Toka Babeli, enyi watu wangu!

"Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, Tokeni kwake, enyi watu wangu, ili msishiriki dhambi zake, na kwamba msipokee mapigo yake." ~ Ufunuo 18: 4

Sauti hii kutoka mbinguni ni Neno la Mungu kama ilivyoandikwa katika maandiko:

"Msifungiwe nira pamoja na wasioamini: kwa kuwa ushirika ni gani na udhalimu? na kuna ushirika gani na giza? Na Kristo ana makubaliano gani na Beliali? Je! ni sehemu gani aaminiye na kafiri? Je! Hekalu la Mungu lina uhusiano gani na sanamu? Kwa maana ni hekalu la Mungu aliye hai; Kama Mungu alivyosema, Nitakaa ndani yao, na kutembea ndani yao; nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hivyo, toka kati yao, mkajitenga, asema Bwana, wala msiguse kitu kichafu; Nami nitawapokea, nami nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa wana wangu na binti zangu, asema Bwana Mwenyezi. ~ 2 Wakorintho 6: 14-18

Sio sawa na Mungu kwa mtu yeyote kukaa sehemu ya ushirika ambapo wanajua watu wengi hawajaokolewa wala wanyoofu! Mungu anapiga onyo hilo kwa sauti kubwa katika Ufunuo kwamba hatawavumilia watu wake wanaoshirikiana na unafiki.

Maombi ya Yesu kabla ya kifo chake msalabani ni kwamba watu wake wawe wa kweli, na kwamba watakuwa wamoja katika utakatifu, na Baba wa mbinguni na Mwana wake.

"Wala mimi huwaombea hawa pekee, lakini wawaombea pia wale ambao wataniamini kupitia neno lao; Ili wote wawe wamoja. kama wewe, Baba, u ndani yangu, nami ndani yako, ili nao wawe wamoja ndani yetu: ili ulimwengu uamini kuwa umenituma. Na utukufu uliyonipa nimeupa; ili wawe wamoja, kama sisi tulivyo mmoja. Mimi ndani yao, na wewe ndani yangu, wapate kuwa kamili katika moja; na ulimwengu ujue ya kuwa umenituma, na umewapenda, kama vile umenipenda. ~ Yohana 17: 20-23

Kwa hivyo kusudi la Mungu liko wazi kabisa, kuweka kanisa lake safi na unafiki! Unafiki na kupanga nafasi ya dhambi sio sawa, na kamwe haikuwa sehemu ya mpango wa Mungu kwa kanisa lake. Watenda dhambi wanakaribishwa kila wakati kuja kusikia Neno la Mungu na kujifunza na kuelewa njia za Yesu Kristo. Kwa kusudi hili, ni tumaini kwamba siku moja watatubu dhambi zao na kugeuka kumtumikia Mungu. Huu ndio mpango na upendo wa Mungu.

Lakini usialike mchezo wa unafiki katika huduma zako za ushirika. Na kamwe usimwache mhubiri wa uwongo abadilishe mkutano wako kuwa ngome ya ndege wenye chuki kiroho! Aina ya watu ambao wanaweza kuambatana na aina ya ibada, lakini bado wana kila aina ya dhambi inayojitokeza ndani ya mioyo yao.

Kwa hivyo onyo hilo liko wazi kabisa, ikiwa hautatoka mahali pa kujazwa na wanafiki wa kidini, utajiunga na unafiki, na upokeaji wa hukumu ya Mungu!

"... Tokeni kwake, enyi watu wangu, ili msishiriki dhambi zake, na kwamba msipokee mapigo yake." ~ Ufunuo 18: 4 ”

Je! Unayo utambuzi wa kiroho uliobaki? Acha kucheza mchezo wa dini ya kijamii! Wakatilie mbali wale ambao ni hivyo na mwombe Mungu kwamba atakuongoza kwa watu wa kweli wanaoishi kwa utii kwa Neno la Mungu. Mungu amsaidie kila mmoja wetu kuwa waaminifu na pale tulipo kiroho!

Kumbuka: mchoro huu hapa chini unaonyesha mahali ambapo sura ya kumi na nane iko ndani ya ujumbe kamili wa Ufunuo. Jumbe za hukumu za sura ya 18 pia ni sehemu ya kukamilisha kusudi la Mungu la kuharibu uvutano wa unafiki. Ili kuelewa vyema mtazamo wa hali ya juu wa Ufunuo, unaweza pia kuona “Njia kuu ya Ufunuo.”

Mchoro wa Muhtasari wa Ufunuo - sura ya 18

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA