Katika Hukumu moja tu ya Babeli imekuja!

Katika Ufunuo sura ya 18, Mungu atangaza upesi na ukubwa wa hukumu ya mwisho ya Babeli. Na bado, wakati huo huo, Babeli inajivunia madai yake mwenyewe ya haki ya kiroho na mamlaka. (Tafadhali kumbuka: Babeli inasimama kwa unafiki wa kiroho wa wale wanaodai kuwa Wakristo, lakini bado wanaishi chini ya nguvu ya majaribu ya Shetani. Kwa hivyo Babeli inajulikana kama kahaba wa kiroho asiye mwaminifu, ingawa yeye anadai kuwa Kanisa, bi harusi ya Kristo.)

Kwa hivyo tukizungumzia Babeli, Ufunuo unatangaza:

"Jinsi alivyojitukuza, na kuishi kwa raha, upe mateso na huzuni nyingi; kwa sababu anasema moyoni mwake, Nimekaa malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni." ~ Ufunuo 18: 7

Katika Agano la Kale Malkia mwovu Yezebeli alidai kuwa Malkia halali wa Mfalme wa Israeli. Lakini alikuwa mpagani na hakuwahi kuruhusiwa kuwa Malkia. Kabla ya uamuzi wake wa mwisho, alijifunga kama malkia, na sio mjane (hata ingawa tayari mumewe alikuwa amekufa.) Kwa hivyo alijitoa kwa ujasiri kwenye dirisha la mnara wa Jiji ili kujaribu kumtisha Yehu, yule ambaye alikuwa ameteuliwa kumwangamiza. Kwa matendo yake na mwonekano wake alisema "Nimekaa malkia na sitaona huzuni." Lakini Yehu akaamuru wamtupe chini. Na damu yake ilinyunyizwa kwenye ukuta wa mnara na juu ya farasi. (Angalia 2 Wafalme 9: 30-37 na Ufunuo 14: 19-20)

Pia katika Agano la Kale, Mfalme wa Babeli alipojitukuza badala ya Mungu, hukumu ya mwisho ilitangazwa dhidi yake na ufalme wake. Mkono kutoka kwa Mungu uliandika hukumu ya mwisho kwenye ukuta wa jumba la Mfalme. Na Ufalme wa Babeli uliharibiwa usiku huo huo! (Angalia Danieli sura ya 5)

Babeli ya Kiroho inawakilisha unafiki wa Ukristo ulioanguka. Kwa miaka sasa, na haswa leo, kuna huduma ya kweli ambayo inatangaza ukweli wa ujumbe wa Ufunuo. Ujumbe ambao unadhihirisha hali iliyoanguka ya Ukristo bandia ambao umejaa unafiki. Ukristo huo bandia ni pamoja na Ukatoliki wa Kirumi (pamoja na wenzao wa Orthodox) na madhehebu yote yaliyogawanyika na yaliyoanguka ya Kiprotestanti.

“Kwa hivyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, kifo, naombolezo, na njaa; naye atachomwa moto kabisa, kwa kuwa Bwana Mungu aliyehukumu ni mwenye nguvu. ~ Ufunuo 18: 8

Hivi ndivyo ilivyoelezewa katika Agano la Kale wakati mji wa Babeli uliharibiwa. Aliharibiwa haswa kwa sababu ilikuwa sehemu ya kisasi cha Mungu dhidi yake kwa kile alichokuwa amewafanya watu wake wa kweli.

“Tokeni kati ya Babeli, mkomboe kila mtu roho yake; usikatwe katika uovu wake; kwa maana huu ni wakati wa kisasi cha Bwana; atampa malipo. Babeli imekuwa kikombe cha dhahabu mikononi mwa Bwana, kilichomfanya ulimwengu wote ulewe; mataifa yamelewa divai yake; kwa hivyo mataifa ni wazimu. Babeli imeanguka ghafla na kuharibiwa; chukua balm kwa maumivu yake, ikiwa hivyo atapona. Tungependa tungeiponya Babeli, lakini haijapona; muachane naye, na twende kila mtu katika nchi yake, kwa maana hukumu yake inafikia mbinguni, na imeinuliwa hata angani. Bwana ametoa haki yetu; njoo, tuitangaze katika Sayuni kazi ya Bwana Mungu wetu. Fanya mishale iwe mkali; kukusanya ngao; Bwana ameinua roho ya wafalme wa Wamedi; kwa kuwa mpango wake uko juu ya Babeli, ili kuiharibu; kwa sababu ni kulipiza kisasi kwa Bwana, kulipiza kisasi kwa hekalu lake. Toa sanamu juu ya ukuta wa Babeli, fanya nguvu ya lindo, wasimamishe walinzi, jitayarishe wale walioandama; kwa kuwa Bwana ameamua na kufanya yale aliyosema juu ya wenyeji wa Babeli. ~ Yeremia 51: 6-12

