මාගේ ජනයෙනි, බබිලෝනියෙන් පිටතට එන්න!

“And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.” ~ Revelation 18:4

This voice from heaven is the Word of God as it has been recorded in the scriptures:

“Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you, And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.” ~ 2 Corinthians 6:14-18

It is not OK with God for anyone to stay part of a fellowship where they know the majority of the people are not saved nor sincere! God is sounding the warning extremely loudly in Revelation that he will not tolerate his people fellowshipping with hypocrisy.

Jesus prayer before his death on the cross was that his people would be true, and that they would be one in holiness, with the heavenly Father and his Son.

“මම යාච්ඤා කරන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ වචනයෙන් මා කෙරෙහි විශ්වාස කරන අය වෙනුවෙනි. ඔවුන් සියල්ලෝම එක වන පිණිස; පියාණෙනි, ඔබ මා තුළත් මම ඔබ තුළත් සිටින සේම, ඔවුන් ද අප තුළ එක් වන පිණිස ය. ඔබ මට දුන් මහිමය මම ඔවුන්ට දුනිමි. අපි එකා සේම ඔවුනුත් එක විය හැක. ඔබ මා එවූ බවත්, ඔබ මට ප්‍රේම කළාක් මෙන් ඔවුන්ටත් ප්‍රේම කළ බවත් ලෝකයා දැනගන්නා පිණිසය.” ~ යොහන් 17:20-23

So the intention of God is extremely clear, keep his church clean of hypocrisy! Hypocrisy and making room for sin is never OK, nor ever was a part of God’s plan for his church. Sinners are always welcome to come to hear the Word of God and to learn and understand the ways of Jesus Christ. With this purpose, it is the hope that someday they will repent of their sins and turn fully to serving God. This is the plan and love of God.

But don’t invite the hypocrisy game into your fellowship services. And never let a false preacher turn your congregation into a cage of spiritually hateful birds! The kind of people who can adhere to the form of worship, but yet have all kinds of sin brewing within their hearts.

So the warning is real clear, if you don’t get out of a place filled with religious hypocrites, you will join in with the hypocrisy, and receive God’s judgement wrath!

“…Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.” ~ Revelation 18:4”

Do you have any spiritual discernment left? Quit playing the social religion game! Flee from those who are that way and implore God that he would lead you to true people that live obedient to the Word of God. May God help everyone of us to be honest with where we are spiritually!

සටහන: සම්පූර්ණ එළිදරව් පණිවිඩය තුළ දහඅටවන පරිච්ඡේදය ඇත්තේ කොතැනදැයි පහත රූප සටහන පෙන්වයි. 18 වන පරිච්ඡේදයේ විනිශ්චය පණිවිඩ ද කුහකකමේ බලපෑම විනාශ කිරීමට දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ සම්පූර්ණ කිරීමේ කොටසකි. එළිදරව්ව පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ දර්ශනයක් වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා, ඔබට "එළිදරව් කිරීමේ මාර්ග සිතියම.”

එළිදරව් දළ විශ්ලේෂණය - 18 පරිච්ඡේදය

si_LKසිංහල
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හෙළිදරව්ව

නිදහස්
දැක්ම