A Missionary Looks at the Love Letter: Revelation Chapters 1 to 8 a Spiritual Interpretation

Front cover of a Missionary Looks at the Love Letter

This book is now available on Amazon (has both paperback and a Kindle book) and on Barnes and Noble and many others. On Google Play Books you can find it as either an eBook, or as an audiobook. There are also free versions of the same at the links below. Copyright: From these links below, … Meer lezen

A Missionary Looks at 12 Steps to Overcome Addiction and Sin: Healing Our Broken Relationships with Christ and with Others

book - a Missionary Looks at 12 steps

This book is available on Amazon and Barnes and Noble and others. On Google Play Books you can find it as either an eBook, or as an audiobook. There are also free versions of the same at the links below. Copyright: From these links below, you may freely translate, print, copy, turn into audio, and redistribute the … Meer lezen

1260 profetische dagen

Licht schijnt op Bijbel met klok

Opmerking: Over de 1260 profetische dagen wordt gesproken, beginnend met de engelenboodschappen van de 6e en 7e bazuin. Zie ook de ‘Routekaart van Openbaring’. Talloze keren in de Schrift wordt een profetische periode van 1260 dagen aangewezen. En deze specifieke periode duidt altijd een donkere tijd aan in de geschiedenis van Gods volk, waar er … Meer lezen

Het bedrog van het dispensationalisme

dispensationalisme

Samengevat: Dispensationalisme is een niet-bijbels systeem van geloof, ingevoegd in de Bijbel via de Scofield Reference Bible. Om de aandacht van mensen te trekken en de spirituele invloed binnen de Bijbel te verminderen, letterlijke het dispensationalisme een aantal schriftuurlijke interpretaties, en weerlegt het de macht van Jezus Christus om mensen volledig van zonde te verlossen, … Meer lezen

Openbaring werd gegeven om zijn dienaren te laten zien

Bliksem in de lucht

'De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten dingen te tonen die binnenkort moeten gebeuren; en hij zond en betekende het door zijn engel aan zijn dienaar Johannes:” (Openb. 1:1) Opmerking: De boodschap van het boek Openbaring is zo belangrijk voor Jezus en God de Vader, dat … Meer lezen

Openbaring legt getuigenis af van het woord van God

Heilige Bijbelboek geopend

“Die getuigde van het woord van God, en van het getuigenis van Jezus Christus, en van alle dingen die hij zag.” (Openbaring 1:2) De boodschap van Openbaring werd "gezonden en aangeduid" door de engel van Jezus aan Johannes "Die getuigde van het woord van God..." Johannes verklaart duidelijk dat deze boodschap niet iets is dat... Meer lezen

Openbaring is voor begrip en gehoorzaamheid

denken en begrijpen

“Gezegend is hij die leest, en zij die de woorden van deze profetie horen, en bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Openbaring 1:3) De bedoeling van het boek Openbaring wordt duidelijk gemaakt: het moet gelezen worden, begrepen worden, en het bevat dingen die we … Meer lezen

Jezus Christus - de "eerstgeborene" van alle dingen

vroege zonsopgang

"... en de eerstgeborene van de doden ..." (Openbaring 1:5) Jezus Christus is de "eerstgeborene" in alle goede dingen en van belang voor de almachtige God, en uiteindelijk voor ons. Jezus is in de eerste plaats - hij is bij uitstek, wat betekent "Superieur aan of opmerkelijk boven alle anderen; uitstekend." De hemelse Vader heeft bepaald dat … Meer lezen

Jezus is Koning der koningen en Heer der heren!

Jezus Koning der koningen

“…en de vorst van de koningen der aarde…” (Openbaring 1:5) Jezus versloeg niet alleen zonde en dood, maar hij is de “vorst” over alle heersers en machten op aarde. (zie 1 Korintiërs 15:20-26 en Kolossenzen 1:13-19) Er is niets en niemand dat niet voor hem zou moeten buigen en zich volledig onderwerpen aan … Meer lezen

Jezus hield van ons en waste ons in zijn eigen bloed!

Jezus stierf voor ons aan het kruis

"... aan hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden heeft gewassen in zijn eigen bloed" (Openbaring 1:5) Kunt u zelfs beginnen het grote mysterie te begrijpen dat deze tekst ons laat zien? Jezus verdient niets minder dan al onze toegewijde liefde en dienstbaarheid, omdat hij de ultieme prijs voor ons heeft betaald en "ons heeft liefgehad en ... Meer lezen

In Jezus' Koninkrijk kunnen wij als koningen heersen over zonde!

Een koningskasteel

'En heeft ons tot koningen en priesters gemaakt voor God en zijn Vader; aan hem zij glorie en heerschappij tot in alle eeuwigheid. Amen." (Openbaring 1:6) Zoals al eerder vermeld, is Jezus de "Koning der koningen en Heer der heren." In feite is Jezus niet alleen Koning, maar ook de enige Hogepriester die door God is aanvaard... Meer lezen

God is altijd tot ons gekomen "in de wolken"

grote wolk

"Zie, hij komt met wolken ..." (Openbaring 1:7) Wolken" worden door het hele Oude en Nieuwe Testament gebruikt als een bewijs dat getuigt van de angstaanjagende en ontzagwekkende aanwezigheid van de almachtige "Almachtige God". In het Oude Testament waren het fysiek zichtbare wolken, vol kracht (bliksem en aardeschokkende donder) en angstaanjagende autoriteit. Wanneer … Meer lezen

Jezus is al vele malen "in de wolken" gekomen

Zon schijnt door donkere wolken

“Zie, hij komt met de wolken…” (Openbaring 1:7) Jezus zal op de laatste dag weer “in de wolken” terugkeren, maar Jezus is ook geestelijk al een aantal keren “in de wolken” gekomen… en hij zal doorgaan om die kant op te komen zolang er een "wolk van getuigen" voor hem is om binnen te komen. (Opmerking: ... Meer lezen

Jezus zal weer komen "in de wolken"

bliksem

“Zie, hij komt met wolken…” (Openbaring 1:7) In Jakobus 4:14 staat: “Want wat is uw leven? Het is zelfs een damp, die een korte tijd verschijnt en dan weer verdwijnt.” Een enkele damp is onbeduidend en wordt nauwelijks opgemerkt. Maar wanneer veel warme, vochtige dampen samenkomen en er een schril contrast is tussen … Meer lezen

Jezus het begin en het einde van alle dingen: inclusief ons!

Jezus Christus met doornenkroon

"Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige." ~ Openbaring 1:8 Misschien heb je de uitdrukking "mors de bonen" gehoord, wat betekent: geef ons de essentie of "bottom line" van het verhaal aan het begin, zodat we niet hebben ... Meer lezen

Een metgezel in verdrukking en het geduld van Jezus Christus

Een eenzaam eiland in de oceaanmist

"Ik Johannes, die ook je broer ben en metgezel in verdrukking, en in het koninkrijk en geduld van Jezus Christus, was op het eiland dat Patmos wordt genoemd, voor het woord van God en voor het getuigenis van Jezus Christus." (Openbaring 1:9) Johannes leefde ook naar het Woord van God en had het getuigenis van Jezus... Meer lezen

Gewaarschuwd door de grote evangeliebazuin die achter ons staat

Hoorn

"Ik was in de Geest op de dag des Heren, en hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin," (Openbaring 1:10) "Ik was in de Geest op de dag des Heren..." Johannes was in de Geest van aanbidding ondanks vervolgd te zijn, omdat hij het voorrecht voelde om vervolging te ondergaan voor de Heiland die hij … Meer lezen

Draai je om om het licht van de zeven gouden kandelaars te zien

Kandelaar van de oudtestamentische tabernakel

“En ik draaide me om om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik me omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaars;' (Openbaring 1:12) Zoals vermeld in een eerdere post over Openbaring 1:10 waar Johannes "achter mij een grote stem hoorde, als van een bazuin", begrijpen we dat wat achter ons is in het verleden is, en de ... Meer lezen

Jezus is het licht van de zeven kandelaars en onze hogepriester

Hogepriester van het Oude Testament

"En in het midden van de zeven kandelaars één gelijk de Zoon des mensen, bekleed met een kleed tot aan de voet, en omgord met een gouden gordel om de papels." (Openbaring 1:13) Jezus beschreef zichzelf vaak als “de Zoon des mensen” omdat hij uit een vrouw was geboren en onderworpen was aan de … Meer lezen

Niets is voor de ogen verborgen als een "vlam van vuur"

Jezus is het Lam van God

“Zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol, zo wit als sneeuw; en zijn ogen waren als een vlam van vuur;' (Openbaring 1:14) "Het grijze (witte of grijze) hoofd is een kroon van heerlijkheid, als het gevonden wordt op de weg van gerechtigheid." (Spreuken 16:31) Het witte haar van Jezus weerspiegelt hier de grote ... Meer lezen

Jezus' "stem als het geluid van vele wateren"

Jezus op zijn troon

'En zijn voeten waren als fijn koper, alsof ze in een oven brandden; en zijn stem als het geluid van vele wateren.” (Openbaring 1:15) Niemand vertelt Jezus waar hij wel of niet heen kan. Hij heeft de overwinning over alle dingen. Zijn voeten stappen waar hij maar wil. Het is het beste om hem nu te onderwerpen... Meer lezen

Jezus het heldere en stralende licht, de zon van gerechtigheid

Jezus' transfiguratie

"En hij had in zijn rechterhand zeven sterren; en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard: en zijn gelaat was als de zon schijnt in zijn kracht." (Openbaring 1:16) De zeven sterren vertegenwoordigen de bediening die verantwoordelijk is voor het overbrengen van de openbaringsboodschap van Christus aan de zeven kerken; zoals duidelijk is verklaard door Christus zelf een ... Meer lezen

Jezus heeft de sleutels van hel en dood

vuur

“Ik ben het die leeft en dood was; en zie, ik leef voor altijd, Amen; en hebben de sleutels van de hel en van de dood.” ( Openbaring 1:18 ) Jezus overwon alle zonde en dood door zijn opstanding: "zie, ik leef in eeuwigheid." Bijgevolg heeft hij volledige en volledige autoriteit over de hel: wie zal … Meer lezen

Kunt u de dingen zien die in Openbaringen staan?

schrijfpen op papier

"Schrijf de dingen op die je hebt gezien, en de dingen die zijn en de dingen die hierna zullen zijn;" (Openbaring 1:19) Jezus legde zijn rechterhand op Johannes om het werk uit te voeren door te schrijven wat hij wilde zien en horen, en om het aan de kerk te overhandigen: de openbaring van Jezus Christus zelf! - en … Meer lezen

De zeven sterren in de rechterhand van Jezus

“Het mysterie van de zeven sterren die je in mijn rechterhand hebt gezien, en de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven kerken: en de zeven kandelaars die je zag zijn de zeven kerken.” (Openbaring 1:20) De bediening in de rechterhand van Jezus is een gezalfde bediening … Meer lezen

Zeven kerken – Zeven dagen van de evangeliedag

Zeven kerken van Azië

De zeven kerken van Azië die in Openbaring 1-3 worden genoemd (zoals de brieven aan de verschillende kerken in: Rome, Korinthe, Galatië, Efeze, enz.) waren in die tijd feitelijke gemeenten van de kerk van God. Maar net als de Brieven was de boodschap aan de zeven kerken ook bedoeld voor vele anderen om te horen, te begrijpen en... Meer lezen

Zeven kerken – Zeven dagen (vervolg)

Jozua verslaat Jericho

"Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze ongeveer zeven dagen omsingeld waren." (Hebr 11:30) Voordat de Israëlieten het beloofde land konden veroveren, moesten ze de vesting van dat land: Jericho, afbreken en volledig verslaan. Het plan om Jericho te verslaan was een plan van zeven dagen dat door de Almachtige God zelf was opgesteld. … Meer lezen

Zeven kerken - de "wraak" van God zevenvoudig

nummer 7 in goud

Het is geestelijk licht en ware aanbidding die geestelijke duisternis en het bedrog van valse aanbidding blootlegt en vernietigt. En waar geestelijk licht en ware aanbidding is waar de boodschap van Jezus' Openbaring over gaat! De boodschap van Openbaring is ook de "wraak" of "wraak" van God tegen degenen (die het christendom belijden of anderszins) die hebben vervolgd en ... Meer lezen

Naar Efeze, Van "Wie wandelt in het midden van de zeven..."

Ephesus Celsus Bibliotheek Façade

“Schrijf aan de engel van de kerk van Efeze; Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaars;’ (Openbaring 2:1) Van alle zeven kerken van Azië wordt Efeze het eerst aangesproken, en Efeze wordt het meest genoemd in … Meer lezen

De geesten "proberen" en weten wie waar is

De geesten proberen

“Ik ken uw werken, en uw arbeid, en uw geduld, en hoe u de kwade dingen niet kunt verdragen; en u hebt hen beproefd die zeggen dat ze apostelen zijn, en dat niet zijn, en hebt hen leugenaars bevonden:” (Openbaring 2 :2) Jezus weet precies waar iedereen geestelijk is. Er is niets voor hem verborgen. Wanneer hij … Meer lezen

Zonder liefde - Onze arbeid is ijdel!

ploegen

"En hebt gedragen, en hebt geduld, en ter wille van mijn naam hebt gezwoegd, en bent niet flauwgevallen." (Openbaring 2:3) Tweemaal benadrukt hij hun arbeid en geduld: hier en in het voorgaande vers. De kerk was in het begin een hardwerkend volk dat ook het vermogen had om de ontberingen en vervolgingen geduldig te doorstaan. "Voor … Meer lezen

Heb je je eerste liefde verlaten?

hart dat van God houdt

"Toch heb ik iets tegen u, omdat u uw eerste liefde hebt verlaten." (Openbaring 2:4) Om het probleem samen te vatten: ze deden alle goede dingen, maar niet langer om de juiste reden. Hun eerste liefde, de motiverende kracht achter het doen van de juiste dingen, was veranderd. Het was verschoven naar iets of iemand anders. … Meer lezen

Is de kandelaar uit je hart verwijderd?

hart dat van God houdt

"...of anders zal ik snel tot u komen en uw kandelaar van zijn plaats verwijderen, tenzij u zich bekeert." (Openbaring 2:5) Zoals in eerdere berichten is vermeld, vertegenwoordigt de kandelaar het licht van de kerk, dat is haar brandende liefde voor het ware licht, Jezus Christus (zie "Draai je om om het licht van de zeven te zien ... Meer lezen

Historische data geïdentificeerd in Openbaring

Licht schijnt op Bijbel met klok

Openbaring is een spiritueel boek en daardoor tijdloos. Het gaat over spirituele toestanden die in elk tijdperk van tijd bestaan. Maar daarnaast legt Openbaring uit dat er een voltooiing zal zijn van de volledige openbaring, inclusief een uitleg van de historische tijdplaatsing, die God wil dat de mensheid heeft, in de laatste dagen. … Meer lezen

De beloning van de rechtvaardigen verteld in Openbaring

Er loopt een hele draad door Openbaring die ons het evangelieverhaal vertelt, inclusief de beloning van de rechtvaardigen. Dit complete verhaal legt de valse aanklager en hun valse beschuldigingen bloot. In Openbaring wordt het ware rechtvaardige volk van God geëerd zoals Jezus Christus wordt geëerd. En onze ultieme beloning is om voor eeuwig bij de... Meer lezen

Ware christenen vergeleken met echte moslims

Symbolen van islam versus christendom

Er is tegenwoordig zoveel verwarring in de wereld met betrekking tot christenen en moslims, en het christelijk geloof in vergelijking met de islam. Mensen van beide moderne geloofssystemen zijn meestal niet echt wie ze zeggen dat ze zijn. De meeste mensen die beweren christelijk te zijn, gehoorzamen hun fundamentele geloofsboek, de Bijbel, niet volledig. … Meer lezen

Wat gebeurt er als de kandelaar wordt verwijderd?

enkele brandende kaars

'Gedenk dan vanwaar u gevallen bent, en bekeer u, en doe de eerste werken; anders zal ik spoedig tot u komen en uw kandelaar van zijn plaats verwijderen, tenzij u zich bekeert.' (Openbaring 2:5) Wat zal er gebeuren als de kandelaar uit de tempel van de Heer wordt verwijderd – wat betekent dat het … Meer lezen

Alleen ware liefde zal je weghouden van "vrije liefde"

Flirt

"Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ik ook haat." (Openbaring 2:6) Wie waren de Nikolaïeten? Historici beschrijven hen als een kortstondige sekte in de vroege dagen van het christendom die promiscue seksuele relaties promootte onder haar gelovigen - met andere woorden, een geest van "vrije liefde". Maar Openbaring is een... Meer lezen

Was dood - maar zie, ik leef voor altijd!

opstanding uit het graf

'En schrijf aan de engel van de kerk in Smyrna; Dit zegt de eerste en de laatste, die dood was en leeft;’ (Openbaring 2:8) Jezus begint elke boodschap aan de verschillende kerken door iets te benadrukken over zijn eigen karakter dat al beschreven werd in het eerste hoofdstuk van Openbaring – dat geldt in het bijzonder … Meer lezen

Een ware aanbidder van Jezus is een geestelijke jood

Vervolging van vroege christenen

"Ik ken uw werken en verdrukking en armoede (maar u bent rijk) en ik ken de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, en dat niet zijn, maar de synagoge van Satan zijn." (Openbaring 2:9) Net als in de tijd van Efeze (kerktijdperk), waren de ware aanbidders echte arbeiders, maar nu waren ze vooral … Meer lezen

Wees trouw en trouw aan Jezus - zelfs tot in de dood

John in de gevangenis wordt onthoofd

'Vrees geen van de dingen die u zult lijden: zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u berecht wordt; en u zult tien dagen verdrukking hebben; wees getrouw tot in de dood, en Ik zal u een kroon des levens geven.’ (Openbaring 2:10) Je kunt niet bang zijn voor mensen en het lijden dat ze … Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK