වේශ්‍යා පල්ලියේ තත්වය

A harlot church condition is one that is not completely faithful to only love and obey her faithful husband.

“These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings; and those who are with Him are called, chosen, and faithful. Then he said to me, The waters which you saw, where the harlot sits, are peoples, multitudes, nations, and tongues.” Revelation 17:14-15

If you are part of a body of so-called “Christians” that do not live faithful and true to Jesus, then you are part of a spiritual harlot. If your fellowship is made up of sinners who still: lie, cheat, hate, curse, lust and fornicate, then you are fellow-shipping Babylon.

“And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.” (Revelation 18:2-5)

The one church are those who are faithfully married to Jesus, and they all let him be “King of kings and Lord of lords”. In addition to the harlot condition that exists, there is a condition today where those who claim to be holy and faithful are still fighting for their own position (or self protective position) in the Kingdom. Remember that the harlot can “put on” love, but she cannot faithfully practice sacrificial love.

The warning to all of us: It takes more than a knowledge of truth and the preaching of the “one church” to overcome. We also individually must become a sacrifice, so that the King of kings can truly be “King”.

“And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever. And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshiped God” ~ Revelation 11:15-16

The spiritual kings and priests in heavenly places in Christ Jesus (see Ephesians 1:3) all must fully give up their kingdoms (opinions and purposes in this life) to King Jesus, if the harlots kingdom is to be effectively exposed and defeated in the hearts of people.

A divided kingdom is a weak one. It is time for everyone who claims holiness and faithfulness to also give up their kingdom to honor the Kings last prayer request before he was to die for the Kingdom:

“මම යාච්ඤා කරන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ වචනයෙන් මා කෙරෙහි විශ්වාස කරන අය වෙනුවෙනි. ඔවුන් සියල්ලෝම එක වන පිණිස; පියාණෙනි, ඔබ මා තුළත් මම ඔබ තුළත් සිටින සේම, ඔවුන් ද අප තුළ එක් වන පිණිස ය. ඔබ මට දුන් මහිමය මම ඔවුන්ට දුනිමි. අපි එකා සේම ඔවුනුත් එක විය හැක. ඔබ මා එවූ බවත්, ඔබ මට ප්‍රේම කළාක් මෙන් ඔවුන්ටත් ප්‍රේම කළ බවත් ලෝකයා දැනගන්නා පිණිසය.” ~ යොහන් 17:20-23

If you claim to be saved, have you really “cast your crown” before Jesus’ throne and given your kingdom to him to rule in?

සටහන: සම්පූර්ණ එළිදරව් පණිවිඩය තුළ දහහත්වන පරිච්ඡේදය ඇත්තේ කොතැනද යන්න පහත රූප සටහන පෙන්වයි. 17 වන පරිච්ඡේදයේ විනිශ්චය පණිවිඩ කුහකකමේ බලපෑම විනාශ කිරීමට දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ සම්පූර්ණ කිරීමේ කොටසකි. එළිදරව්ව පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ දර්ශනයක් වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා, ඔබට "එළිදරව් කිරීමේ මාර්ග සිතියම.”

එළිදරව් දළ විශ්ලේෂණය - 17 පරිච්ඡේදය

si_LKසිංහල
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හෙළිදරව්ව

නිදහස්
දැක්ම