Babeli ya kiroho (Ukristo ulioanguka) ilikuwaje ikawa tajiri na nguvu hapo zamani? Kwa sababu Mfalme na watengenezaji wa pesa wa ulimwengu huu wangechanganyika na unafiki wake ili kujitajirisha. Kwanza walifanya hivyo na Mapapa na Maaskofu. Na hapo walifanya hivyo pia na uongozi wa madhehebu ya Waprotestanti.

"Na wafalme wa dunia, ambao wamefanya zinaa na kuishi naye raha, wataomboleza, na kuomboleza kwao, watakapoona moshi wa kuwaka kwake, Wakisimama kwa mbali kwa hofu ya kuteswa kwake, wakisema, Ole wao! Ole wako mji mkubwa Babeli, ule mji wenye nguvu! kwa kuwa saa moja hukumu yako imefika. " Ufunuo 18: 9-10

Mara tatu katika Ufunuo 18 inasema kwamba Hukumu hii ya mwisho imekuja "katika saa moja." Hapa katika aya ya 10, na pia katika aya ya 17 na 19. Mara tatu kusisitiza kasi na mwisho wa hukumu hii. Na wakati ujumbe wa kweli unapohubiriwa dhidi ya Ukristo ulioanguka, roho yoyote ya uaminifu haitataka kurudi Babeli. Nguvu yake ya udanganyifu itavunjika kwa ajili yao.

Sababu ambazo Mfalme na wafanyabiashara wanahuzunika sana: kwa sababu hawawezi kuhalalisha uovu wao wenyewe wa msingi kwa madai ya "Wakristo." Uwezo wao wa kudanganya na unafiki pia umevunjwa. Hakuna mtu aliye na hisia yoyote ya haki au mbaya anayetaka kuhusishwa na wanafiki tena!

“Na wafanyabiashara wa dunia watalia na kuomboleza kwa ajili yake; kwa kuwa hakuna mtu atakayenunua bidhaa yao tena ”~ Ufunuo 18:11

Soko la unafiki wa Ukristo wa uwongo limekoma, kwa sababu kitu chochote cha dhamana ya kweli ya kiroho kimeondolewa kutoka kwa mashirika yote ya Kikristo ya uwongo. Hata Marais, Chansela, na wafalme wa siku zetu za kisasa hawawezi kuhalalisha unafiki wao tena. Ni wazi kuwa waovu na wabaya mbele ya ulimwengu wote.

Maandiko haya yanayofuata yanaelezea utajiri wa Agano la Kale, ambalo lilikuwa sehemu ya Ibada ya Israeli na ibada ya Hekaluni. Kama hivyo, leo wanawakilisha utajiri wa kiroho, kwani kila aina katika Agano la Kale ina mwenzake wa kiroho katika Agano Jipya.

Lakini malalamiko ya "wafalme na wafanyabiashara" ni kwamba vitu hivi vyote vimeharibiwa na kuchukuliwa.

“Na wafanyabiashara wa dunia watalia na kuomboleza kwa ajili yake; kwa kuwa hakuna mtu atakayenunua bidhaa zao tena. Uuzaji wa dhahabu, na fedha, na mawe ya thamani, na lulu, na kitani safi, na zambarau, na hariri, na nyekundu, na kuni yote ya zeine, na vyombo vya kila aina vya ndovu, na vyombo vya kila aina ya miti ya thamani zaidi. na shaba, na chuma, na marumaru, na mdalasini, na harufu, na marashi, na ubani, na divai, na mafuta, na unga mzuri, na ngano, na wanyama, na kondoo, na farasi, na magari, na watumwa. na roho za wanadamu. " ~ Ufunuo 18: 11-13

Ndio, utajiri wa Babeli unajumuisha pia roho ambazo wamefanya watumwa chini ya udhibiti wao. Kwa miaka Babeli ya kiroho imeshika roho nyingi kuwa watumwa wa dhambi kupitia udanganyifu wa mafundisho yao mengi. Kupitia mafundisho haya huwafanya watu kuwa na hofu, na huwafundisha kuwa bado wanaweza kuwa "Wakristo" na kuendelea na dhambi mioyoni mwao na maisha yao.

Watu hufikiria wokovu wao unatokana na ushiriki wao katika shirika la kidini la kidunia. Kwa hivyo wanaogopa kuiacha. Kwa kuongeza, wanaogopa kile watu wengine na familia zao wangefikiria juu yao. Lakini wokovu unategemea uaminifu wa uhusiano wako na Yesu Kristo, kwanza. Haifungwi na kanisa la kidunia. Utajiri wako wa kweli wa kiroho unatoka kwa Yesu Kristo akikubadilisha. Sio kutoka kwa ushirika wa kanisa la kidunia.

Kwa hivyo Ufunuo unasema wazi kuwa siku za kuishi maisha ya mnafiki zimeisha! Utajiri wako wote wa Kiroho wameondolewa: milele!

"Na matunda yaliyotamaniwa na roho yako yamekuacha, na vitu vyote vyenye maridadi na nzuri vimekuondoka, na hautazipata tena." ~ Ufunuo 18:14

Hapa, na mara sita zaidi, kwa jumla ya mara saba (tazama pia aya 21 hadi 23), sura ya 18 ya Ufunuo inasema kwamba utajiri huu wote wa kiroho hautapatikana "ndani yako tena!" Kurudia taarifa hii mara saba kunaamua kukamilika kwa hukumu hii. Kwa hivyo "wafanyabiashara" hawa wanaomboleza kwa sababu ya kupotea kwa faida ya udanganyifu wao.

"Wafanyabiashara wa vitu hivi, ambavyo vilitajumiwa naye, watasimama kwa mbali kwa kuogopa mateso yake, kulia na kuomboleza, wakisema, Ole, mji ule mkubwa, uliovikwa kitani nzuri na zambarau, na nyekundu, na kupambwa kwa dhahabu, na mawe ya thamani, na lulu! Kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi umepotea. Na kila mkuu wa meli, na kundi lote la baharini, na mabaharia, na wote wanaofanya biashara baharini, walisimama kwa mbali, Walipiga kelele walipoona moshi wa kuwaka kwake, wakisema, Ni mji gani kama huu mji mkubwa? Wakatupa vumbi vichwani mwao, wakalia, kulia na kuomboleza, wakisema, Ole, mji ule mkubwa, ambao utajiri wote wa meli zilizokuwa baharini kwa sababu ya gharama yake! kwa maana katika saa moja amekamilika. ~ Ufunuo 18: 15-19

Je! Ujumbe wa hukumu dhidi ya dhambi zote na unafiki unakufanya uhisi ukiwa kiroho? Je! Tumaini lako lote limefungwa kwenye ushirika wako au ushirika katika kanisa fulani? Ikiwa ni hivyo, toa nguo bandia za dini na muombe Yesu Kristo akusamehe na akupe moyo mpya safi. Kuacha kahaba bandia Babeli na kuwa sehemu ya bibi safi na mwaminifu wa Yesu Kristo.

Kumbuka: mchoro huu hapa chini unaonyesha mahali ambapo sura ya kumi na nane iko ndani ya ujumbe kamili wa Ufunuo. Jumbe za hukumu za sura ya 18 pia ni sehemu ya kukamilisha kusudi la Mungu la kuharibu uvutano wa unafiki. Ili kuelewa vyema mtazamo wa hali ya juu wa Ufunuo, unaweza pia kuona “Njia kuu ya Ufunuo.”

Mchoro wa Muhtasari wa Ufunuo - sura ya 18

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA