเขาจะชำระให้บริสุทธิ์และชำระด้วยการชำระด้วยน้ำโดยพระวจนะ เพื่อเขาจะได้นำเสนอคริสตจักรอันรุ่งโรจน์ให้กับตัวเองไม่มีจุดหรือริ้วรอยหรือสิ่งอื่นใด แต่ให้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน นี่เป็นความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ แต่ฉันพูดเกี่ยวกับพระคริสต์และคริสตจักร” ~ เอเฟซัส 5:25-27,31-32

และตอนนี้เมื่อคริสตจักรได้รับการนำเสนอที่แท้จริงและซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ เราก็สามารถเห็นการประทับของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในคริสตจักร!

“และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่า “ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตกับพวกเขา และพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ พระเจ้าเอง จะอยู่กับพวกเขาและเป็นพระเจ้าของพวกเขา” ~ วิวรณ์ 21:3

คริสเตียนแท้ทั้งรายบุคคลและส่วนรวมเป็นพระวิหารของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ ที่ซึ่งพระเจ้าเสด็จลงมายังโลกเพื่อพบกับเรา

“ท่านไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน? ถ้าผู้ใดทำให้วิหารของพระเจ้าเป็นมลทิน พระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้น เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ ซึ่งพวกท่านเป็นวิหารใด” ~ 1 โครินธ์ 3:16-17

“เพราะโดยพระองค์เราทั้งสองจึงเข้าถึงพระบิดาได้โดยพระวิญญาณองค์เดียว ฉะนั้นบัดนี้ท่านจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับวิสุทธิชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า และสร้างขึ้นบนรากฐานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ พระเยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลาหัวมุม โดยที่ตัวอาคารทั้งหมดที่ประกอบเข้าด้วยกันจะเติบโตไปสู่พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในพระเจ้า ในที่นี้ท่านทั้งหลายได้รับการสร้างขึ้นด้วยกันเพื่อเป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระวิญญาณ” ~ เอเฟซัส 2:18-22

เมื่อพระเจ้าสถิตอยู่ ณ ขณะนั้น แม้ในยามยากลำบากและทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐ เราก็ยังคงได้รับการปลอบโยนจากพระสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้ปลอบโยน (ยอห์น 14:16, 14:26, 15:26)

“และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความเศร้าโศก การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะสิ่งล่วงแล้วนั้นก็ล่วงไป” ~ วิวรณ์ 21:4

  • “พระองค์จะทรงกลืนความตายด้วยชัยชนะ และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากทุกหน้า และพระองค์จะทรงขจัดการตำหนิของชนชาติของพระองค์ไปเสียจากโลกทั้งสิ้น เพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว และจะมีเสียงพูดในวันนั้นว่า ดูเถิด นี่คือพระเจ้าของเรา เรารอคอยพระองค์และพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด นี่คือพระเจ้า เรารอคอยพระองค์ เราจะยินดีและเปรมปรีดิ์ในความรอดของพระองค์” ~ อิสยาห์ 25:8-9
  • “ฉะนั้นเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย, และซึ่งมนุษย์นี้จะสวมบนความเป็นอมตะ, เมื่อนั้นจะมีถ้อยคำที่เขียนไว้ว่าความตายถูกกลืนหายไปในชัยชนะ. ความตายเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน หลุมฝังศพเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน เหล็กไนแห่งความตายเป็นบาป และกำลังของบาปคือธรรมบัญญัติ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานชัยชนะแก่เราโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” ~ 1 โครินธ์ 15:54-57

การปลอบโยนนี้จะเกิดขึ้นจริงเมื่อออกจากโลกและเข้าสู่สวรรค์นิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า แต่แม้กระทั่งตอนนี้ “เหล็กไนแห่งความตาย” ซึ่งเป็นความบาป ก็สามารถขจัดออกไปจากชีวิตเราได้ การที่สิ่งนี้สำเร็จไปพร้อมกับการเติมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้เราได้รับพระคุณและการปลอบโยนที่จำเป็นมากในขณะนี้!

“และผู้ที่นั่งบนพระที่นั่งกล่าวว่า ดูเถิด ฉันสร้างทุกสิ่งใหม่. และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงเขียนเถิด เพราะถ้อยคำเหล่านี้เป็นความจริงและสัตย์ซื่อ" วิวรณ์ 21:5

ใช่ เขาสามารถสร้างสิ่งฝ่ายวิญญาณใหม่ทั้งหมดได้ในขณะนี้! นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระคำที่แท้จริงและสัตย์ซื่อของพระองค์ด้วย

“ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป ดูเถิด ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่” ~ 2 โครินธ์ 5:17

“และท่านบอกข้าพเจ้าว่า เสร็จเรียบร้อย. เราคืออัลฟาและโอเมกา จุดเริ่มต้นและจุดจบ เราจะให้แก่ผู้ที่กระหายน้ำพุแห่งชีวิตโดยเสรี” ~ วิวรณ์ 21:6

เสร็จแล้ว! ใช่แม้กระทั่งตอนนี้: เสร็จแล้ว! เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน คำพูดสุดท้ายที่พระองค์ตรัสกับเราคือ “สำเร็จแล้ว” เครื่องบูชาของพระเยซูทำงานอย่างสมบูรณ์และยังคงทำให้ทุกสิ่งใหม่มาถึงทุกวันนี้

“เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มสายชูแล้ว พระองค์ตรัสว่า เสร็จแล้ว: และเขาก็ก้มศีรษะลงและให้ผี” ~ ยอห์น 19:30

คุณสามารถรับอาณาจักรที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่? คุณเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวที่แท้จริงของพระคริสต์หรือไม่? คุณมีตาฝ่ายวิญญาณที่มองเห็นและมีหูที่ได้ยินหรือไม่?

“ผู้ที่มีชัยชนะจะได้รับสิ่งสารพัดเป็นมรดก และฉันจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นลูกของฉัน แต่คนที่น่ากลัวและไม่เชื่อ คนที่น่ารังเกียจ คนฆ่าคน คนเล่นชู้ คนหมอผี คนกราบไหว้รูปเคารพ และคนโกหกทั้งหมด จะได้รับส่วนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกำมะถัน ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง” ~ วิวรณ์ 21:7-8

ความตายครั้งแรกคือความตายของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อทำบาป “เหล็กไนแห่งความตาย” คือเมื่อคุณกลับมาทำบาป หรือไม่เคยได้รับการอภัยจากบาป และคุณตายด้วยวิธีนั้น พระเยซูตรัสว่าถ้าคุณตายในบาปของคุณ "ที่ที่เราอยู่คุณไม่สามารถมาได้" นี่คือความตายครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการแยกจากพระเจ้าอย่างถาวรชั่วนิรันดร์

หมายเหตุ: แผนภาพด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่าบทที่ 21 อยู่ที่ใดในข้อความวิวรณ์ฉบับเต็ม หลังจากที่ได้ทำลายการหลอกลวงของความหน้าซื่อใจคดไปแล้ว วิวรณ์บทที่ 21 เผยให้เห็นเจ้าสาวที่แท้จริงของพระคริสต์ คริสตจักรที่แท้จริง เพื่อให้เข้าใจทัศนะระดับสูงของวิวรณ์ดีขึ้น คุณสามารถดู “แผนงานของวิวรณ์

แผนผังภาพรวมวิวรณ์ - บทที่ 21

thไทย
การเปิดเผยของพระเยซูคริสต์

ฟรี
ดู