Openbaring historische tijdlijn

Als onderdeel van de Bijbel is Openbaring een geestelijk boek, en in dat opzicht: tijdloos. Openbaring gaat over geestelijke toestanden in elke tijd en plaats. Dus tot op zekere hoogte hebben de geestelijke toestanden die in Openbaring worden beschreven, in elk tijdperk bestaan.

Licht schijnt op Bijbel met klok

En tegelijkertijd behandelt Openbaring ook de hele tijdlijn van de evangeliedag: die de eerste komst, dood en opstanding van Jezus omvat, helemaal tot aan het einde der tijden. Door het opnemen van Openbaring beslaat de Bijbel het hele bestaan van de mensheid. Er is geen ander boek zoals de Bijbel op deze manier.

In Genesis begint de Bijbel met het begin van de schepping, inclusief de mensheid. Dit verslag van Gods volk vanaf het begin der tijden, tot en met het boek Openbaring, beslaat de volledige geschiedenis van Gods relatie met zijn volk. In het Nieuwe Testament wordt die relatie geïdentificeerd door zijn Zoon, Jezus Christus.

Nu zijn er door de geschiedenis heen vele andere verslagen van de geschiedenis met betrekking tot vele andere volkeren. Maar de Bijbel houdt zich alleen bezig met degenen die geacht worden "zijn volk" te zijn. Dit is heel belangrijk om op te merken, want het boek Openbaring is niet anders!

Openbaring gaat NIET over de geschiedenis van de hele mensheid. Als je het benadert als "geschiedenis van de hele mensheid", zul je verwarring in je begrip brengen. Openbaring is gericht tot zijn ware volk en gaat over wat er met zijn ware volk is gebeurd: zelfs als ze door de geschiedenis heen zijn vervolgd door nepchristendom. Je moet dit verschil begrijpen om Openbaring te begrijpen!

En dus beslaat Openbaring de tijd van Jezus' eerste verschijning in het Nieuwe Testament, helemaal tot aan de laatste oordeelsdag. En dus is het alleen maar logisch dat de laatste hoofdstukken van Openbaring het definitieve einde van de wereld en de mensheid zoals wij die kennen in detail beschrijven. Daarom vervolledigt Openbaring het bijbelse verslag van het volledige tijdlijnbestaan van Gods volk door alle tijden heen. De Bijbel als geheel is het enige boek ter wereld dat dit doet. Geen enkel ander geschrift van de mensheid, oud of modern, komt zelfs maar in de buurt van de volledige tijdlijn van de volledige bijbelverzameling van geschriften.

Bovendien is er een tijd genoteerd in Openbaring (die we vandaag meemaken) wanneer de volledige tijdlijn van de evangeliedag wordt geopenbaard aan Gods ware bediening.

"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal beginnen te bazuinen, zou het geheimenis van God voltooid zijn, zoals hij aan zijn dienaren, de profeten, heeft verkondigd." ~ Openbaring 10:7

We leven in die tijd. Een tijd waarin God een bediening gebruikt om de volledige boodschap van Openbaring te verkondigen. En dat is een van de redenen waarom dit artikel op de "Revelation Historical Timeline" wordt gepubliceerd.

Een belangrijk doel van Openbaring is om duidelijk te openbaren: Jezus Christus en zijn ware Koninkrijksmensen, aan Christus' eigen ware volk. Zodat we waarheid duidelijker kunnen onderscheiden van bedrog, en Gods ware volk van huichelaars.

Laten we dus met dat doel in gedachten eerst kijken naar de context van Openbaring.

Openbaring context:

In Openbaring wordt Jezus Christus geopenbaard als Koning der koningen en Heer der heren in de harten van zijn ware volk en door de geschiedenis heen. Dus de tijdlijn in Openbaring weerspiegelt dit alleen, en legt als zodanig ook de hypocrisie bloot van het nepchristendom dat zich verzette tegen de waarheid en Gods ware volk, gedurende dezelfde tijdlijn.

Daarom is het van cruciaal belang dat de lezer begrijpt dat: alle andere historische archieven die het ware christendom niet identificeren in de geestelijke strijd tegen het nepchristendom; ze maken geen deel uit van deze tijdlijn van Openbaring. Probeer ze dus niet te “invoegen”. Het zal u veel verwarring besparen.

Om de nadruk te leggen, herhaal ik: probeer GEEN geschiedenissen van corrupte kerken in te voegen, of geschiedenissen van corrupte kerken te vergelijken, alsof ze "de kerk" zijn! En als een corrupte kerk uit het verleden geen significant historisch verslag heeft van ware christenen die proberen die corrupte kerk te hervormen, verwacht dan niet dat God een geestelijke strijd aangaat die daar gaande is, binnen Openbaring.

Hier is er zo een typisch tijdlijn van het christendom. Maar realiseer je dat elke tijdlijn die binnen deze picturale tijdlijn wordt geïdentificeerd, dat wel doet niet weerspiegelen de historische tijdlijn van Openbaring. Blijf lezen en je zult begrijpen waarom ik dat zeg.

historische tijdlijn van het christendom

Een van de belangrijkste openbaringen in Openbaring gaat over een zegevierende kerk (Gods weinigen, zijn overblijfsel) in elk tijdperk. Dat is het historische record waar u naar op zoek bent!

Ondanks dat ik dit zeg, weet ik dat zelfs goede en zeer intelligente mensen deze irrelevante geschiedenissen nog steeds in hun geweten zullen mengen, terwijl ze proberen deze tijdlijn te lezen en te begrijpen. Ik kan alleen maar hopen en bidden dat God je wil helpen.

Openbaring werd aan de heiligen geschreven: om hen vooral te helpen vrij te zijn van zowel valse christelijke opvattingen als geschiedenissen. Zelfs de apostel Johannes had hulp nodig om het verschil te zien (zie Openbaring 17:7).

Openbaring is een spiritueel boek en als zodanig kan elk deel tijdens elk deel van de geschiedenis worden gebruikt om de spirituele toestanden van toen te beschrijven. Maar het is ook een boek dat door God is ontworpen om specifieke, allesoverheersende geestelijke omstandigheden aan te duiden die van invloed zijn op de hoofdconcentraties van Gods volk tijdens de evangeliedag. Om dit te begrijpen, moet je ook het principe van de geopolitieke plaatsing van Gods waarlijk geredde volk volgen in het historische verslag dat aan ons is overgeleverd.

Tijdaanduidingen in Openbaring:

Laten we het nu hebben over historische tijdaanduidingen in de geschiedenis van de evangeliedag. Waarom? Omdat de Openbaring-boodschap talrijke tijdspecificaties heeft, en de Openbaring-boodschap specifiek stelt dat God wil dat wij deze tijdsperioden begrijpen.

In Openbaring is de meest duidelijk geïdentificeerde "tijdsperiode" in de geschiedenis waar en wanneer de periode van 1260 jaar plaatsvindt en eindigt. (Opmerking: deze jaren worden profetisch geïdentificeerd als "dagen" in de Openbaring en Daniël.)

Deze periode van 1260 jaar wordt vijf keer geïdentificeerd in Openbaring en één keer in het boek Daniël (hoofdstuk 7), voor een totaal van zes keer. God maakt duidelijk een "tijd in de geschiedenis"-punt waar hij vooral op wil letten!

Bovendien wordt deze periode van 1260 dagen/jaar verder allegorisch begrepen door twee gebeurtenissen in het Oude Testament die plaatsvonden gedurende 1260 dagen.

 • De drie en een half jaar, of 1260 dagen van hongersnood tijdens de dagen van de profeet Elia. (Jakobus 5:17)
 • De zeven seizoenen veranderen, of drie en een half jaar (1260 dagen) dat koning Nebukadnezar als een beest leefde. (Daniël hoofdstuk 4)

Er is dus veel beschrijvende tekst van deze 1260 spirituele dagen/jaren tijdsperiode in Openbaring. Maar daarnaast is er ook veel beschrijvende tekst van wat onmiddellijk volgt op deze 1260 tijdsperiode. Wanneer u dit overgangspunt van de 1260 dagen/jaren naar de volgende tijdsperiode in overweging neemt, realiseert u zich dat het begin van dit De volgende tijdsperiode zou slechts het begin kunnen zijn van wat bekend is geworden als de 'protestantse reformatie' die plaatsvond in de jaren 1500 na de donkere middeleeuwen van de rooms-katholieke kerk.

Samengevat beschrijven de 1260 dagen/jaren de opkomst van de macht en de bedrieglijke heerschappij van het pausdom en de katholieke kerk. En de tijd die daarop volgt is de opkomst van de macht en de bedrieglijke heerschappij van geestelijk gevallen protestantse organisaties. Het relatieve "tijdstip" dat deze protestantse periode op een formele manier in de geschiedenis begon, is duidelijk geïdentificeerd en historisch gedocumenteerd op vele manieren en uit vele bronnen. Bijgevolg geeft dit duidelijk identificeerbare spirituele overgangspunt in de geschiedenis ons een duidelijk "startpunt" om te beginnen met het uittekenen van de rest van de tijdlijn van Openbaring.

De beste benadering van deze datum is 1530, de datum waarop de eerste formele protestantse leerstellige verklaring van overtuigingen werd gepubliceerd en waarop werd geabonneerd. (En vele andere concurrerende doctrines zouden daarna komen, wat een nieuwe fase in de christelijke geschiedenis bekrachtigde waarin mensen veel nieuwe doctrines en religieuze identiteiten zouden creëren, mensen verwarrend vergelijkbaar met de manier waarop heidenen hun nieuwe goden en religies vermenigvuldigen.)

Nogmaals, deze specifieke tijd in de geschiedenis is duidelijk herkenbaar door de beschrijvingen in Openbaring, en is onmiskenbaar duidelijk in de geschiedenis.

Vindt u alstublieft geen fout bij het afstemmen van de rest van de tijdsperioden in Openbaring door vanaf deze specifieke datum te beginnen. Omdat het God is die deze specifieke tijdsafbakening identificeert door zijn eigen beschrijving van deze twee verschillende tijdsperioden: aan weerszijden van deze datum van 1530 na Christus.

Nu zouden sommigen zich afvragen waarom we een historisch pad zouden volgen dat voornamelijk doorloopt van de katholieke kerk naar het protestantse tijdperk? De rooms-katholieke kerk was niet de enige vóór het protestantisme. Er was ook de: Armeense Kerk, Syrische Kerk, Koptische Kerk, Oosters-Orthodoxe Kerk, enz.

Maar waar kwam de Reformatiebeweging vandaan?

Er is geen verslag van mensen die werkten en stierven voor de zaak van een op het bijbels geloof gebaseerde hervorming van enige betekenis die voortkwam uit deze andere schisma's van de kerk, voorafgaand aan de Reformatiebeweging van de jaren 1500. Deze vroege schisma's (Armeense kerk, Syrische kerk, Koptische kerk, oosters-orthodoxe kerk, enz.) vonden voornamelijk plaats vanwege mannen die naar macht en invloed verlangden. De enige belangrijke hervormingsinspanningen die ooit deze zeer oude schisma's hebben beïnvloed, kwamen nadat de Reformatiebeweging van de jaren 1500 al was begonnen, en kwamen specifiek van een geslacht van mensen die uit de rooms-katholieke kerk waren gekomen en deze hadden verlaten. Er is geen hervormingsbeweging van Gods Heilige Geest van enige significante omvang geregistreerd, van mensen die eerst deel uitmaakten van de Armeense Kerk, de Syrische Kerk, de Koptische Kerk, de Oosters-orthodoxe Kerk, enz.

In feite hebben we, vóór de Reformatiebeweging van de jaren 1500, ook verslagen van vele pogingen van individuen binnen de Rooms-Katholieke Kerk om haar te hervormen. Er waren de Waldenesiërs, Jan Huss, John Wycliffe, enz. De Heilige Geest verrichtte zo'n werk in vele harten, dat ze bereid waren het risico te nemen en de dood te ondergaan voor de waarheid die aan hun ziel werd geopenbaard.

Onthoud dat je de historische lijn moet volgen van de bezieling van de Heilige Geest die door de geschiedenis heen in de harten van mensen werkt, om Openbaring en de historische tijdlijn van Openbaring te begrijpen. Alleen maar de geschiedenis van kerkorganisaties analyseren die door historici zijn opgetekend met weinig geestelijk onderscheidingsvermogen, zal u alleen maar verwarring en ongeloof brengen!

Bedenk ook dat de boodschap van Openbaring alleen gericht was aan de ware dienaren van Christus (zie Openbaring 1:1-4), om hen in staat te stellen onderscheid te maken tussen het ware en het valse. De enige manier om dat onderscheid duidelijk te maken, is een historische tijdlijn die volgt waar het ware volk van God zich in de geschiedenis bevond.

Wil je echt weten waar Gods ware volk is geweest? Als dat zo is, zal God het je openbaren door de geestelijke schapengeest die ze hadden om Christus door de geschiedenis heen nederig te volgen.

“Zeg mij, o gij die mijn ziel liefheeft, waar gij weidt, waar gij uw kudde laat rusten op de middag: want waarom zou ik zijn als iemand die zich afwendt bij de kudden van uw metgezellen?
Als u het niet weet, gij schoonste onder de vrouwen, ga dan in de voetsporen van de kudde en weid uw kinderen naast de herderstenten. ~ Hooglied 1:7-8

Laat God voor u de geestelijke "herderstenten" identificeren die hij voor zijn volk heeft voorzien.

Dus laten we God nu de 1260 jaar in Openbaring laten identificeren. Ten eerste door geschriften die specifiek laten zien dat een dag profetisch kan worden gebruikt om een jaar te identificeren:

 • Ezechiël 4:5-6
 • Daniël 9:25
 • Genesis 29:27-28
 • Numeri 14:34

Ik citeer de laatste hier om het lezen te vergemakkelijken:

"Na het aantal dagen waarin u het land hebt doorzocht, zelfs veertig dagen, elke dag een jaar lang, zult u uw ongerechtigheden dragen, zelfs veertig jaar, en u zult mijn schending van mijn belofte kennen." ~ Numeri 14:34

Dus laten we de Schriften onderzoeken die de 1260 dagen/jaren identificeren. Eerst in Openbaring, het 11e hoofdstuk, worden deze dagen geïdentificeerd als een tijd waarin de kerk, als het geestelijke nieuwe Jeruzalem, gedurende 42 maanden niet gerespecteerd zou worden, wat overeenkomt met ongeveer 1260 dagen. Bedenk dat op het moment dat Openbaring werd geschreven, de fysieke stad Jeruzalem al volledig was verwoest door de Romeinen. Deze schriftplaats kan dus niet spreken over het fysieke Jeruzalem, omdat de tempel volledig werd verwoest en sindsdien nooit meer is herbouwd. Dit kan alleen maar spreken van geestelijk Jeruzalem, dat de kerk vertegenwoordigt. (Als je serieus bent opgehangen aan de duizendjarige regering die de tempel in Jeruzalem herstelt, kun je lezen "De duizendjarige regering in Openbaring Hoofdstuk 20” voor een op de Schrift gebaseerde verduidelijking hierover.)

Laten we dus lezen over de geestelijke tempel en het geestelijke Jeruzalem.

“En mij werd een rietstok gegeven als een staf; en de engel stond en zei: Sta op en meet de tempel van God en het altaar, en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die zonder de tempel is buiten beschouwing en meet die niet; want het is aan de heidenen gegeven; en de heilige stad zullen zij vertreden tweeënveertig maanden.” ~ Openbaring 11:1-2

Wat dit laat zien, is dat de spirituele tempel (individuen in wiens hart Jezus leeft "Weet u niet dat u de tempel van God bent ..." ~ 1 Kor 3:16) kan worden gemeten aan de roede: die staat voor het Woord van God.

Maar de stad, het nieuwe Jeruzalem, die het zichtbare collectieve lichaam van Christus vertegenwoordigt, is niet gerespecteerd door degenen die geen geestelijke Joden zijn (geestelijke heidenen). Hij heeft het over hypocrieten in de leiding van de toenmalige kerk, die het Woord van God niet respecteerden en misbruikten om er voordeel uit te halen. En zij misbruikten hun gezag zo veel, dat zij ware dienaren en ware kinderen van God vervolgden. Dus verder in Openbaring hoofdstuk 11 staat:

“En Ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen duizend tweehonderdzestig dagen profeteren, gekleed in zakken. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hen kwaad wil doen, dan komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en als iemand hen kwaad wil doen, moet hij op deze manier worden gedood. Deze hebben macht om de hemel te sluiten, zodat het niet regent in de dagen van hun profetie; en hebben macht over wateren om ze in bloed te veranderen, en om de aarde te slaan met alle plagen, zo vaak als ze willen.” ~ Openbaring 11:3-6

De twee trouwe getuigen tijdens de evangeliedag (vanaf de tijd van de eerste komst van Jezus tot het einde van de wereld) zijn het Woord van God en de Heilige Geest. (Zacharia 4:14 & 1 Johannes 5:8) Dus wat de Schrift in Openbaring hoofdstuk 11 hierboven laat zien, is dat, hoewel er een echte bediening was die werd vervolgd (“in rouw gehuld” vanwege hun verdriet): deze bediening, door het Woord van God en zijn Heilige Geest in hen, geprofeteerd tegen de corrupte leiding van de katholieke kerk. En de waarheid die zij spraken was als een geestelijke plaag op het hypocriete leiderschap.

Woord en Geest in zak

Deze tijd van vervolging wordt later verder uitgelegd in Openbaring hoofdstuk 12, waar de ware kerk wordt getoond als de bruid van Christus die geestelijke kinderen voortbrengt door middel van redding.

“En zij baarde een mannelijk kind, dat alle volken zou regeren met een ijzeren staf; en haar kind werd opgenomen tot God en tot zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats van God heeft bereid, opdat zij haar daar duizend tweehonderdzestig dagen zouden voeden...

... En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind had gebaard. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze de woestijn in zou vliegen, naar haar plaats, waar ze gevoed wordt voor een tijd, en tijden, en een halve tijd, voor het aangezicht van de slang." ~ Openbaring 12:5-6 & 13-14

Rode draak om mannenkind te verslinden

Een "tijden, tijd en een halve tijd" is drie en een half jaar, of ongeveer 1260 dagen/jaar. Een profetisch jaar is één "tijd" of 360 dagen. Bovendien, omdat ditzelfde hoofdstuk dat de vlucht van de vrouw/kerk naar de wildernis beschrijft, zowel 1260 dagen als "tijd, tijden en een halve tijd" gebruikt om dezelfde tijdsperiode te beschrijven: dit bevestigt voor ons precies waar een "tijd" voor staat .

Merk op dat er staat dat het een geestelijke wildernis is, vanwege de plagen van het Woord van God en de Heilige Geest op de hypocrisie van de Katholieke Kerk. (Onthoud in Openbaring 11:6 wat er staat over de ware bediening, gezalfd met het Woord en de Heilige Geest: "Dezen hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat het niet regent in de dagen van hun profetie." De regen waar ze het over hebben is de geestelijke zegening die van God komt.) Maar merk ook op dat tegelijkertijd het ware volk van God, de ware kerk, "zij heeft een plaats door God bereid, dat zij haar daar duizend tweehonderdzestig dagen zouden voeden." Degenen die haar daar rechtstreeks voedden, waren ook het Woord van God en de Heilige Geest "gehuld in zakken" vanwege de vervolgingen die werden geleden.

En toch om definitief duidelijk te maken over wie Openbaring het heeft: opnieuw in het 13e hoofdstuk wordt getoond dat de Rooms-Katholieke Kerk haar gezag ontleent aan het heidendom. Met deze autoriteit zijn ze in staat om ware christenen te bedriegen en te vervolgen. Het heidendom wordt gesymboliseerd als de draak en de katholieke kerk als het beest. En nogmaals, dit beest gaat door met deze ultieme autoriteit gedurende 42 maanden, of 1260 dagen/jaren.

“En zij aanbaden de draak die macht aan het beest gaf; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? wie is in staat om oorlog met hem te voeren? En hem werd een mond gegeven die grote dingen en godslasteringen sprak; en hem werd macht gegeven om tweeënveertig maanden te blijven. En hij opende zijn mond als laster tegen God, om zijn naam te lasteren, en zijn tabernakel, en hen die in de hemel wonen. En het werd hem gegeven oorlog te voeren met de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over alle geslachten en talen en naties.” ~ Openbaring 13:4-7

beest katholieke kerk

Daniël spreekt ook over deze periode van 1260 dagen/jaar waarin een religieuze macht zou opstaan, die God zou lasteren en Gods volk zou vervolgen. Deze religieuze macht begint klein als "een kleine hoorn" die zou voortkomen uit het vierde dierenrijk (Rome) van Daniël, het zevende hoofdstuk. (Opmerking: de drie koninkrijken vóór het vierde in Daniël zijn: Babylon, Medo-Perzië en Griekenland. Daarna kwam na Griekenland het vierde: Rome.)

“Aldus zei hij: Het vierde beest zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat van alle koninkrijken zal verschillen, en de hele aarde zal verslinden, en zal het vertrappen en in stukken breken. En de tien horens uit dit koninkrijk zijn tien koningen die zullen opstaan; en een andere zal na hen opstaan; en hij zal divers zijn van de eerste, en hij zal drie koningen onderwerpen. En hij zal grote woorden spreken tegen de Allerhoogste, en hij zal de heiligen van de Allerhoogste uitputten, en denken om tijden en wetten te veranderen: en ze zullen in zijn hand worden gegeven tot een tijd en tijden en het verdelen van de tijd. Maar het oordeel zal zitten, en zij zullen zijn heerschappij wegnemen, om het te verteren en te vernietigen tot het einde." ~ Daniël 7:23-26

Bovendien werd dezelfde tijdsperiode voor de tweede keer aan Daniël gegeven toen hij opnieuw vroeg naar deze tijdsperiode die zou komen. Dit was het antwoord dat hij kreeg:

"En ik hoorde de man, gekleed in linnen, die op het water van de rivier was, toen hij zijn rechterhand en zijn linkerhand ophief naar de hemel, en zwoer bij hem die in eeuwigheid leeft dat het zal zijn voor een tijd, tijden , en een half; en wanneer hij het volbracht zal hebben om de macht van het heilige volk te verstrooien, zullen al deze dingen voleindigd zijn.” ~ Daniël 12:7

Nogmaals, de "tijd en tijden en de tijdsverdeling" is de drie en een half jaar, of ongeveer 1260 dagen/jaren. Maar merk op dat in Daniël 7:26 het ons ook informeert: "Maar het oordeel zal zitten, en zij zullen zijn heerschappij wegnemen, om het te verteren en te vernietigen tot het einde." Dit rooms-katholieke beest zal worden geoordeeld door het Woord van God en de Geest van God, en dit zal beginnen vanwege de Reformatie van de jaren 1500. En de tweede schriftplaats in Daniël 12:7 vertelt ons dat na de “tijd, tijden en een half; en wanneer hij het volbracht zal hebben om de macht van het heilige volk te verstrooien, zullen al deze dingen voleindigd zijn.” Na de heerschappij van de katholieke kerk in de middeleeuwen, zouden de protestantse sekten de macht van het heilige volk grondig verspreiden. Dit geeft ons nog meer inzicht in niet alleen de 1260 dagen/jaren, maar ook wat er daarna gebeurt.

Dientengevolge zal de ultieme autoriteit die de katholieke kerk genoot, worden weggenomen, aangezien velen zich bewust worden van haar valsheid. En naarmate de tijd verder ging vanaf daar, haar spiritueel autoriteit is in de loop der jaren steeds minder geworden "om het te consumeren en te vernietigen tot het einde."

Dus begrijp dat dit een spirituele strijd beschrijft die gaande is om de plaats van spirituele autoriteit in de harten en geesten van mensen.

Wat volgt er dan op deze 1260 dagen/jaren die hierboven zijn genoemd "wanneer hij zal hebben volbracht om de macht van het heilige volk te verstrooien" (Daniël 12:7)?

Omdat de Reformatie vrijheid gaf aan het Woord van God en de Geest van God in vele levens, wist de duivel dat hij verschillende tactieken moest gebruiken om deze spirituele krachten in de harten en levens van mensen tegen te gaan. Dus begon hij bepaalde protestantse predikanten te inspireren om hun eigen gezag en kerkelijke identiteit te zoeken, in plaats van tevreden te zijn met alleen het gezag en de identiteit van het Woord en de Geest.

Dus in Openbaring, onmiddellijk volgend op het getuigenis van het Woord van God en de Geest van God (die wegens vervolging “in zak en as waren gekleed”): zien we nu een aantal verdeelde protestantse kerken opstaan, die volgens hun vereiste geloofsbelijdenis en menselijke heersers, dood de effecten van het Woord en de Geest in de harten van mensen.

De katholieke kerk hield de Bijbel vastgeketend aan de preekstoel, zodat weinigen hem konden lezen. Daarom hebben ze het Woord niet gedood, ze hebben mensen gewoon geestelijk uitgehongerd door een gebrek eraan. Maar de protestantse organisaties gebruikten het Woord openlijk, maar doodden de invloed ervan door op bedrieglijke wijze het gif van valse leerstellingen en geloofsbelijdenissen die ruimte maken voor zonde in het leven van mensen in te brengen, en verdeelden ze in sekten. Bijgevolg wordt deze protestantse macht beschreven als een tweede beest, dat opkomt uit een bodemloze put (een plaats zonder echt geestelijk fundament van het Woord van God). Deze beestkracht doodt de invloed van het Woord en de Geest.

"En wanneer ze... (het Woord en de Geest) hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog tegen hen voeren en hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen (van het Woord en de Geest) zal liggen in de straat van de grote stad, die geestelijk Sodom en Egypte wordt genoemd, waar ook onze Heer werd gekruisigd. En zij van de mensen en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen drie en een halve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven worden gelegd. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden en vrolijk zijn en geschenken aan elkaar sturen; omdat deze twee profeten hen die op de aarde woonden, gepijnigd hadden.” ~ Openbaring 11:7-10

Bedenk dat onze Heer in Jeruzalem werd gekruisigd. Dus deze tekst laat ons weten hoe God zijn vijanden ziet, vanuit geestelijke ogen. En hoewel geestelijk gevallen protestantse kerken een hoge dunk van zichzelf hebben: omdat ze de invloed van het Woord en de Geest doden, ziet God ze geestelijk als Sodom en Egypte die zondigheid en gebondenheid vertegenwoordigen. En hoewel ze de invloed van het Woord en de Geest doden, houden ze hun "dode lichamen" in de buurt door te beweren dat ze het Woord geloven en dat de Geest in hen is. Maar beiden zijn dood in hun kerkelijke organisaties.

In wezen deden de protestantse organisaties bijna al het kwaad dat de rooms-katholieke kerk voor hen deed. Het belangrijkste verschil: het protestantisme verdeelde christenen meerdere keren door meerdere manieren te creëren om God te aanbidden, op welke manier ze ook kiezen. In wezen het effect van heidendom creëren (veel goden en veel manieren om mensen te verwarren) met een christelijke mantel voor extra bedrog.

Het is dus alleen maar logisch dat als Openbaring de katholieke kerk als een beest zou afschilderen, het ook het protestantisme als een beest zou afschilderen. Maar het verschil is dat het protestantse beest eruit zou zien als een lam, maar van binnen is het eigenlijk de drakengeest van het heidendom.

Opmerking: "beesten" worden gebruikt omdat het Woord van God ons instrueert dat de mens, zonder God om hem te leiden, niet beter is dan een beest (zie Psalm 49:20 & 2 Petrus 2:12).

Merk op waar dit protestantse beest vandaan komt: uit de bodemloze put van de aarde. Bedenk dat dit hetzelfde beest is dat opsteeg uit de bodemloze put in Openbaring hoofdstuk 11 om Gods twee getuigen te doden: het Woord van God en de Geest van God.

„En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen; en hij had twee horens als een lam, en hij sprak als een draak. En hij oefent al de macht van het eerste beest voor zijn aangezicht uit en zorgt ervoor dat de aarde en hen die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En hij doet grote wonderen, zodat hij vuur uit de hemel op de aarde doet neerdalen voor de ogen van mensen, en hen die op de aarde wonen misleidt door middel van die wonderen die hij kon doen in de ogen van het beest ; zeggende tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld zouden maken voor het beest, dat de wond door het zwaard had, en wel leefde. En hij had de macht om het beeld van het beest tot leven te brengen, opdat het beeld van het beest zowel zou spreken, als ervoor zou zorgen dat zovelen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, zouden worden gedood.” ~ Openbaring 13:11-15

Beest uit de bodemloze put

Dit tweede beest van het protestantisme 'oefent alle macht uit van het eerste beest vóór hem', daarom lijkt hij op het eerste beest, het katholicisme. En omdat het van binnen in veel dezelfde vorm is als het eerste beest, zorgt dit tweede beest er in wezen voor dat zijn aanbidders, wanneer ze het tweede beest eren, ook "het eerste beest aanbidden". Dus natuurlijk overtuigt dit tweede beest, dat ook door de schijn van wonderen bedriegt, iedereen op aarde om een beeld te creëren voor het eerste beest. Een universele aardse regeringsmacht creëren die vergelijkbaar is met de universele macht van de katholieke kerk van de afgelopen donkere middeleeuwen. En dus was het protestantse leiderschap dat het voortouw nam bij het creëren van het wereldparlement/de raad van kerken, en vervolgens campagne voerde met wereldleiders om hetzelfde te doen door eerst de Volkenbond op te richten die later de Verenigde Naties zou worden.

De zorg van de dieren-natuurorganisaties ligt bij aardse macht en invloed, niet bij de gehoorzaamheid aan het geloof dat eerst aan de apostelen werd overgeleverd. Je hebt misschien het gevoel dat er een aantal aardse nobele dingen tot stand zijn gebracht door deze organisaties. Natuurlijk is er! Hoe konden ze anders hun bestaan rechtvaardigen en mensen naar zich toe trekken. Maar daar gaat het om: mensen naar zich toe trekken, hen gehoorzamen, aanbidden en eren, in plaats van Jezus en heel zijn Woord!

'En hij zei tot hen: Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want wat onder de mensen hoog wordt gewaardeerd, is een gruwel in de ogen van God.” ~ Lukas 16:15

Dit tweede beest bracht opnieuw veel verwarring en verdeeldheid onder Gods volk. Mensen verdelen zodat je ze voor jezelf kunt verzamelen is afgoderij (jezelf en je plannen en ideeën boven Gods roeping en doel stellen).

‘Deze zes dingen haat de Heer: ja, zeven zijn een gruwel voor hem: een trotse blik, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat goddeloze fantasieën bedenkt, voeten die snel rennen naar het kwaad, een valse getuige die leugens spreekt, en hij die onenigheid zaait onder broeders.” ~ Spreuken 6:16-19

Het zevende wat de Heer in de bovenstaande tekst haat, is het verdelen van broeders, en stelt dat verdeeldheid een gruwel is, wat afgoderij betekent. En afgoderij is de religie die rechtstreeks door Satan zelf is gecreëerd door middel van verdeelde en verwarde heidense religies. En dus later, in Openbaring hoofdstuk 20, zien we een duidelijker visioen van wat het protestantse beest (waarvan ook werd getoond dat het uit de aarde kwam in hoofdstuk 11) werkelijk was.

Door de kracht van het evangelie dat mensen van zonde en heidendom bevrijdde, was ditzelfde evangelie dat werd gepredikt in staat Satans heidendom te binden. Daarom moest het heidendom ondergronds gaan en tijdens de donkere middeleeuwen onder de mantel van de katholieke kerk werken.

Dit weerspiegelt de instructie die Jezus aan zijn apostelen gaf. Hij vertelde hun dat hij door de sleutels van het evangelie (die de sleutels zijn tot het koninkrijk der hemelen, die inzicht geven in de waarheid) de apostelen de macht zou geven om valsheid te verbinden.

"En Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven; en al wat u op aarde zult binden, zal in de hemel gebonden zijn; en al wat u op aarde zult ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn." ~ Mattheüs 16:19

"Gebonden in aarde en hemel" laat zien dat Satan op aarde gebonden kan zijn door het evangelie, en beperkt kan worden in wat hij kan doen, en in hoe hij mag misleiden. De waarheid in de Bijbel doet dit door haar invloed op het leven van individuen. En als het op aarde is gebonden, is het ook gebonden in de 'hemelse gewesten in Christus Jezus' (zie Efeziërs 2:4-6). Dit is de hemelse plaats die gevonden wordt wanneer ware christenen samenkomen om God te aanbidden in Geest en in waarheid.

Dus het evangelie kan een ziel losmaken van de controle over de zonde. Maar, als het evangelie wordt misbruikt en gemanipuleerd voor winst en om te misleiden door een valse bediening, kan het ook Satan verliezen. En dit is precies wat het protestantisme deed. Het gebruikte het evangelie openlijk op de manier die ze wilden. En door dit te doen, lieten ze de geest van Satan volledig los om te misleiden op wat voor manier dan ook dat hij maar wilde.

Tegen het einde van Openbaring wordt ons vooral duidelijk hoe Satan kan worden losgemaakt.

Nadat in de voorgaande hoofdstukken van Openbaring de verwarring tussen katholicisme en protestantisme was weggenomen, kan men nu in Openbaring 20 een duidelijker beeld zien van de dag van het evangelie: vanaf de tijd van Jezus' eerste verschijning op aarde tot het einde. We zien dus dat de ware bediening van Jezus Christus begint en het heidendom verbindt met het evangelie. Satan is gebonden in de bodemloze put (blootgesteld dat zijn heidense religies geen fundament hadden: een bodemloze put is een plaats zonder fundament). Dus Satans heidendom werd de religie 'verborgen in de harten van hypocrieten' van de katholieke kerk. De katholieke kerk nam veel heidense leringen op, maar gebruikte christelijke symbolen om ze te bedekken. Maar slechts één kerk/religie mocht zichtbaar worden gezien door iedereen via de katholieke kerk. Maar toen de verwarring van het protestantisme over vele kerken en vele leerstellige manieren om te aanbidden losgelaten werd, werd Satans heidendom weer zichtbaar, maar met meerdere zogenaamde 'christelijke' religieuze dekmantels. Zo vermenigvuldigden de protestantse sekten de satanische verwarringen. En zij lieten deze verwarring over ware christenen los, om volledig openlijk te strijden tegen het ware volk van God.

“En ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, die oude slang, dat is de duivel, en satan, en bond hem duizend jaar (let op: heidendom was gebonden)En wierp hem in de afgrond, en sloot hem op en verzegelde hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. (met meerdere religies), totdat de duizend jaar vervuld zouden zijn: en daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest niet hadden aanbeden, noch zijn beeld had noch zijn merkteken op hun voorhoofden of in hun handen ontvangen; en zij leefden en regeerden met Christus duizend jaar. (Opmerking: gedurende deze duizend jaar was het het katholicisme dat voornamelijk ware christenen vervolgde.) Maar de overige doden leefden niet meer totdat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding (Opmerking: de eerste opstanding is de redding van de ziel uit de dood van de zonde, door redding): op zulke heeft de tweede dood geen macht, (Opmerking: de tweede dood is de fysieke dood, en de eerste dood is de zielsdood wanneer iemand zondigt. Net zoals God Adam in de tuin vertelde dat hij op de dag dat hij zondigde, zou sterven. Dus wanneer we gered zijn van de eerste dood door verlossing kan de tweede dood ons geen pijn doen.) maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zullen duizend jaar met hem als koningen regeren. En wanneer de duizend jaar zijn verstreken, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en zal uitgaan om de naties te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de strijd: het aantal van hen is als het zand van de zee.” ~ Openbaring 20:1-8

Duizend jaar vóór 1530, in 530 na Christus, begon keizer Justinianus de religieuze macht te consolideren onder de rooms-katholieke paus. En dus herschreef hij van 530 tot 534 na Christus de codex van de wet om de paus in staat te stellen de volledige wettelijke bevoegdheid te hebben om oordelen uit te voeren over velen die tegen hem waren. Dit begon het wettelijke gezag en de macht van de Rooms-Katholieke Kerk om te vervolgen en zelfs oorlog te voeren. En deze kracht ging ongeveer 1000 jaar door zonder noemenswaardige spirituele uitdaging.

Dus in Openbaring hoofdstuk 20 staat: "Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God." De executiemethode was niet voor iedereen onthoofding, maar deze "onthoofding" weerspiegelt een methode die typisch wordt gebruikt tegen andere veroverde koningen. Door in het openbaar een koning te onthoofden, liet u aan iedereen zien dat hij zijn gezagskroon had verloren.

Denk nu geestelijk met mij mee. Ware christenen zijn 'koningen en priesters van God' (zie Openbaring 1:6) en regeren met macht over de zonde. Gedurende deze 1000 jaar werden dus vele ware christenen ten overstaan van de toenmalige openbare menigten mensen ten onrechte geoordeeld en „beroofd van enige kroon van rechtvaardigheid”. Door een dergelijke praktijk werden deze ware heiligen in wezen "onthoofd van hun gerechtigheid" voor alle mensen om hen af te schilderen als geen spirituele koningen. Dat is de reden waarom God in Openbaring hoofdstuk 20 deze ware heiligen verder rechtvaardigt door het oordeel van de katholieke kerk tegen te spreken door te zeggen: "en zij leefden en regeerden met Christus duizend jaar." De mens nam het gekroonde hoofd van gerechtigheid af, maar Jezus Christus oordeelt dat ze nog steeds een kroon van gerechtigheid hebben, door hoe ze "duizend jaar met Christus regeerden". Ze regeerden met Christus omdat ze voor Christus hadden geleden.

"Het is een getrouw gezegde: want als we met hem dood zijn, zullen we ook met hem leven: als we lijden, zullen we ook met hem regeren: als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen" ~ 2 Timoteüs 2:11 -12

Maar na deze duizend jaar, eindigend in 1530: was Satan, door de vorming van vele gevallen protestantse sekten, in staat zijn talrijke religies van verwarring (in wezen wat heidendom is) weer los te laten op de zogenaamde christelijke wereld. En sindsdien is hij doorgegaan met het vermenigvuldigen van deze verwarring, keer op keer. Dit is vooral hoe hij werkt om te voorkomen dat de zuivere waarheid van het evangelie de geest en het hart van de verlorenen bereikt.

Dus hoe vatten we nu samen wat we tot nu toe hebben gelezen?

Door de duidelijke identificatie in Openbaring van wat er gebeurde gedurende de 1260-jarige tijd, en door wat wordt beschreven als gebeurend na die tijd: we zijn in staat om met een goede benadering tot een duidelijke centrale datum te komen. Dat jaar: 1530 na Christus.

Dus als we de jaarklok 1260 jaar terugdraaien vanaf die datum, komen we op 270 na Christus.

En als we de jaarklok slechts 1000 jaar terugdraaien vanaf 1530 na Christus, komen we uit op 530 na Christus.

270 en 530 n.Chr. zijn datums die ook duidelijk in de geschiedenis en binnen Openbaring's beschrijving van de geestelijke toestanden die rond Gods ware volk plaatsvinden, zijn gedefinieerd. Bovendien zijn er meer aanduidingen van tijd die in Openbaring worden geïdentificeerd.

Dus vanaf de "geboorte" van het protestantisme rond 1530 na Christus, hoe lang duurde deze toestand van verwarring en vervolging, door het protestantisme, zonder een duidelijke opvallende kerk om het aan de kaak te stellen?

"En wanneer ze... (het Woord en de Geest) hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog tegen hen voeren en hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk Sodom en Egypte wordt genoemd, waar ook onze Heer werd gekruisigd. En zij van de mensen en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen drie en een halve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven worden gelegd. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden en vrolijk zijn en geschenken aan elkaar sturen; omdat deze twee profeten hen die op de aarde woonden, gepijnigd hadden.” ~ Openbaring 11:7-10

Dode lichamen van het Woord en de Geest

Maar aan deze spirituele periode van drie en een halve dag kwam een einde. Er kwam een tijd dat het Woord van God en de Geest van God volledig werden geëerd in een collectieve "wolk van getuigen" die God riep uit alle verwarring van zowel het katholicisme als het protestantisme.

“En na drie en een halve dag kwam de Geest des levens van God in hen, en zij stonden op hun voeten; en grote vrees viel op hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Kom hierheen. En zij stegen op naar de hemel in een wolk; en hun vijanden zagen hen. En op datzelfde uur was er een grote aardbeving, en het tiende deel van de stad viel, en in de aardbeving werden zevenduizend mensen gedood; en het overblijfsel werd bevreesd, en gaf eer aan de God des hemels.” ~ Openbaring 11:11-13

Woord en geest herrezen naar hemelse oorden

Het tiende deel van de hoerenstad (geestelijk Babylon) viel, omdat dat tiende deel de ware heiligen waren die uit Babylon kwamen, en als één samen stonden, gescheiden van geestelijk Babylon. Zij werden de zichtbare ware kerk van God, de ware heilige bruid van Christus.

Deze geestelijke tijd van drie en een halve dag vindt plaats na de 1260 jaar, dus het gebeurt gedurende een lange tijd vanaf 1530 na Christus en gaat vooruit in de tijd. Er is veel gespeculeerd over deze periode van drie en een halve dag. Sommigen hebben het geïdentificeerd als drie en een halve eeuw of ongeveer 350 jaar. Dat zou ons naar ongeveer de datum van 1880 na Christus brengen.

Om de tijdsduur die wordt vertegenwoordigd door deze spirituele "3 en een halve dag" volledig te begrijpen, moeten we de volledige spirituele beschrijving onderzoeken. Deze geestelijke drie en een halve dag zouden plaatsvinden in de geestelijke plaats genaamd: Sodom en Egypte.

Sodom vertegenwoordigt de geestelijke toestand van extreem kwaad, waar geen fundament is van het Woord van God. Bijgevolg komt er geen einde aan de diepte van het kwaad dat mensen aankunnen.

Maar Egypte staat voor geestelijke gebondenheid. In het Oude Testament woonden de Israëlieten 430 jaar in Egypte (Exodus 12:40-41). Ze verhuisden daarheen nadat Jozef onderbevelhebber werd van Farao. Zolang Jozef leefde, waren de Israëlieten niet in slavernij toen ze in het land Egypte woonden.

Jozef was 40 jaar oud toen zijn familie, de Israëlieten, allemaal naar Egypte verhuisde. Hiermee start de 430-jarige klok. En Jozef leefde nog 70 jaar (hij stierf op 110-jarige leeftijd). De kinderen van Israël hadden het goed tijdens Jozefs leven. Dus 430 – 70 = 360 potentiële slavernij. Maar aangenomen dat het een paar jaar na Jozefs dood zou duren voordat de volgende Egyptische leider het volk van Jozef niet zou respecteren, zou het redelijk kunnen zijn dat de Israëlieten binnen 10 jaar hun vrijheid verloren. En toen waren ze 350 jaar in Egypte in harde slavernij.

Zo kunnen de drie en een halve dag die geestelijk vertegenwoordigd worden door Egypte, logischerwijs worden voorgesteld als 350 jaar. Dezelfde hoeveelheid tijd dat de Israëlieten in slavernij waren in Egypte.

Bedenk dat de eerste protestantse geloofsbelijdenis rond het jaar 1530 werd gecreëerd en formeel werd aangenomen. En zo begint het begin van de geestelijke drie en een halve dag, of 350 jaar. En het eindigde toen een bediening uiteindelijk opstond om niets anders te verkondigen dan wat het Woord zegt (geen geloofsbelijdenissen of meningen toegevoegd). En deze bediening wijdde zich volledig om alleen de leiding van de Heilige Geest te volgen.

In de Verenigde Staten was er zo'n beweging die op die manier begon te werken aan het einde van de 19e eeuw, rond het jaar 1880 (350 jaar nadat de eerste protestantse geloofsbelijdenis in 1530 formeel werd aangenomen). Deze beweging die begon rond het jaar 1880, werd al snel een zeer snelgroeiende beweging.

Maar is er nog iets anders in Openbaring dat dit idee van een protestantse leeftijd van ongeveer drie en een halve eeuw zou kunnen ondersteunen?

Er is.

Als je de 1260 jaar bij de 350 jaar optelt, kom je op 1610 of ongeveer 1600 jaar. (Nogmaals, dit zijn allemaal benaderingen omdat maanden niet altijd 30 dagen zijn, tijd en tijden en halfwaardetijd mogelijk niet exact op de dag zijn, en drie en een halve dag mogelijk geen exacte helft = 50 specificeren. En de nauwkeurigheid van historische datums is afhankelijk van de beperkingen van historici die ze vele eeuwen later optekenden. Dus datums kunnen hier en daar een jaar of zo uit liggen. Maar ze zijn zeer goede benaderingen, vooral als je ze in overeenstemming begint te brengen met spirituele omstandigheden die door de geschiedenis heen bekend zijn.) Ons vermogen om data op te stellen is beperkt tot onze beperkingen in begrip en de grenzen van de nauwkeurigheid van data die door historici in de geschiedenis zijn vastgelegd. Maar Gods begrip van tijd is perfect.

Trouwens, 1600 is een ander belangrijk getal binnen Openbaring dat een tijdsruimte aanduidt.

“En de engel stak zijn sikkel in de aarde, en verzamelde de wijnstok van de aarde en wierp hem in de grote wijnpers van de toorn van God. En de wijnpers werd buiten de stad getreden, en er kwam bloed uit de wijnpers, zelfs tot aan de teugels van de paarden, over een afstand van duizend en zeshonderd stadiën.” ~ Openbaring 14:19-20

De wijnpers te voet betreden

Dit betreden van deze geestelijke wijnpers is doorgegaan sinds Jezus ons voor het eerst het evangelie bracht. Het gepredikte evangelie openbaart aan de ziel hun bloedschuld voor het beoefenen van hypocrisie. Maar voor de tijd van "1600 stadiën" moest de prediking van de "wijnpers" worden gedaan buiten een duidelijke opvallende stad van God, namelijk het nieuwe Jeruzalem, de ware bruid van Christus: de ware kerk van God.

“Ik heb alleen de wijnpers betreden; en van het volk was er niemand bij mij: want ik zal ze vertrappen in mijn toorn, en ze vertrappen in mijn woede; en hun bloed zal op mijn klederen gesprenkeld worden, en ik zal al mijn kleding bevlekken. Want de dag van wraak is in mijn hart, en het jaar van mijn verlosten is gekomen. En ik keek, en er was niemand om te helpen; en ik verwonderde me dat er niemand was om te steunen: daarom bracht mijn eigen arm mij redding; en mijn woede, het hield me overeind. En ik zal het volk in mijn toorn vertrappen, en hen dronken maken van mijn woede, en ik zal hun kracht op de aarde neerhalen.” ~ Jesaja 63:3-6

De context van deze tekst in Jesaja heeft ook te maken met het zuiveren van een volk voor God te midden van veel hypocrisie en corruptie. Hoe? Door de corruptie van valse leringen en valse aanbidding uit te bannen. En zonder de hulp van de nieuwe stad Jeruzalem (de duidelijke opvallende kerk), zoals eerder opgemerkt in Openbaring 14:20, volbracht God het werk nog steeds zelf: voor "de ruimte van duizend zeshonderd stadiën". Ofwel voor de tijdspanne van 1600 jaar: tijdens de heerschappij van de Rooms-Katholieke Kerk samen met de Protestantse Kerken, van ongeveer 270 na Christus tot 1880 na Christus.

Maar de furlong is een maat voor afstand, niet voor tijd. Dus hoe kunnen we die tijd goed toepassen op deze periode in de geschiedenis? Om dat te doen, moet ik ingaan op een uitleg over de zeven kerken van Azië, zoals geïdentificeerd in Openbaring.

Dus eerst moet ik de volledige tijdlijn van Openbaring samenvatten. Het wordt aangeduid door zeven gemeentetijdperken, geïdentificeerd door de namen van die zeven gemeenten van Azië aan wie Openbaring was gericht. Dit zal u vertrouwd maken met de "zeven dagen van de evangeliedag", verteld door de zeven kerken. Daarna zal mijn uitleg over hoe afstand wordt gebruikt om tijd aan te duiden veel logischer zijn.

De zeven kerken van Azië (Openbaring hoofdstuk 2 en 3)

Eerst een korte opmerking over het algemene patroon dat u zult vinden in de volgorde van de brieven die Jezus Johannes opdroeg om naar de zeven kerken van Azië te sturen.

 • Many aspects and characteristics of Christ are brought out in that first interaction with John, spoken of in Revelation chapter 1. In the letters to the seven churches, every letter starts out with a repeat of one of those characteristics of Jesus. Why? Because Jesus is the answer for the church’s need in every place, and in every age of time. The letters to the churches are a love letter from Christ to his bride. He is trying to tell his bride “get your attention back on me!”
 • From the first letter to the first church (Ephesus) Jesus is revealing to his bride (church) what has happened to her love, and the consequences of allowing herself to lose her sacrificial love.
 • So in each letter Jesus tells each church what will happen next, if they will not take heed to his warning about their love. And in the next church letter (in the order presented in Revelation), we see that what Jesus warned the previous church about, has now actually come to pass in church following the previous church. What was predicted would happen in the previous, actually comes to pass in the next.
 • Consequently, these seven churches in the order presented, are actually a story of the gospel day divided out into seven sequential church ages. It is a “heart history.” Telling about what happened, particularly in the heart of the ministry (where their love was) during different ages of church history.

Revelation is a spiritual message, meaning that it talks about where the love in the heart is. Consequently, it reveals spiritual heart conditions around the church and affecting the church. And it is a very complete message: dividing out the Revelation into multiple patterns of seven. Seven is known throughout the Bible as a number representing “completeness”. In addition, Revelation is designed to completely destroy any influence of hypocrisy (insincere love) around God’s people. That deceptive hypocritical influence is identified as an evil spiritual city (spiritual harlot condition of unfaithfulness) called “Babylon”. So the pattern of the multiple sevens, is like a spiritual battle plan to expose and defeat the spiritual stronghold of unfaithful Babylon.

Maar om deze onthulling en de vernietiging van haar bedrieglijke bolwerk in de geest en harten van mensen te bereiken, heeft God een plan in Openbaring dat een patroon volgt dat in het Oude Testament is vastgesteld. Vaak herhaalt God in Openbaring: patronen, lessen en typen die al over de rest van de Bijbel zijn gesproken. Dit is om ons te helpen Openbaring goed te interpreteren en te begrijpen. Maar de Bijbel is een geestelijk boek, dus interpretaties moeten geestelijk worden toegepast.

Dus het "slagveld" van Openbaring wordt eerst uiteengezet door de brieven aan de zeven kerken. Vervolgens wordt, gebaseerd op het patroon van de zeven kerktijdperken, een aanvalsplan uitgevoerd binnen Openbaring.

Dit geestelijke strijdplan volgt hetzelfde patroon dat in het Oude Testament werd gebruikt om Jericho te verslaan. Jericho was die grote ommuurde stad die Gods volk, de Israëlieten, in de weg stond. Voordat ze verder het 'beloofde land' konden binnengaan, moesten ze Jericho verslaan. Dus God gaf hun een heel specifiek plan om de muren van Jericho te laten instorten.

Hier is Gods plan dat ze toen volgden (uit Jozua hoofdstuk 6):

 • Zeven priesters met trompetgeschal, samen met alle krijgslieden, en die de Boog van het Testament droegen: samen marcheerden ze allemaal een keer rond de stad Jericho gedurende zes dagen (een keer per dag).
 • Op de zevende dag deden ze hetzelfde, maar deze keer gingen ze zeven keer om Jericho heen op één dag.
 • Na de zevende keer (op de zevende dag) lieten de zeven priesters een laatste luide en lange stoot horen.
 • Toen riep het hele volk woedend oordeel tegen de stadsmuren.
 • En toen vielen de muren allemaal plat.

Nederlaag van Jericho

Ze gingen toen naar binnen en vielen Jericho aan en vernietigden het. Ze kregen de opdracht om alleen de edele metalen van de stad weg te nemen. Al het andere moest worden vernietigd en verbrand

In Openbaring hebben we een soortgelijk plan – om het bedrieglijke bolwerk van geestelijk Babylon in de harten en geesten van mensen te verslaan:

 • Zeven zegels (beginnend in Openbaring hoofdstuk 6), één voor elk gemeentetijdperk (of dag) van de Evangeliedag. (Zoals de mars rond Jericho: één keer per dag, gedurende zes spirituele dagen van het 'zegel'.)
 • In het zevende zegel (beginnend in Openbaring hoofdstuk 8), worden zeven bazuinen geblazen door de zeven bazuinen engelenboodschappers. (Zoals de zeven keer op één dag dat ze om Jericho marcheerden: op de zevende dag.)
 • In de zevende bazuin (beginnend in Openbaring hoofdstuk 11), is er de aankondiging dat "de koninkrijken van deze wereld de koninkrijken zijn geworden van onze Heer, en van zijn Christus, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid" (Openbaring 11:15) en daar werd de boog van het testament gezien (net zoals die aanwezig was in de strijd tegen Jericho) - en dit alles werd onmiddellijk gevolgd door een lange en luide boodschap (zoals de laatste lange bazuin tegen Jericho). Deze lange stoot/boodschap is tegen de koninkrijken van de beesten (inclusief het merkteken van het beest – en het nummer van zijn naam 666) – zie Openbaring 12 & 13
 • Vervolgens zien we in Openbaring 14 dat het ware volk van God God aanbidt (met de naam van hun Vader op hun voorhoofden) en een machtige boodschap engel (Jezus Christus) die aankondigt: "Babylon is gevallen, is gevallen..."
 • Dan zien we in Openbaring 15 en 16 de zeven engelenboodschappers met de zeven laatste plagen, de schalen gevuld met de toorn van Gods oordeel dat zij uitstorten (zoals het toornige gejuich van oordelen van de Israëlieten tegen de stad Jericho.)
 • Na voltooiing van het uitgieten van de schalen van toorn, is er de grootste spirituele aardbeving die ooit was en...
 • "de grote stad viel uiteen in drie delen, en de steden van de volken vielen; en het grote Babylon kwam tot gedachtenis voor het aangezicht van God, om haar de beker met de wijn van de hevigheid van zijn toorn te geven." (Openbaring 16:19)

De muren van Babylons bedrog zijn gevallen. Het is tijd om haar invloed volledig te vernietigen!

Hier is een één pagina Openbaring overzichtsdiagram waardoor het misschien gemakkelijker wordt om het bovenstaande te begrijpen.

Dus de reden: zegels, trompetten en schalen van Gods toorn worden gebruikt in Openbaring is als volgt:

zeven zegels are what Jesus Christ, “the slain lamb of God” (see Revelation 5) opens. So only those who have been forgiven by his blood are able to see what he opens (just as Nicodemus was told that he needed to be born again to see the Kingdom of God – see John 3:3-8). The purpose of the seals is to help God’s true people to know the spiritual battles that have been fought using the Word of God. Each seal corresponds to the seven churches according to the same sequencial order: first seal to the first church, second seal to the second church, etc.

De zeven bazuinen warn us of what the consequences were concerning the spiritual battle in every church age. Especially in the final church age, these trumpets warn the children of God to gather everyone together as one body for spiritual battle. Note: in the Old Testament, trumpets were used to warn the people and to gather them together for both battle and worship.

De zeven schalen van de toornige oordelen van God are the pouring out of final spiritual judgment upon every evil spiritual condition identified by the seven trumpet angels. Whatever was warned about by the trumpets, the warnings are all now past, because the full judgement of the hypocrisy has come in the pouring out of the vials. So each vial corresponds to each trumpet in the same sequencial order: the first vial corresponds to the first trumpet, the second vial to the second trumpet, etc.

Het doel van dit alles is: vooral in de laatste spirituele dag, om een spiritueel licht te produceren dat zo helder is dat iedereen die spiritueel wil zien, de waarheid kan zien, als ze dat echt willen.

“Bovendien zal het licht van de maan zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen, op de dag dat de Heer de bres van zijn volk dichtbindt en de slag van hun wond.” ~ Jesaja 30:26

Het doel is om de kerk te genezen van de wonden veroorzaakt door de invloed van geestelijk Babylon!

Opmerking: zelfs verder dan alleen het strijdplan van de drie zevens: van zeven zegels, zeven bazuinen en de zeven schalen van Gods toorn: de hele boodschap van Openbaring vertelt in feite de verhaal van de evangeliedag zeven verschillende tijden, vanuit zeven verschillende perspectieven! Nogmaals, God doet dingen in zevens om de volledigheid en zekerheid te tonen van zijn bedoeling om historische lessen in Openbaring te leren.

Hierna volgt een samenvatting van het strijdplan van drie sets van zeven in Openbaring, allemaal georganiseerd binnen de zeven gemeentetijdperken geïdentificeerd door de zeven gemeenten van Azië.

Dus nu, als je het strijdplan van drie zevens begrijpt, begrijp dan ook dat elk van de individuele zegels, bazuinen en schalen van Gods toorn: correspondeert met een van de gemeentetijdperken. Dat gezegd hebbende, laten we door de tijdlijn van de evangeliedag lopen, zoals uiteengezet in zowel de geschiedenis als Openbaring:

Openbaring tijdlijn
"Klik" afbeelding om groter te maken

AD 33 – Begin van het eerste gemeentetijdperk: Efeze

Geschiedenis:

 • Vanaf de dag van Pinksteren – de kerk gaat voort in de kracht van de Heilige Geest
 • The book of Acts is the “Acts of the Holy Ghost” not the Acts of the Apostles. The Holy Ghost was leading and in charge of the Kingdom in the beginning.
 • But as time goes on into the next centuries, too many people begin to lose the sacrificial love for Jesus. They begin to just follow people, and not the Holy Spirit.

Brief aan de eerste kerk, Efeze (Openbaring 2:1-7) laat zien:

 • You are doing all the right things, but no longer for the right reasons: you are doing it to please men first – you’ve left your first love: God’s Holy Spirit which places Jesus first in the heart.
 • Heb berouw of ik verwijder mijn kandelaar – die geestelijk licht geeft om te zien door de brandende olie, die de collectieve liefde van de Heilige Geest vertegenwoordigt die in iedereen in de kerk werkt.

Opening van het eerste zegel (Openbaring 6:1-2) onthult:

 • A sound of thunder – because of the lightning of the gospel (Jesus Christ using his bow to send forth his lightening light, with ministry thundering based on that light) showing the gospel going forth in its strength, as it did at the beginning of the gospel day.
 • Jezus draagt een kroon en wordt afgebeeld op een wit paard (een symbool van oorlogvoering). Hij gaat uit "veroverende en om te overwinnen". (Opmerking: Jezus' oorlogvoering is een geestelijke, geen wrede vleselijke. De strijd van Christus wordt gestreden door het werk van het evangelie om zielen te redden.) Het witte paard vertegenwoordigt de ware dienaren van Jezus Christus die Jezus in de strijd leidt, net zoals Gods profeten vanouds (Elia en Elisa) "de wagen van Israël en zijn ruiters" werden genoemd (zie 2 Koningen 2:12 & 2 Koningen 13:14)

Jezus op wit paard

Eerste Trompet (Openbaring 8:7) waarschuwt:

 • A gospel judgement message has been preached (hail and fire) mingled with blood (the blood that makes you clean and innocent, or guilty, depending upon whether you receive it or not.)
 • A third part of the trees of righteousness on the earth did not survive (the other two thirds stay righteous). And all grass (representing sinful mankind in general) is burned up by the message (meaning they reject the Gospel truth).

First Vial of God’s Complete Executed Wrath (Revelation 16:2) judges:

 • Wrath poured out on the earth (we don’t see any trees of righteousness) because the earthly people have chosen to worship and honor/fear the beast-like kingdoms of men, including the beast church kingdoms of men, rather than God.
 • De waarheid van dit gepredikt oordeel is pijnlijk voor de beestachtige mensheid om te ontvangen. Daarom valt er een luidruchtige (pijnlijke en walgelijke) en pijnlijke zweer op al degenen die aards zijn. (Opmerking: toen de eerste bazuin-engel blies in Openbaring 8:7, was een derde van alle bomen en al het groene gras verbrand, wat de uitwerking van de prediking van het Woord van God op degenen die rechtvaardig lijken te tonen (bomen van gerechtigheid) en zondaars (het gras). Maar het uitgieten van de schalen is de uiteindelijke voltooiing van Gods oordelen. Bijgevolg is de aarde alles wat er eens overblijft alle bomen en gras zijn verbrand: showing us in the final judgments of the preached wrath-vials, that everyone that is earthly and breast-like will not be able to endure the preaching of sound doctrine.)

270 n.Chr. – Begin van het tweede gemeentetijdperk: Smyrna

Geschiedenis:

 • Het eerste klooster ter wereld werd gesticht door Antonius in Egypte (270 na Christus), ter bevordering van het ascetische leven. (Dit wordt een nieuwe uiterlijke "vorm van godzaligheid" om een corrupte kerktoestand voor vele jaren te verdoezelen.)
 • For the first time (in AD 272) church leaders ask a Roman emperor to arbitrate an internal dispute (which the Apostle Paul taught specifically against in his first epistle to the Corinthians.) This becomes the beginning of Church leadership seeking political partnerships for power with earthly leaders.
 • Het is tijdens de volgende eeuwen van machtspositionering van kerkleiders, dat kerkleiders elkaar zo vaak aanvallen dat ze geografisch verdeeld worden door de koninkrijken van mensen.

Letter to the second church, Smyrna (Revelation 2:8-11) shows:

 • Now among the true Christians, there is a significant number of people who are fake Christians that have snuck in. They are called “the synagog of Satan.” They are focused on pleasing men, not God. (Note: When the candlestick is removed, you no longer have enough light to clearly tell who has entered into the place of worship.)
 • Smyrna is warned that in the future they will be suffering great persecution because of hypocrisy among them, and they are exhorted to be true to the death.

Opening van het tweede zegel (Openbaring 6:3-4) onthult:

 • Er is niet langer een geluid van donder van evangeliebliksem, (omdat het licht van de kandelaar is verwijderd.)
 • The horse has turned red (representing blood-guilty) and Jesus is not riding it. It has a new rider in control who uses a “great sword” (misusing the Word of God) to take away peace, so that people are fighting each other, and using the scriptures to do it.

Red Horse Ruiter

Tweede Trompet (Openbaring 8:8-9) waarschuwt:

 • A great mountain that used to be the church (with burning love) came down to the level of the sea of people (and has been quenched there). And because of this, a third part of the souls that had life in the sea, have now died of sinful blood-guiltiness.

Tweede fiool van Gods geëxecuteerde toorn (Openbaring 16:2) oordeelt:

 • Nu de hele zee van mensen die niet reageren op het volledige evangelie – zijn gestorven aan bloedschuld (niet slechts een derde zoals in de tweede bazuin). Je moet God dienen met heel je hart, ziel, verstand en kracht - of helemaal niet. Dus als je je nog wilt mengen met de wereldse zee van mensen (religieus of anderszins), zul je daar zeker geestelijk sterven.

530 na Christus – Begin van het derde gemeentetijdperk: Pergamus

Geschiedenis:

 • In het jaar 530 voegde keizer Justinianus aan de Romeinse bisschop het voorrecht toe om beroepen te ontvangen van de andere patriarchen van de toen bekende kerk, en plaatste de bisschop in Rome (de paus) boven alle anderen.
 • Paus Bonifatius II (paus van 530 tot 532) veranderde de nummering van de jaren in de Juliaanse kalender van Ab Urbe Condita in Anno Domini. ("... en denk eraan om tijd en wetten te veranderen ..." ~ Daniël 7:25)
 • Op 6 juni 533 stuurt de heerser Justinianus een brief aan de paus waarin hij beweert dat hij het hoofd is van alle andere jurisdicties en dat alle bisschoppen hem als hoofd moeten erkennen.
 • AD534 – Justinianus plaatst het gezag van de paus en de rooms-katholieke kerk in zijn nieuwe gecodificeerde verzameling van het Romeinse recht. Deze nieuwe wet codex maakte het onmogelijk om een burger te zijn zonder deel uit te maken van de katholieke kerk. Het maakte de berechting van ketterij mogelijk, en het bestempelde heidense aanbidders als moorden, en bevoordeelde de katholieke geestelijkheid met speciale rechten.
 • De Bijbel is aan de preekstoel geketend om te voorkomen dat de gewone mensen hem kennen, waardoor de geestelijken hem in hun voordeel kunnen gebruiken tegen de mensen.
 • False pagan doctrines are mixed with the Word of God.

Brief aan de derde kerk, Pergamus (Openbaring 2:12-17) laat zien:

 • Satan has established a seat of authority right amongst where true Christians would gather, and true Christians were suffering persecution and being slain, right in the church! (The persecution that Smyrna was warned of would come, has come.)
 • False doctrines are being taught according to the spirit and method of the Old Testament Balaam, “who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.” Balaam did this because he wanted earthly riches and power with the earthly King. (Just as the Catholic Pope, Cardinals and Bishops would do the same.)
 • Additionally, there were those amongst them that hold the doctrine of the Nicolaitanes (claiming to be married to Jesus, and yet being unfaithful by flirting with sin and Satan), which thing God hates. (The Catholic church would come to love all kinds of mixed in doctrines that were carryovers from paganism.)
 • Jezus waarschuwt, als je je niet bekeert, zal ik tegen je vechten met het zwaard van mijn mond: het Woord van God.

Opening van het derde zegel (Openbaring 6:5-6) onthult:

 • Het paard is nu zwart gemaakt van geestelijke duisternis.
 • De berijder van het zwarte paard weegt het Woord (geestelijk voedsel) af voor persoonlijk voordeel, en bijgevolg is er een geestelijke hongersnood in het land door gebrek aan voedsel. Er wordt alleen genoeg geserveerd dat een ziel geestelijk nauwelijks in leven kan blijven.

De zwarte ruiter

Derde Trompet (Openbaring 8:10-11) waarschuwt:

 • De gevallen katholieke geestelijkheid (voorgesteld als een gevallen ster van bitterheid genaamd "alsem") is gevallen op de geestelijke wateren die aan de mensen te drinken worden gegeven. Bijgevolg worden de mensen verbitterd (vertegenwoordigd door een derde van de wateren die bitter worden en schuldig worden). Jezus zei dat het water van het Woord en de Geest, gepredikt door een ware bediening, leven en genezing zou brengen. Maar de wateren die de katholieke geestelijken brengen, zijn bitter, vanwege de manier waarop ze het manipuleren: zelfs om het vervolgen en doden van de rechtvaardigen te rechtvaardigen. En hierdoor worden veel zielen bitter in hun hart en sterven ze geestelijk.

Derde schaal van Gods geëxecuteerde toorn (Openbaring 16:4-7) oordeelt:

 • De rivieren en fonteinen van water zijn nu allemaal veranderd in bloed, omdat ze allemaal bloed schuldig worden gemaakt (in de derde bazuin werd slechts een derde aangetast). En de ware boodschapper die deze schaal van oordeel uitgoot, zegt: "Gij zijt rechtvaardig, o Heer, die zijt, en was, en zal zijn, omdat Gij aldus hebt geoordeeld. Want zij hebben het bloed van de heiligen en profeten vergoten, en u hebt hun bloed te drinken gegeven; want ze zijn het waard.”
 • God heeft hen als bloed schuldig geoordeeld en heeft gewroken ten behoeve van zijn ware heiligen die hebben geleden!

AD 1530 – Begin van het vierde gemeentetijdperk: Thyatira
Geschiedenis:

 • Door gebruik te maken van de drukpers en vertalingen in de plaatselijke taal van de Bijbel, waren ware dienaren veel beter in staat om de waarheid van het evangelie te verspreiden. Deze Schriftkennis van het ware evangelie was de sleutel tot het inspireren van de reformatiebeweging die in de 16e eeuw tot bloei kwam.
 • De Reformatie begint als protestantse hervormers stelling nemen tegen de corruptie van de katholieke kerk. Maar in plaats van alleen het woord van God als hun gids te gebruiken, beginnen ze hun eigen geloofsbelijdenis te creëren en hun eigen kerkidentiteit te formuleren.
 • De eerste afzonderlijke kerkidentiteit begint in 1530 met de Augsburgse Confessie. Later zouden er nog veel meer volgen, waardoor christenen in veel verschillende lichamen en overtuigingen zouden worden verdeeld.
 • Het spirituele effect is dat de directe invloed van het Woord van God en de Geest van God wordt gedood, aangezien de mens, openlijk veel van het Woord voor voordeel gebruikend, de controle over hun aardse kerkorganisaties overnam en verder ging met het bouwen ervan, in plaats van toe te staan dat de Heilige Geest om de opbouw van het ene Koninkrijk van God te leiden.

Brief aan de vierde gemeente (Openbaring 2:18-29), laat Thyatira zien:

 • Er is nu veel evangeliewerk gaande, want in Pergamum beloofde Jezus dat hij met “het zwaard van zijn mond”, het Woord van God, zou strijden tegen het gezag van de katholieke kerk.
 • But God also has a big problem with Thyatira because the spiritual Jezebel you have allowed to prophesy among you. She is doing some of the exact same things before that I warned Pergamos not to do. Now I am warning you, because that Jezebel spirit is introducing false doctrines that will divide you and kill the true Word of God and Holy Spirit working among you.
 • If you don’t correct this, your Jezebel spiritual off-spring (born of the corrupt doctrine seed) will spiritually die and most of the next generation will be spiritually dead!
 • “Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.” ~ 1 John 3:9
 • Maar welke waarheid je ook hebt, houd je eraan vast, anders verlies je alles.

Opening van het vierde zegel (Openbaring 6:7-8) laat zien:

 • Now the war horse has become a mixture of the previous horses: white, red, and black, so that it is pale in color. And it has a spirit that is following this horse named: “Death and Hell”.
 • De berijder van dit paard heeft de kracht van de twee voorgaande paarden: het rode paard en het zwarte paard. Zodat hij ook kan doden met het zwaard (misbruik van het Woord van God) en ook kan doden met honger (door mensen niet te voeden met het hele Woord van God).
 • Additionally, this horse can leverage the human beast-like kingdoms of the earth to get its evil work done, and then spiritual death and hell follows.
 • "... En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, en met honger, en met de dood, en met de dieren van de aarde" ~ Openbaring 6:8
 • Hebben protestantse kerken niet ongeveer een vierde deel van de aarde omvat?

Vierde Trompet (Openbaring 8:12) waarschuwt:

 • Een derde deel van de zon, de maan en de sterren zijn verduisterd. Deze vertegenwoordigen geestelijke dingen:
 • Sun represents the New Testament (which is the true light of Jesus)
 • Maan vertegenwoordigt het Oude Testament (dat een deel van het licht van de zon weerkaatst)
 • Sterren vertegenwoordigen de bediening (zoals de ster van Bethlehem, een echte bediening zal mensen naar Jezus leiden)
 • So what happens when a third of each of these becomes dark? Many other ideas and agendas start to get mixed into the Word, which darkens spiritual understanding, and divides the beliefs and the people into different denominational sects.)

Vierde schaal van Gods geëxecuteerde toorn (Openbaring 16:8-9) oordeelt:

 • Now God sets the record back straight on the Word of God (after the fourth trumpet warned a third of the Word was darkened). Now God anoints a true ministry with the Holy Ghost fire, and with the pure full brightness of the sun (the true full light of the New Testament.) This fiery preaching of the sun of clear truth, scorches people that are dead in the religious hypocrisy of churches, because they cannot hid behind a third part of darkness anymore.
 • “En de vierde engel goot zijn schaal uit op de zon; en hem werd macht gegeven om mensen met vuur te verschroeien. En de mensen werden door grote hitte verschroeid en lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich om hem geen eer te geven.” ~ Openbaring 16:8-9

AD 1730 – Begin van het vijfde gemeentetijdperk: Sardis
Geschiedenis:

 • Na bijna 200 jaar van meerdere protestantse kerkstartups, is er een heersende spirituele stagnatie waar mensen zich hebben gesetteld in hun kerklidmaatschap, maar toch werkt de strijd en controle over zonde nog steeds in hun leven. In feite hebben de meeste verschillende protestantse kerkorganisaties een heersende valse leerstellige overtuiging (vergelijkbaar met de katholieke kerk en in strijd met de Schriften) dat iedereen af en toe moet blijven zondigen, ook al zijn ze gered.
 • In the midst of this prevailing spiritual death, there begins to be small groups of individuals who begin to seek God for a greater reality of consecration and holiness in their lives. During this time in history called the “Great Awakening” there are many preachers condemning sin, but only a few of them are leading people completely into holy living by the Holy Spirit infilling. (Some of these few holiness preachers are found among the Moravians and those associated with the John & Charles Wesley and the Methodist movement.)

Brief aan de vijfde kerk, Sardis (Openbaring 3:1-6) laat zien:

 • Jesus tells them that what he warned them of in Thyatira, has now happened: “you have a name that thou livest, and art dead” – claiming identity with Christ, but still dead in your sins. Strengthen any faith and truth you have left, or else that will die also. I have not found your works perfect (in holiness) before God. What spiritual life you have (like the Apostles before Pentecost) is ready to die under a strong temptation. I know what is in your heart, regardless of what is on the outside.
 • You need to awakened! Because if you don’t, I will come upon you at an hour you are not expecting it. So his words reflect the parabel of the ten virgins (Matthew 25:1-13). Five were wise and had burning lamps/candlesticks. Five allowed their burning love to go out, and could not enter into the marriage feast.
 • Er zijn nog steeds een paar individuen die hun geestelijke kleding niet hebben verontreinigd, en ze zullen met mij wandelen, want ze zijn het waard.

Opening van het vijfde zegel (Openbaring 6:9-11) laat zien:

 • There are a lot of sacrificed lives under the altar of sacrifice because of persecutions of the past. (The blood and ashes under the altar spiritually represents those who were martyred for their Christian testimony.) These persecutions came because of the three destroying war horses and their riders identified in the three previous seals: red horse, black horse, and the pale horse. What this spiritually shows us is that God remembers them, and their tears. These under the altar are lifting up their voice to God to avenge them of their adversaries who killed them. God tells them to wait a little longer, the time of God’s wrath judgement is coming (and does start to come in the opening of the sixth seal).

Offeraltaar

Vijfde Trompet (Openbaring 9:1-11) waarschuwt:

 • Warns that there is a fallen star ministry that opens up a bottomless pit message by preaching the “sting of the death of sin”, but does not provide the full truth needed to deliver souls completely from sin. Therefor there are people seeking how to spiritually crucify the flesh (or kill the fleshly man), but they are not finding it. Consequently the fallen star message pains the conscience of the listeners with the “sting of death” (painful like unto a scorpion sting) but does not lead them to a way of relief. Their works are not found perfect (in holiness) before God. Their only hope is to find a true minister that can show them the truth.
 • Note: This ministry’s message would painfully affect the conscience of the hearers, and not show them the full way of dying out to sin, or crucifying the flesh, through the power of the Holy Spirit. And this painful “stinging” would go on for “five months” or 150 spiritual days/years, until the next church age.
 • “En hun werd gegeven dat ze hen niet zouden doden, maar dat ze vijf maanden gepijnigd zouden worden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een man slaat.” ~ Openbaring 9:5

Vijfde flacon van Gods geëxecuteerde toorn (Openbaring 16:10-11) oordeelt:

 • Het flesje wordt uitgegoten op de zetel van de autoriteit van het beest. De beestenautoriteit is vervat in de beestaard van de mensheid zonder dat de Heilige Geest van God erin regeert. De helderheid van het vijfde flesje stelt degenen die eerlijk zijn in staat om volledig geheiligd te worden, zodat hun natuur goddelijk kan worden door de aanwezigheid van de Heilige Geest binnenin.
 • This carnal, fleshly beast nature is the seat that is in the hearts of people who worship beast-like “Christianity” where they continue with a fleshly sinful beast-like nature (as opposed to the divine nature of God through crucifying the old sinful man, and the infilling of the Holy Spirit.) When the full gospel is preached, holiness in heart through the infilling of the true Holy Spirit is included. Those who do not have or want holiness within, find this message causes very painful sores. And in their spiritual pain, instead of seeking God for healing relief, they use their tongue to strike back at God by blaspheming (speaking disrespectfully about God and his Word.) So this vial is God’s vengeance of painful sores against a false ministry (exposed by the fifth trumpet angel) who would not preach the full truth on sanctified holiness. It is God’s revenge for the painful scorpion stings that this false ministry stung others with. God has returned the pain they caused, back upon the very “tongues” that gave the painful singing message. “…and they gnawed their tongues for pain”

AD 1880 – Begin van het zesde gemeentetijdperk: Filadelfia
Geschiedenis:

 • Naast de geschiedenis van corruptie door de katholieke kerk, heeft de geschiedenis nu nog eens 350 jaar aan protestantse verdeeldheid en verwarrende doctrines opgetekend. Die christenen die oprecht het doel van de Heilige Geest hebben begeerd, zijn ervan overtuigd geraakt dat het tijd is voor ware heiligheid in hart en leven, en dat de muren van sectisme moeten vallen! Een sterke beweging naar zowel volledige evangelieheiligheid als eenheid begint te groeien, samen met de boodschap van Openbaring: "Kom uit Babylon, mijn volk!" (Openbaring 18:4)
 • En zo begint een van de grootste veldslagen van de waarheid tegen de leugens van de hypocrisie in het nep-christendom plaats te vinden. Veel religieuze instellingen worden als corrupt aan de kaak gesteld door de gezalfde bediening die duidelijke waarheid predikt uit de Bijbel, inclusief het boek Openbaring.
 • Veel mensen kiezen ervoor om weg te rennen en zich te verbergen onder de dekmantel van hun valse doctrines en verdeelde kerkidentiteiten, om weg te blijven van degenen die de volledige waarheid zouden prediken.

Brief aan de zesde gemeente, Filadelfia (Openbaring 3:7-13) laat zien:

 • Those in spiritual white garments from Sardis, have now in Philadelphia had the windows of heavenly inspiration opened to them, and no one but Jesus can shut that door. (The door of the marriage feast spoken of in the parabel of 10 virgins.)
 • Anyone left of the synagogue of Satan (who snuck into the church back in the Smyrna church age, and during all the years of mixed-in hypocrisy) are going to be shown who the true people of God are. And they will be made to acknowledge the truly righteous. (They have been caught “unaware” just as Jesus warned would happen to them back in Sardis.)
 • Jesus warns Philadelphia: God has power to keep the saints holy and in unity. So don’t let any man steal this crown of righteousness God has given to his people.
 • God now is giving his identity to his people, (instead of a divided church identity): “…I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God…” (Revelation 3:12). God is doing the identifying now (not man), and he is identifying the true church of God.
 • “Niettemin staat het fundament van God vast, met dit zegel, kent de Heer hen die van hem zijn. En laat een ieder die de naam van Christus noemt, wijken van ongerechtigheid.” (2 Timoteüs 2:19)

Opening van het zesde zegel (Openbaring 6:12-17) laat zien:

 • Er vindt plotseling een grote geestelijke aardbeving plaats.
 • The scripture preached by Peter on the day of Pentecost is quoted in the opening of the Sixth Seal, because this time is a movement similar in unity and holiness to the beginning of the Gospel day. And just like on the day of pentecost, hypocrites are being exposed.
 • Stars representing false ministers are also being exposed as a fallen ministry.
 • Elke berg en elk eiland van valse religie die door de mens is geschapen, wordt van zijn plaats verwijderd.
 • Mensen huilen om hun bergen en rotsen van religie om hen te verbergen voor de grote toorn van God die wordt gepredikt en geopenbaard.

Aardbevingsschade

Zesde Trompet (Openbaring 9:13 – 11:13) waarschuwt:

 • Er is een grote geestelijke slachting gaande. Alle hypocrieten worden ontmaskerd en overgegeven aan hun bedrog en de duivelse geesten achter hen.
 • De machtige engel/boodschapper, Jezus zelf, opent begrip voor de boodschap van Openbaring voor zijn gekozen bediening, en hun wordt bevolen om het aan vele Naties te prediken.
 • The battle of the Word of God and the Spirit of God against the hypocrisy of mankind is further revealed (in chapter 11 of Revelation)

Zesde Vial van Gods geëxecuteerde toorn (Openbaring 16:12-16) oordeelt:

 • Droogt de hartstroom (of welke sympathie dan ook) op die naar de hypocrisie van het gevallen “christendom” vloeit. Dit wordt gedaan zodat de “Koningen van het Oosten”, het ware volk van God, het spirituele Babylon (nepchristendom) kunnen binnentrekken en mensen kunnen redden van haar hypocrisie. (Oudtestamentische profetie verklaarde dat Cyrus en zijn leger de oude ommuurde stad Babylon zouden vernietigen. Hij deed dit door de rivier de Eufraat om te leiden, zodat de stroom naar Babylon opdroogde. Daarna konden zijn legers de stad binnentrekken via de opgedroogde rivierbedding. )
 • Als deze rivier eenmaal uit het geestelijke Babylon is opgedroogd, komen er onreine geesten vrij in de harten van mensen die sympathie hebben voor Babylons hypocriete geest, en ze reageren door religieuze mensen samen te brengen om tegen de waarheid te strijden. En we worden gewaarschuwd om onze geestelijke kleding "onbevlekt" te houden, anders zullen we ook door deze onreine geesten worden verzameld en geestelijk vernietigd.

AD 1930 (ongeveer) – Begin van het zevende gemeentetijdperk: Laodicea

Let op: het begin van dit laatste gemeentetijdperk is niet specifiek te herkennen aan Openbaring, omdat er voor het zesde gemeentetijdperk helemaal geen periode van geestelijke dagen/jaren is aangewezen. Evenmin is er een periode van dagen/jaren aangewezen voor de lengte van het zevende laatste gemeentetijdperk. Maar er is één geestelijk kenmerk dat wordt gegeven voor een bepaalde periode die plaatsvindt aan het begin van het 7e gemeentetijdperk. Een periode van geestelijke stilte in de kerk „van ongeveer een half uur”.

Geschiedenis:

 • The holiness and unity reformation movement of the Western world enters a time of self confidence, self reliance, and self protection, as many ministers again begin to take greater control and to solidify their vision of the church’s identity. The Holy Spirit still is with the church, but cannot powerfully work as long as ministers become more concerned about their own opinions and agendas. Thus the powerful spiritual earthquakes of the sixth church age have significantly reduced in their impact upon society, and in the church, producing a type of “spiritual silence”. Next, ministers again actually begin to create groups within the movement, and further weaken God’s ability to work through them. And so the Western church greatly diminishes in true numbers.
 • Ondertussen, na een periode van spirituele stilte aan de andere kant van de wereld, en op enkele van de meest spirituele donkerste plaatsen: begint God zelf, zonder de verdorvenheden en teleurstellingen van een westerse bediening, de grootste opwekkingsbeweging op te richten sinds de dag van Pinksteren. Vooral in China, en te midden van de hevige vervolging door het communisme, roept God een volk op om zijn roeping voort te zetten om de rest van de verloren wereld te bereiken. Maar naarmate de tijd verstrijkt, begint een gevallen ministerie uit de westerse wereld opnieuw te infiltreren in een deel van deze grote beweging die in China gaande is, om het te bedriegen en te hinderen.
 • Geleidelijk begint een klein overblijfsel van de kerkelijke heiligheid/eenheidsbeweging te ontwaken uit hun lauwheid, samen met vele anderen die ook verlicht beginnen te worden. Dezen beginnen daar "ogen gezalfd met ogenzalf" te krijgen, zodat ze opnieuw het grotere plaatje kunnen zien van het werk van God waartoe ze geroepen zijn!

Brief aan Laodicea (Openbaring 3:14-22) laat zien:

 • The church has taken on the attitude that they are spiritually “rich and increased with goods and in need of nothing.” As warned in Philadelphia, men are starting to take away the crown from the church. So Jesus warns us that we have spiritually actually become “wretched, miserable, poor, blind, and naked.”
 • Jezus' raad voor de kerk om te overwinnen: wees bereid om door de beproeving van uw geloof te gaan door vurige beproevingen en het Woord, opdat we weer geestelijk rijk mogen worden. Haal de vlekken van je kleding vanwege je groepen en zelfbescherming, zodat je misschien weer schoon bent. Zalf onze ogen met een verlangen van de Heilige Geest naar Gods roeping en doel, zodat we weer kunnen zien.
 • Zovelen als Jezus liefheeft, berispt en corrigeert hij: "wees dan ijverig en bekeer u."
 • Jesus is knocking on the heart door of the church. He is on the outside wanting in, to share his sacrificial love. But most of the church is not interested in becoming a sacrifice.
 • Vervolgens zien we dat de deur naar de hemelse troon, die werd geopend in Filadelfia, nog steeds open staat voor Laodicia, als ze opnieuw zullen reageren op Gods roeping voor hen:
 • “Hierna keek ik, en zie, er werd een deur in de hemel geopend: en de eerste stem die ik hoorde was als van een bazuin die met mij sprak; die zei: Kom hierheen, en ik zal u dingen tonen die hierna moeten gebeuren." ~ Openbaring 4:1

Opening van het zevende zegel (Openbaring 8:1-6) laat zien:

 • It starts out with silence in “heavenly places in Christ Jesus” for the space of about a half an hour, in the spiritual gospel day clock.
 • We see a gathering of the seven trumpet angels (in the presence of God, not the presence of their denominational leaders) that are given trumpets. But they are not sounding yet. They have the light of the Revelation, but not the anointing, yet.
 • Er is een scène die wordt vergeleken met het ochtend- en avondoffer (van de oudtestamentische tempelaanbidding) dat eerst moet plaatsvinden. Zo is er de engel/boodschapper te zien die staat om het "avondoffer" te leiden en wierook te branden op het Gouden Altaar voor de Almachtige God. Deze engel kan alleen de Nieuwtestamentische Hogepriester, Jezus Christus, zijn, want geen ander heeft deze positie voor de troon van de Almachtige God.
 • Let op: het is nu de avond van de Evangeliedag.
 • According to the pattern of the evening sacrifice, we see the prayers of “all saints” being offered with the incense on the Golden Altar by Jesus Christ. (The ashes of the seventh seal sacrifice must reach the ashes of those under the altar. The ones identified in the fifth seal.)
 • Dan werpt Jezus vuur van de Heilige Geest op de aarde en zijn er geestelijke "stemmen en donderslagen en bliksemschichten en een aardbeving".
 • Then, and only then, are the trumpet angels now anointed of the Holy Spirit, with the ability to blow their trumpets.

7 trompet engelen

Zevende Trompet (Openbaring 11:15-19) waarschuwt:

 • Aankondiging: "Alle koninkrijken zijn van God!" Elk egoïstisch doel en elke agenda van de mensheid moet worden overwonnen. Zo komen de ware heiligen vrij!
 • “En de volken werden vertoornd, en uw toorn is gekomen, en de tijd van de doden, dat zij geoordeeld zouden worden, en dat u beloning zou geven aan uw dienaren, de profeten, en aan de heiligen, en hen die uw naam vrezen, klein en groot; en zou hen moeten vernietigen die de aarde vernietigen. En de tempel van God werd in de hemel geopend, en in zijn tempel werd de ark van zijn testament gezien; en er waren bliksemstralen, en stemmen, en donderslagen, en een aardbeving en grote hagel.” ~ Openbaring 11:18-19
 • The Seventh Trumpet actually blows all the way through to the end of chapter 15, and along the way exposes the kingdoms of the beasts within chapter 12 and 13.

Zevende flacon van Gods geëxecuteerde toorn (Openbaring 16:17-21) oordeelt:

 • De Geest van ongehoorzaamheid in de hele mensheid, vooral de religieuze mensheid, is volledig veroordeeld. "Het is gebeurd!" (Openbaring 16:17)
 • Spiritueel Babylon is volledig ontmaskerd en verdeeld in drie delen: heidendom, katholicisme en protestantisme. Het is nu tijd om haar verdorven spirituele invloed uit de levens van Gods ware volk volledig te vernietigen.
 • So next, one of the angel/messengers pouring out the vials of wrath, fully reveals the exposed spirit of Babylon in chapter 17.
 • Om vervolgens het oordeel te voltooien, verklaart Jezus Christus zelf, als de engel met grote kracht en die de wereld verlicht met zijn heerlijkheid: "Kom uit van haar, mijn volk!" (Openbaring 18:4)

Dus vandaag zijn we in de zevende dag van de evangeliedag. Alleen God weet de exacte tijd van het definitieve einde van alle aardse tijd, maar wanneer dat gebeurt, zal er voor iedereen een laatste oordeelsdag zijn.

Het volgende is een volledig evangelie-dagdiagram, dat veel van de symbolen laat zien waarover al in Openbaring is gesproken - in een picturaal soort historische tijdlijn. (Klik op de afbeelding voor een meer volledige versie van de afbeelding.)

Historische weergave van de Openbaring
Historische weergave van de Openbaring – “Klik” afbeelding om groter te maken

Herinnert u zich nu dat we nog steeds moeten vaststellen hoe 1600 stadiën, een afstandsmeting, kunnen worden gebruikt om de tijd van 270 na Christus (het begin van het kerktijdperk van Smyrna) tot 1880 na Christus (het begin van de kerk van Philadelphia) te benaderen leeftijd). Als je een kaart tevoorschijn haalt van waar de zeven kerken van Azië zich fysiek bevonden toen Openbaring voor het eerst werd geschreven, zou je zien dat ze relatief dicht bij elkaar liggen in een bijna cirkelvormig en opeenvolgend patroon in Klein-Azië (ze zouden gelegen in het huidige Turkije.)

Hier zijn twee kaarten van waar de zeven kerken zich bevonden:

https://www.about-jesus.org/seven-churches-revelation-map.htm

https://www.google.com/maps/d/viewer?ie=UTF8&hl=en&msa=0&t=h&z=8&mid=12J86KS48WvFZLgAPL3_gZO8vy28&ll=38.48775911808455%2C28.12407200000007

Dus als je ernaar kijkt op een oude kaart van de zeven steden van Azië die in Openbaring worden genoemd: volgens dezelfde volgorde als in Openbaring, de geschatte afstand beginnend bij Smyrna, naar Pergamus, dan naar Thyatira, dan naar en door Sardis en eindigend in Philadelphia, is een afstand van ongeveer 1600 stadiën. (Een oude stadiën, of Griekse stadia, ligt tussen 607 en 630 voet. U kunt deze afstand van 1600 stadiën verifiëren op Google maps, de link hierboven weergegeven, waar de zeven archeologische vindplaatsen van de steden van Azië in Openbaring op de kaart zijn geïdentificeerd. )

Je kunt diezelfde 1600 furlange afstandsmaat niet bereiken door een ander pad tussen die steden te reizen. Dus de geografische afstand in stadiën is gelijk aan de historische tijdlijn in jaren: de "ruimte van 1600 stadiën" komt zeer dicht bij de 1610 jaar die plaatsvonden van 270 na Christus (Smyrna) tot 1880 na Christus (Philadelphia). En nogmaals, deze historische data zijn allemaal bij benadering, wat waarschijnlijk het verschil van 10 goedmaakt. Ons vermogen om data op te stellen is beperkt tot onze beperkingen in begrip en de limieten van de nauwkeurigheid van data die door historici in de geschiedenis zijn vastgelegd. Maar Gods begrip van zowel afstand als tijd is perfect.

Dus nu, samengevat, is de historische tijdlijn van Openbaring als volgt:

 1. AD 33 - geschatte Pinksterdag, begint het kerktijdperk van Efeze
 2. 270 na Christus – begint ongeveer het kerktijdperk van Smyrna
 3. 530 na Christus – begint ongeveer het kerktijdperk van Pergamus
 4. AD 1530 – begint ongeveer het tijdperk van de kerk van Thyatira
 5. AD 1730 - begint ongeveer het kerktijdperk van Sardis
 6. AD 1880 – begint ongeveer het tijdperk van de gemeente van Philadelphia
 7. AD 1930 – begint ongeveer het kerktijdperk van Laodicea dat begint met een periode van "stilte in de hemel". (Die periode van stilte eindigde zeker voor China, aangezien in de latere jaren 70 mensen opnieuw begonnen te worden gered in dorpen, en in de jaren 80 toen er ineens een grote opwekking uitbrak. Groeiend van bijna onbestaande tot vele miljoenen mensen vandaag.)
 8. ADVERTENTIE ? – het einde van alle aardse tijd, en de eeuwigheid begint.
Openbaring tijdlijn
"Klik" afbeelding om groter te maken

Laatste identificatie van kerktijdperken binnen Openbaring

In Openbaring hoofdstuk 17 zien we het laatste achtste beest van Openbaring, en de hoer Babylon die bovenop dit beest rijdt. Dit laatste beest vertegenwoordigt het samenkomen van alle religies en regeringen in de universele organisaties van de Wereldraad van Kerken en de Verenigde Naties.

In de middeleeuwen of de donkere eeuwen van de geschiedenis stond de katholieke kerk voornamelijk in deze aardse rol met dit soort universele autoriteit en macht door spirituele en politieke invloed. Daarom stelt Openbaring haar in de middeleeuwen voor als een beest. Maar in de laatste twee kerktijdperken van de Evangeliedag: de Wereldraad van Kerken en de Verenigde Naties (die begonnen als de Volkenbond) zijn in deze rol gestapt. De katholieke kerk kan deze macht of autoriteit niet meer rechtstreeks uitoefenen, daarom moet ze door dit laatste beest heen werken dat alle regeringen van de wereld vertegenwoordigt. Bijgevolg zit de hoer Babylon (die vooral de katholieke kerk vertegenwoordigt, maar ook de politieke invloed van andere kerken omvat) bovenop dit beest. Dit toont haar vermogen om het beleid te beïnvloeden en te manipuleren via de regeringsleiders van de Naties. De paus en het Vaticaan hebben officiële ambassadeurs in elk land en communiceren met de verschillende wereldleiders wanneer ze dat nodig achten. Geen enkel ander religieus leiderschap heeft zo'n brede wereldse invloed op aarde.

Maar dit beest uit Openbaring 17 waarop Babylon rijdt, bestaat al een lange tijd, omdat het het beest vertegenwoordigt als regeringen van mensen die op aarde regeren. En Openbaring geeft ons inzicht in dit feit door hoe het elk beest in Openbaring beschrijft:

 • Het drakenbeest het heidendom vertegenwoordigen in Openbaring hoofdstuk 12 had: zeven koppen en tien horens. Met kronen op de zeven hoofden, wat aantoont dat de macht van een koning om het gezag uit te oefenen om alles te regeren nog steeds gecentraliseerd was binnen het "hoofd" Rome.
 • Het katholieke beest van Openbaring hoofdstuk 13 had: zeven koppen en tien horens. Met kronen op de tien horens, waaruit blijkt dat de macht om autoriteit uit te voeren gedecentraliseerd was, berustend bij de verschillende soevereine koningen van elke natie.
 • En nu ook de laatste achtste beest, die de Verenigde Naties in Openbaring hoofdstuk 17 vertegenwoordigt, heeft: zeven koppen en tien horens. Maar er zijn helemaal geen kronen op dit beest, wat aantoont dat de macht om autoriteit uit te voeren grotendeels niet meer bij soevereine koningen ligt. Maar met verschillende soorten politieke leiders, meestal op de een of andere manier gekozen voor ambtstermijnen: dictators, leiders van communistische partijen, presidenten, congressen, parlementen, enz.

De zeven koppen en tien horens lijken hier een duidelijk patroon van overeenkomst te vertonen...

Maar toch is er een mysterie met betrekking tot deze bedrieglijke hoer en het beest. Een mysterie dat de oordeelsengel zowel aan Johannes als aan ons wil laten zien. Dus bij het beschrijven van het beest van Openbaring 17 zegt hij:

“Het beest dat je zag was en is niet; en zullen opstijgen uit de afgrond en ten verderve gaan; en zij die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens vanaf de grondlegging der wereld, wanneer zij het beest zien dat was, en is niet, en is toch.” ~ Openbaring 17:8

Babylonische hoer op het achtste beest met haar beker

Het beest dat was (een zichtbaar bestaan in het heidendom) en niet is (is een tijdje verborgen binnen het katholicisme) en toch is (is niet langer verborgen doordat het protestantisme als heidendom in schaapskleren uit de bodemloze put opkomt. /Heidens beest gaf de wereld de opdracht om een beeld voor het beest te maken in de vorm van de Verenigde Naties): dit zijn geestelijk gezien allemaal hetzelfde beest met zeven koppen en tien horens, door de hele christelijke geschiedenis heen.

De Openbaring laat ons zien dat de mensheid zonder God gewoon hetzelfde oude beestachtige schepsel is, met beestachtig bestuur, ongeacht welke vorm het in de loop van de tijd aanneemt. Dus de regeringen die de mensheid vormt, zijn altijd beestachtig. Dus in de geschiedenis zien we eerst het heidense beest, dat zich vervolgens verbergt onder de dekens van het rooms-katholieke beest. En dan het "uitkomen" van het heidendom opnieuw door het gevallen protestantisme dat vervolgens een nieuwe replica of afbeelding van het beest in de Volkenbond creëert, die later de Verenigde Naties werd - die beide het achtste beest zijn.

Het is het achtste beest omdat in de profetieën van de Bijbel (van Daniël en Openbaring) er zeven beesten waren vóór deze achtste:

 1. Leeuwenbeest met adelaarsvleugels - dat het koninkrijk van het oude Babylon vertegenwoordigt (Daniël 7:4)
 2. Berenbeest - dat het koninkrijk Medo-Perzië vertegenwoordigt (Daniël 7:5)
 3. Luipaardbeest - dat het Koninkrijk van Griekenland vertegenwoordigt (Daniël 7:6)
 4. Vreselijk beest - dat het Koninkrijk van Rome vertegenwoordigt (Daniël 7:7)
 5. Drakenbeest - dat specifiek het heidendom in Rome vertegenwoordigt, de "Keizercultus" van de Romeinse keizers dat begon binnen enkele jaren na de eerste komst van Jezus Christus en greep tijdens het leven van Christus op aarde. (Openbaring 12:3)
 6. Het beest - dat het katholicisme vertegenwoordigt (Openbaring 13:1)
 7. Beest als een lam, sprekend als de draak - representatief voor het protestantisme (Openbaring 13:11)

De schepping van dit achtste beest ontstond in het zesde gemeentetijdperk. En dus deze keer reflecterend, identificeert Openbaring de zeven koppen van het beest om uit te beelden dat er verschillende beestenkoninkrijken van mensen zijn tijdens elk tijdperk van de Evangeliedag (één voor elk kerktijdperk). En dus op het moment dat dit laatste achtste beest zou worden geopenbaard, is het het zesde tijdperk van het beestenkoninkrijk en het zesde gemeentetijdperk: Filadelfia.

Maar de continuïteit van de koppen van het beest (getoond door hoe ze in de loop van de tijd opeenvolgend van aard zijn) laat zien dat dit laatste beest in wezen hetzelfde beest is door de geschiedenis heen.

“En hier is de geest die wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. En er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, en een is, en de andere is nog niet gekomen; en als hij komt, moet hij een korte tijd doorgaan. En het beest dat was en niet is, zelfs hij is de achtste, en is van de zeven, en gaat ten verderve.” ~ Openbaring 17:9-11

"En er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, en één is..." De ene (zesde dierenrijk - zesde kop) die bestaat tijdens het zesde gemeentetijdperk is: de Volkenbond. “…en de andere is nog niet gekomen; en als hij komt, moet hij een korte tijd blijven.' Het beestenkoninkrijk (zevende kop – tijdens het zevende gemeentetijdperk) dat na het zesde zou komen, zijn de Verenigde Naties.

"En is van de zeven ..." laat zien dat het in wezen hetzelfde beest is, dat door de geschiedenis heen verschillende vormen heeft aangenomen.

Dit laatste achtste beest zal de verdoemenis ingaan, wat inhoudt dat het het laatste mens-beest universele koninkrijk is (dat de Verenigde Naties en alle door de mens gemaakte religies vertegenwoordigt), het is degene die op de laatste oordeelsdag in de hel zal worden geworpen, samen met geestelijk Babylon. De Babylonische hoer die op dit achtste beest van de Verenigde Naties zit, vertegenwoordigt het ultieme in religieuze corruptie, degene die eens de kerk was, maar zichzelf verder corrumpeerde voor aardse macht. Ze is vooral aangemoedigd binnen de katholieke kerk. En hoewel het achtste beest deze hoer van de katholieke kerk haat, laten ze haar hypocrisie nog steeds bestaan, want zonder deze hypocrisie heeft het beest geen verdediging tegen de zuivere evangeliewaarheid.

“En de tien horens die u op het beest hebt gezien, deze zullen de hoer haten, en zullen haar woest en naakt maken, en zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft hun hart gegeven om zijn wil te vervullen, en in te stemmen, en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God zullen worden vervuld." ~ Openbaring 17:16-17

Hoewel een groot deel van de wereld haar kwaad haat, voor politieke doeleinden en om een bedekking (in plaats van een remedie) te bieden voor hun zondige leven, flirten ze nog steeds met haar en eren ze haar. Dit werd heel duidelijk toen Paus Johannes Paulus stierf in 2005. De leiders van alle naties kwamen hulde brengen op zijn begrafenis.

Babylons geestelijke koninkrijk is ten einde gekomen voor iedereen met een oprecht hart. En haar aardse koninkrijk zal spoedig eindigen. Maar het Koninkrijk van God zal voor altijd in de hemel voortduren!

De ware bruid van Christus is voor altijd van Jezus!

“Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Voorwaar, ik kom spoedig. Amen. Toch, kom, Here Jezus." ~ Openbaring 22:20

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK