De gevallen ster met de sleutel tot de bodemloze put

Openbaring 9:1-12

De engel van de vijfde bazuin laat alarm slaan dat er een wee is dat een impact zal hebben op iedereen die zichzelf niet volledig heeft toegewijd door het heiligende vuur van de Heilige Geest. Er is een bediening van gevallen sterren die Satan heeft opgedragen om hen te kwellen door hun ongewijde zwakheden. Natuurlijk is het antwoord om de kwelling te vermijden: je hele leven volledig toewijden aan volledige gehoorzaamheid aan het Woord en de Geest van God.

"En de vijfde engel blies, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen: en hem werd de sleutel van de bodemloze put gegeven." ~ Openbaring 9:1

Dus wat is deze bodemloze put, en wat is de sleutel die wordt gebruikt om hem te openen? Zoals altijd geven de Schriften ons inzicht in de betekenis van geestelijke dingen.

"De mond van vreemde vrouwen is een diepe kuil: wie de Heer verafschuwt, zal erin vallen." ~ Spreuken 22:14

Geestelijk wordt een diepe put geassocieerd met leringen die mensen openstellen om in een ontrouwe spirituele toestand te leven. Een ware christen wordt verondersteld volledig trouw te zijn: als een zuivere bruid getrouwd met Jezus Christus. Maar de zorg is dat we niet ten prooi vallen aan een bediening die de Schriften zou misbruiken om de diepe put van ontrouwe ongehoorzaamheid te openen.

“Want ik ben jaloers op u met goddelijke jaloezie: want ik heb u verloofd met één echtgenoot, om u als een kuise maagd aan Christus te presenteren. Maar ik vrees dat, op welke manier dan ook, zoals de slang Eva verleidde door zijn subtiliteit, uw geest verdorven zou worden van de eenvoud die in Christus is. Want als hij die komt, een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of als u een andere geest ontvangt, die u niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat u niet hebt aangenomen, zou u hem wel kunnen verdragen.’ ~ 2 Korintiërs 11:2-4

Dus deze bediening van de gevallen ster opent een geest van bedrog door bedrieglijke manipulatie van het Woord, om mensen toe te staan met zonde te flirten en te geloven "...gij zult zeker niet sterven" (Genesis 3:4).

“Voor een hoer is een diepe greppel; en een vreemde vrouw is een nauwe kuil. Ook zij ligt op de loer als een prooi, en vermeerdert het aantal overtreders onder de mensen.” ~ Spreuken 23:27-28

In de vierde bazuin verduisterde een gevallen bediening al het licht van het evangelie. Geestelijke duisternis uit de put sijpelde al door vanuit de put om het evangeliebegrip gedeeltelijk te verduisteren.

Maar in de vijfde bazuin worden we gewaarschuwd dat een bediening van gevallen sterren de put wijd openzet! En dat doen ze wanneer ze de sleutel van het Woord van God manipuleren.

Wanneer het Woord van God juist wordt gebruikt, is het bedoeld om het kwade te binden en vrijheid te geven aan het goede. Maar als het verkeerd wordt gebruikt, kan het vrijheid geven aan allerlei boze geesten! En als het verkeerd wordt gebruikt, kan het worden gebruikt om oprechte mensen te binden en te controleren.

"En Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven; en al wat u op aarde zult binden, zal in de hemel gebonden zijn; en al wat u op aarde zult ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn." ~ Mattheüs 16:19

Het 'koninkrijk der hemelen' waarover hij spreekt, is de plaats waar Gods volk samenkomt om te aanbidden. (Zie Efeziërs 1:3, 2:6 & Hebreeën 12:22) een ware dienaar van God gebruikt de sleutel van het woord van God om het kwaad te verbinden. Maar we zien ook dat een ster/dienaar kan vallen, en het Woord bedrieglijk gaat gebruiken. Door dat te doen, neemt hij of zij het fundament weg waarop we onze relatie met God moeten bouwen.

  • "Want een ander fundament kan niemand leggen dan dat is gelegd, namelijk Jezus Christus." ~ 1 Korintiërs 3:11
  • 'Laten we daarom de beginselen van de leer van Christus verlaten en doorgaan tot volmaaktheid; niet opnieuw het fundament leggen van berouw van dode werken en van geloof in God” ~ Hebreeën 6:1

Een plek zonder fundament is een bodemloze put! Het is een lering die het "fundament van bekering van dode werken en van geloof in God" wegneemt door mensen in staat te stellen in zonde te blijven leven en te geloven dat ze nog steeds met Christus getrouwd zijn. Maar Christus is niet getrouwd met een geestelijke hoer! Hij is niet getrouwd met een ontrouwe kerk, een kerk zonder een fundament van trouw aan Christus.

"Als de fundamenten worden vernietigd, wat kunnen de rechtvaardigen dan doen?" ~ Psalm 11:3

De rechtvaardigen moeten zich volledig aan Christus wijden om te voorkomen dat ze hun fundament verliezen, en om de angel van de schorpioenstaartboodschap die uit de put kwam te vermijden!

Dus wat gebeurde er toen deze boodschapper van een gevallen ster de bodemloze put opende?

“En hij opende de bodemloze put; en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.” ~ Openbaring 9:2

De zon staat voor het nieuwe testament, en de lucht vertegenwoordigt de geest die aanwezig is (Efeziërs 2:2). Maar de rook uit de put verduisterde de nieuwtestamentische boodschap van verlossing van alle zonde, en het stond een andere geest dan de Heilige Geest toe om vrijheid te hebben.

De reden dat de rook wordt beschreven als afkomstig uit een grote oven, is omdat het kwaad in de put al lang geleden door de Heer en zijn Woord is veroordeeld. Net zoals hij lang geleden over andere slechte toestanden oordeelde.

“En hij keek naar Sodom en Gomorra, en naar het hele land van de vlakte, en zag, en zie, de rook van het land ging op toen de rook van een oven.” ~ Genesis 19:28

Dus ik hoop dat we een visioen beginnen te krijgen dat Openbaring ons laat zien dat deze boodschap uit de put niets nieuws is. Het werd lang geleden als onwaar beoordeeld. Maar een gevallen bediening opent die put om dezelfde oude misleiding nog een keer los te laten.

Het probleem is dat als het bedrog niet wordt blootgelegd en verwijderd, mensen niet in staat zijn om de duistere boodschap te begrijpen die uit de bodemloze put komt. Bijgevolg kunnen ze opnieuw worden misleid, door dezelfde oude boodschap.

Dit is een belangrijk doel van Openbaring, om bedrog aan het licht te brengen en te verwijderen. En dus wordt later in Openbaring hoofdstuk 17 – 19 geestelijk weergegeven dat deze misleidingen weer vernietigd zijn. En in hoofdstuk 17 en 19 worden ze vernietigd omdat die misleidingen werken onder degenen die beweren Christen te zijn.

Maar nadat de invloed van het valse christendom in de hoofdstukken 17 tot en met 19 is vernietigd, wordt in hoofdstuk 20 opnieuw aangetoond dat dit bedrog in de bodemloze put is gebonden. Maar ze hebben niet langer valse gewaden van gerechtigheid. Daarom wordt hun bedrog beschreven als de draak en Satan.

“En ik zag een engel uit de hemel neerdalen, met de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, die oude slang, dat is de duivel, en satan, en bond hem duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem op, en zette een zegel op hem, zodat hij zou misleid de heidenen niet meer, totdat de duizend jaar vervuld zijn; en daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.” ~ Openbaring 20:1-3

In Openbaring hoofdstuk 20 krijgen we een gezichtspunt van de geschiedenis, zonder de verwarring van het valse christendom. Dus daarom wordt de geschiedenis van de evangeliedag (beginnend toen Jezus werd geboren en eindigend aan het einde van de wereld) verteld als simpelweg de misleidingen van Satan verbindend, en dan worden diezelfde misleidingen later of een seizoen losgelaten.

En dus onthult dit wee, geïdentificeerd door de vijfde bazuin, een gevallen bediening, die het bedrog van Satan voor een tijd vrijlaat. Een weerspiegeling van het seizoen waarin Satan werd vrijgelaten in hoofdstuk 20. Maar God plaatst een oordeel over deze voorwaarde en onthult het als dezelfde oude heidense misleidingen van vele jaren geleden. Vandaar dat de boodschap van Openbaring hen beschrijft als rook uit een grote oven – een reeds geoordeelde toestand.

“Die zeggen: Blijf bij uzelf, kom niet dicht bij mij; want ik ben heiliger dan jij. Dit zijn rook in mijn neus, een vuur dat de hele dag brandt.” ~ Jesaja 65:5

Dus de bedoeling van God is dat zijn ware bediening geestelijk de sleutels van het evangelie zou gebruiken, om het slechte bedrog in een put op te sluiten.

"Wat betreft het hoofd van degenen die mij omringen, laat het onheil van hun eigen lippen hen bedekken. Laat brandende kolen op hen vallen: laat ze in het vuur geworpen worden; in diepe kuilen, dat ze niet weer opstaan. Laat er geen slechte spreker op aarde gevestigd zijn: het kwaad zal op de gewelddadige man jagen om hem omver te werpen.” ~ Psalm 140:9-11

Maar het wee waar de vijfde bazuinengel ons voor waarschuwt is: is dat een gevallen bediening die put weer opent! Vandaar dat veel kwaad dat al als verkeerd is beoordeeld, weer tevoorschijn komt uit die put waarin ze vastzaten.

"En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde; en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben." ~ Openbaring 9:3

In de Schriften worden zowel sprinkhanen als schorpioenen geassocieerd met slechte dingen die mensen overkomen. De sprinkhanen worden gebruikt om een leger aan te duiden waarvan de aantallen niet kunnen worden geteld voor het grote aantal. Een aantal dat leed veroorzaakt door de oogst "snel op te eten" - alles waar de arbeiders lang voor hebben gewerkt.

  • “Gij zult veel zaad het veld in dragen en maar weinig binnenhalen; want de sprinkhaan zal het verteren.” ~ Deuteronomium 28:38
  • "Hij sprak, en de sprinkhanen kwamen, en rupsen, en dat zonder aantal" ~ Psalm 105:34

Deze sprinkhanenoordelen worden in verband gebracht met een volk dat de Heer ongehoorzaam is geweest. En zo toont het anti-type in de Schrift een kans op barmhartigheid, voor degenen die zich bekeren en zich van hun verkeerde daden afkeren.

"Als ik de hemel zou sluiten, zodat er geen regen zou zijn, of als ik de sprinkhanen gebied om het land te verslinden..., of als ik de pest onder mijn volk stuur; Als mijn volk, dat door mijn naam wordt genoemd, zich zal vernederen en bidden en mijn aangezicht zoeken en zich afkeren van hun goddeloze wegen; dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.” ~ 2 Kronieken 7:13-14

En dit leger sprinkhanen heeft een ongewoon ander karakter: ze hebben de macht als schorpioenen om pijn en pijn te veroorzaken. Maar gelukkig hebben ze ook grenzen gesteld aan wie ze pijn kunnen doen!

“En hun werd geboden dat zij het gras van de aarde niet zouden beschadigen, noch enig groen ding, noch enige boom; maar alleen die mannen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben.” ~ Openbaring 9:4

Gras en bomen vertegenwoordigen mensen:

  • “Het gras verdort, de bloem valt af: omdat de geest van de Heer erop blaast: voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God zal voor altijd standhouden.” ~ Jesaja 40:7-8
  • 'Om hun die treuren in Zion aan te wijzen, hun schoonheid te geven in plaats van as, vreugdeolie voor rouw, het lofgewaad voor de geest van zwaarte; opdat zij bomen der gerechtigheid genoemd zouden worden, de planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt zou worden.” ~ Jesaja 61:3

Degenen die Christus gehoorzamen en verzegeld zijn door zijn Heilige Geest, kunnen geestelijk niet gekwetst worden door mensen met schorpioengeesten. Het zegel op hun voorhoofd laat zien met wie ze zich identificeren. Ze zijn van God, en ze zijn ervan verzekerd!

“Want zovelen als er door de Geest van God worden geleid, zijn de zonen van God. Want u hebt niet opnieuw de geest van slavernij ontvangen om te vrezen; maar u hebt de Geest van aanneming ontvangen, waardoor wij uitroepen: Abba, Vader. De Geest zelf getuigt met onze geest, dat wij de kinderen van God zijn: "~ Romeinen 8:14-16"

Jezus maakte duidelijk dat de geest van Satan is als een schorpioen die mensen pijnlijk in slavernij houdt, door een soort van misleidende controle. Toen de apostelen terugkeerden van het uitdrijven van boze geesten van mensen, zei Jezus dat hij de geest van Satan zag vallen van de plaats van controle over het hart en de ziel van mensen. In het koninkrijk der hemelen behoren de harten en zielen van de mensen Christus toe. Zo is het koninkrijk van God al hier op aarde. Het zit in het hart en de ziel van Gods volk (lees het zelf Lukas 17:20-21).

Bovendien vertelde Jezus ons ook in Lukas:

“En hij zei tot hen: Ik zag Satan als bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen te treden en... schorpioenen, en over alle macht van de vijand: en niets zal u op enigerlei wijze schaden. Niettegenstaande dit, verblijd u niet, dat de geesten aan u onderworpen zijn; maar verheug u liever, want uw namen staan in de hemel geschreven.” ~ Lukas 10:18-20

We zien dus dat valse predikersgeesten vooral wonden kunnen toebrengen aan degenen die niet verzegeld zijn met de toewijding van de Heilige Geest. Dit komt omdat de onheiligen minder genade hebben om hun eigen houding te kruisigen als ze gekwetst zijn. Dus de nepchristenen met hun kwetsende valse boodschap, kunnen diepe en pijnlijke wonden toebrengen aan de onheiligen. Dientengevolge kunnen de ontzegelden gemakkelijk worden gemanipuleerd en in sekten worden verdeeld door gevallen ministers.

"De woorden van een verhalendrager zijn als wonden, en ze gaan naar het binnenste van de buik. Brandende lippen en een boos hart zijn als een potscherf bedekt met zilverslak. Hij die een hekel heeft, scheldt met zijn lippen, en legt bedrog in zijn binnenste; Als hij eerlijk spreekt, geloof hem dan niet: want er zijn zeven gruwelen in zijn hart. Wiens haat bedekt is met bedrog, zijn slechtheid zal voor de hele gemeente worden geopenbaard.” ~ Spreuken 26:22-26

Deze valse prediker schorpioengeesten kwamen uit de put, omdat hun woorden uit de komen “diepten van Satan terwijl ze spreken” (lees hierover in Openbaring 2:24). Daarom proberen deze schorpioenpredikers hun werkelijke bedoelingen te "rookgordijnen" door verwarrende en bedrieglijke woorden te gebruiken. En door doctrines te gebruiken die de nietsvermoedende ziel geestelijk kwetsen.

“Wee hun die diep zoeken om hun raad voor de Heer te verbergen, en hun werken in het donker zijn, en ze zeggen: Wie ziet ons? en wie kent ons?” ~ Jesaja 29:15

Maar door Christus kun je macht hebben over de verleidingen van Satan, zodat hij je geestelijk niet kan kwetsen. Dus in Openbaring 9:4 laat het ons zien dat deze satanische schorpioengeesten niet in staat zijn degenen die verzegeld zijn pijn te doen.

En nogmaals, er werd een extra grens geplaatst op deze schorpioengeesten, om te voorkomen dat ze degenen die ze pijn deden volledig zouden vernietigen.

“En hun werd gegeven dat ze hen niet zouden doden, maar dat ze vijf maanden gepijnigd zouden worden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een man slaat.” ~ Openbaring 9:5

schorpioen

Als een schorpioen je slaat met zijn gifsteek, voelt het alsof je dood zou kunnen gaan. En in dit geval zouden ze zijn gestorven, ware het niet voor Gods hulp en genade. God zou niet toestaan dat de angel van deze geesten hun hoop op Christus vernietigde. Ze zouden nog steeds naar Christus kunnen kijken voor hulp en genade, wanneer de schorpioenen hen zouden proberen te steken met de "prik des doods".

Deze bedroefde mensen zouden hoop kunnen houden op hun Verlosser op: vergeving, hulp en barmhartigheid. Ook al werden ze bediend door een manipulatieve en wettische evangelieprediker, dat hielp hen niet volledig uit te sterven aan de zonde.

“O dood, waar is uw prikkel? O graf, waar is uw overwinning? De angel van de dood is zonde; en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.” ~ 1 Korintiërs 15:55-57

Door Christus kunnen we God dienen vanuit de liefde in ons hart, en niet vanuit de angst om de grenzen van de Wet of een ander regelsysteem te overschrijden. Wanneer we ons leven volledig aan God toewijden, vervult zijn Heilige Geest ons, en dan leven we door onze liefde voor God, en niet langer door angst voor regels. Daarom is de kwelling van angst verdwenen!

“Hierin is onze liefde volmaakt gemaakt, opdat we vrijmoedigheid mogen hebben op de dag des oordeels: want zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Er is geen angst in liefde; maar volmaakte liefde drijft angst uit: want angst heeft pijniging. Wie vreest, wordt niet volmaakt in liefde.” ~ 1 Johannes 4:17-18

Laten we duidelijk zijn: de ware vrucht van de Heilige Geest in het leven van een predikant is niet als een schorpioen. Het probeert niet om spirituele pijn toe te brengen om mensen legalistisch te controleren. De Heilige Geest leidt net zoals een echte liefhebbende vader voor zijn kinderen zorgt.

“Als een zoon van u die vader is om brood vraagt, zal hij hem dan een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem dan voor een vis een slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem dan een schorpioen aanbieden? Als u dan, kwaadaardig bent, goede gaven aan uw kinderen weet te geven: hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die Hem erom vragen?” ~ Lukas 11:11-13

Maar de spirituele schorpioensteken komen van een bediening die niet onder de controle van de Heilige Geest. Bijgevolg “spreken” ze het Woord van God volgens hun eigen agenda, om te kwetsen en te beheersen; wat in wezen het werk is van Satan, de vernietiger. Maar de bediening van Satan kan degenen die 'aan hun voorhoofd zijn verzegeld' niet geestelijk schaden, omdat ze zich duidelijk identificeren als een kind van God dat alleen aan Christus toebehoort. Ze zijn uitgestorven aan hun eigen wil door een volledig geestelijk offer van hun leven aan de wil van God - een volledige toewijding. Een hart en leven dat geheiligd is voor het doel van de Heer.

“En jij, mensenkind, wees niet bang voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel doornen en doornen bij je zijn, en je woont tussen schorpioenen: wees niet bang voor hun woorden, en wees niet ontzet over hun blikken, hoewel ze een opstandig huis zijn.” ~ Ezechiël 2:6

Maar let op, er is weer een grens gesteld. Aan de macht van de kwellende schorpioengeesten wordt een tijdsperiode toegekend: 5 maanden (zie Openbaring 9:5). Wat betekent dit en wanneer is het gebeurd? Ik zal het aan het einde van dit bericht uitleggen. Maar voordat we de historische tijdsperiode kunnen begrijpen, hebben we meer inzicht nodig in de spirituele toestand. Laten we dus voorlopig het verhaal in de Schrift blijven volgen.

'En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en hem niet vinden; en zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vluchten.” ~ Openbaring 9:6

Een wettische evangelieprediker zal u niet leiden naar de volledige toewijding van uw hart en ziel aan Christus. Een evangelie van alleen regels en richtlijnen, zoals de wet, zal je nooit op de plaats brengen waar je door liefde je hele leven en je wil kunt wijden aan het doel en de wil van God. Het zal je nooit op de plaats brengen waar je volledig aan de zonde kunt uitsterven, zodat het geen macht meer over je heeft. Ik heb het niet over een genade die je in staat stelt om door te gaan in de zonde, maar eerder, Gods genade geeft je macht over de zonde!

'Wat zullen we dan zeggen? Zullen we doorgaan met zondigen, opdat de genade overvloedig mag zijn? God verhoede. Hoe zullen we, die dood zijn voor de zonde, daar niet meer wonen? Weet u niet dat zovelen van ons die in Jezus Christus werden gedoopt, in zijn dood werden gedoopt? Daarom zijn wij met hem begraven door de doop in de dood: opdat wij, evenals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wandelen in nieuwheid des levens. Want als we samen zijn geplant in de gelijkenis van zijn dood, zullen we ook in de gelijkenis van zijn opstanding zijn: dit wetende, dat onze oude man is met hem gekruisigd , opdat het lichaam der zonde vernietigd zou worden, dat wij voortaan de zonde niet meer zouden dienen. Want hij die dood is, is van de zonde verlost.” ~ Romeinen 6:1-7

In Openbaring 9:6 werden ze geleid door een wettisch evangelie. Daarom konden ze geen manier vinden om hun eigen leven en wil te kruisigen, zodat ze konden doorgaan in het nieuwe opgestane leven van Christus. Bijgevolg leefde de oude zondige natuur van binnen nog steeds, en dus voelden ze van tijd tot tijd de angel van de vrucht van die zondige natuur. Dit is de pijn die een wettisch evangelie doet. Het versterkt de angel van de zonde, maar maakt je nooit helemaal vrij! Maar het ware evangelie zal je bevrijden van de natuur zelf om te zondigen, door je in staat te stellen de oude mens te kruisigen door vervuld te worden met de Heilige Geest. Door de ware vervulling van de Heilige Geest is de oude mens volkomen dood, zodat het nieuwe leven van Christus' heiligheid kan heersen. "Want hij die dood is, is van de zonde verlost." ~ Romeinen 6:7.

Maar de arme mensen onder een evangelie zonder de Geest worden gekweld, omdat hen niet de weg wordt getoond om aan zichzelf te sterven. Daarom staat er dat ze de dood zoeken, maar ze vinden hem niet.

'En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en hem niet vinden; en zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vluchten.” ~ Openbaring 9:6

Laten we Romeinen 7:22 – 8:5 lezen om ons te helpen het volledige plaatje volledig te zien.

“Want ik heb behagen in de wet van God naar de inwendige mens: maar ik zie een andere wet in mijn leden, strijdend tegen de wet van mijn verstand, en mij gevangen nemend onder de wet van de zonde die in mijn leden is. O ellendige man die ik ben! wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus dan dien ik zelf met het verstand de wet van God; maar met het vlees de wet der zonde. Daarom is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest?. Want de wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Want wat de wet niet kon doen, in die zin dat ze zwak was door het vlees, zond God zijn eigen Zoon in de gelijkenis van zondig vlees, en voor de zonde veroordeelde de zonde in het vlees: opdat de gerechtigheid van de wet in ons vervuld zou worden , die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest." ~ Romeinen 7:22-8:5

We kunnen bevrijd worden van de vleselijke natuur door te sterven aan onze oude vleselijke mens, zodat het leven van de Heilige Geest in ons, ons nieuwe leven is. We worden een nieuw herrezen schepsel in Christus Jezus!

“Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel: oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden.” ~ 2 Korintiërs 5:17

Bijgevolg worden we, als we eenmaal bevrijd zijn van de oude man (die gestorven is), niet langer veroordeeld door een angel des doods, omdat we verzegeld zijn met de Geest van heiligheid. Onze levens zijn nu heilig en vrij van zonden, door de kracht van de Heilige Geest die in onze harten woont!

Er is hier in Openbaring 9 een geestelijke strijd gaande en daarom beschrijft dit deel van Openbaring het als een strijd.

'En de gedaanten van de sprinkhanen waren als paarden die op de strijd waren voorbereid; en op hun hoofd waren als het ware kronen als goud, en hun gezichten waren als de gezichten van mensen. En zij hadden haar als het haar van vrouwen, en hun tanden waren als de tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen, als borstharnassen; en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens van vele paarden die ten strijde renden.” ~ Openbaring 9:7-9

In Nahum lijkt het hele 3e hoofdstuk hier veel symbolische overeenkomsten mee te hebben! Hier is een verwijzing naar deze geestelijke strijd uit Nahum hoofdstuk 3:

"Uw gekroonde zijn als sprinkhanen, en uw aanvoerders als grote sprinkhanen, die in de koude dag in de heggen kamperen, maar wanneer de zon opkomt, vluchten ze weg, en hun plaats is niet bekend waar ze zijn." ~ Nahum 3:17

In Openbaring 9:7 staat dat ze "kronen hebben als goud", maar niet dat ze van goud zijn. Goud in de Schriften staat symbool voor geloof (zie 1 Petrus 1:7). Dit toont dus symbolisch aan dat het is alsof ze een kroon van geloof hebben, en het vermogen om door deze kroon te regeren, maar het is alleen "als goud". Het is niet de echte! Een wettische evangeliebediening kan zo'n sterk geloof lijken te hebben, maar dat is het wel niet het geloof dat goud "is", het is alleen "als goud".

En wat is dit in vers 8? Er staat dat ze "haar hebben als vrouwen"? Waarom benadrukt het dat kenmerk?

"Leert zelfs de natuur zelf u niet, dat als een man lang haar heeft, het hem een schande is?" ~ 1 Korintiërs 11:14

Dus de aanduiding uit de Schrift is opnieuw dat dit geestelijke leger een verwijt aan God is. De Schrift leert ons ook waarom. Het is omdat dit spirituele leger van valse dienaren opereert in onderwerping en eer aan een man (zoals een vrouw geacht wordt haar man te eren). Deze dienaren zijn dus niet onderworpen aan God!

'Maar ik wil dat u weet dat het hoofd van ieder mens Christus is; en het hoofd van de vrouw is de man; en het hoofd van Christus is God. Iedere man die bidt of profeteert, zijn hoofd bedekt, onteert zijn hoofd.” ~ 1 Korintiërs 11:3-4

Ook in Openbaring 9:8 staat "en hun tanden waren als de tanden van leeuwen." Dit geeft aan dat ze geestelijke pijn kunnen veroorzaken.

  • "Mijn ziel is onder leeuwen; en ik lig zelfs onder hen die in brand worden gestoken, ja, mensenkinderen, wier tanden speren en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard." ~ Psalm 57:4
  • “Want er is een volk opgekomen in mijn land, sterk en zonder tal, wiens tanden de tanden van een leeuw zijn, en hij heeft de wangtanden van een grote leeuw. Hij heeft mijn wijnstok verwoest, en mijn vijgenboom geblaft; hij heeft hem kaal gemaakt en weggeworpen; de takken ervan zijn wit gemaakt.” ~ Joël 1:6-7

Ze hebben ook „als het ware borstplaten van ijzer”. Maar nogmaals, het was niet het echte borstharnas van gerechtigheid waarvan in de Bijbel wordt gesproken (zie Efeziërs 6:14). In plaats daarvan is het een hard, zoals ijzer: een legalistische en zelfbeschermende borstplaat.

"... en het geluid van hun vleugels was als het geluid van strijdwagens van vele paarden die ten strijde renden." Openbaring 9:9

Paarden zijn een symbool van oorlogvoering in de Bijbel. Vleugels vertegenwoordigen het vermogen om te verschijnen als een door God gezonden boodschapper. Maar hun boodschap brengt angst en schade, geen genezing en vrede voor de ziel.

“Het snuiven van zijn paarden werd gehoord van Dan: het hele land beefde bij het geluid van het gehinnik van zijn sterken; want zij zijn gekomen, en hebben het land verslonden, en alles wat daarin is; de stad en degenen die daarin wonen.” ~ Jeremia 8:16

Ten slotte geeft de Openbaring ons de conclusie van wie dit leger vertegenwoordigt, door ons de "staart" of het eindresultaat van hun invloed te laten zien.

"En zij hadden staarten als schorpioenen, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was om de mensen vijf maanden pijn te doen." ~ Openbaring 9:10

Nogmaals, schorpioenen worden door onze Heer gebruikt om boze geesten van Satan te beschrijven!

“En hij zei tot hen: Ik zag Satan als bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen te treden en... schorpioenen, en over alle macht van de vijand: en niets zal u op enigerlei wijze schaden. Niettegenstaande dit, verblijd u niet, dat de geesten aan u onderworpen zijn; maar verheug u liever, want uw namen staan in de hemel geschreven.” ~ Lukas 10:18-20

En dus zijn deze boze geesten, die door valse dienaren werken, in staat om degenen die zij dienen, te kwetsen door de staartprikken in de eindvrucht van hun boodschap.

“De oude en eervolle, hij is het hoofd; en de profeet die leugens leert, die is de staart. Want de leiders van dit volk doen hen dwalen; en zij die door hen geleid worden, worden vernietigd.” ~ Jesaja 9:15-16

Nogmaals, laten we eens kijken naar de tijdsperiode waarin ze werden beperkt door:

"... en hun macht was om mannen vijf maanden pijn te doen." ~ Openbaring 9:10

Ik zeg "gedwongen om te kwetsen", omdat in het volgende wee, dat door de zesde bazuin-engel wordt geblazen, boze dienaren een grotere macht zullen hebben om een volledige geestelijke dood teweeg te brengen.

Dus deze periode van vijf maanden vertegenwoordigt een tijd in de geschiedenis waarin God zijn volk een tijdvenster gaf, zodat ze hun hart volledig konden wijden aan het doel en de wil van de Heilige Geest.

Dus om de vijf maanden durende periode van pijn te begrijpen, moeten we begrijpen waarvoor God de mensen waarschuwde. God werkte ook aan een opwekking om mensen terug te brengen tot volledige toewijding en heiligheid gedurende dezelfde tijd van "vijf maanden". Komt een tijd in de geschiedenis hiermee overeen?

Tijdens de reformatie van de jaren 1500 en 1600 werden er ook veel verwarrende doctrines en afdelingen van 'christelijke' sekten geïntroduceerd. Naarmate de tijd verstreek in de jaren 1700 en 1800, verhardden deze verschillende sekten zichzelf verder in hun leerstellige posities: zelfs het formuleren van hiërarchische heersende structuren en colleges met het doel hun eigen identiteit te controleren, op te bouwen en te behouden. Niets van dit alles bracht Gods plan voor een heilig en verenigd volk voort!

Daarom begon God opwekkingen te bewerkstelligen onder die individuen die ware heiligheid in hun hart en leven wensten. Dus in dezelfde tijd hebben zelfs onze geschiedenisboeken enkele "grote ontwaken" opgetekend. Wikipedia spreekt op deze manier over deze periode:

“De term Great Awakening kan verwijzen naar verschillende perioden van religieuze opleving in de Amerikaanse religieuze geschiedenis. Historici en theologen identificeren drie of vier golven van toegenomen religieus enthousiasme die plaatsvonden tussen het begin van de 18e eeuw en het einde van de 19e eeuw.”

Deze tijdsperiode vertegenwoordigt ongeveer 1730 tot 1880, een periode van 150 jaar, of 5 maanden, als je de identificatie van een dag gebruikt voor een jaar waarover in de Schrift wordt gesproken.

"Na het aantal dagen waarin u het land hebt doorzocht, zelfs veertig dagen, elke dag een jaar lang, zult u uw ongerechtigheden dragen, zelfs veertig jaar, en u zult mijn schending van mijn belofte kennen." ~ Numeri 14:34

Opnieuw lezen we Openbaring 9:10.

"En zij hadden staarten als schorpioenen, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was om de mensen vijf maanden pijn te doen."

God is niet de koning van dit leger met steken die pijn doen. Satan is! Maar God staat Satans leger toe om dit soort dingen te doen om de liefde van zijn volk te proberen en te bewijzen, en om hen bewust te maken van hun behoefte aan een nauwere wandel met Christus. En dus waarschuwt dit deel van de boodschap van Openbaring ons voor dit soort valse bediening, omdat ze werken onder leiding van Satan zelf!

"En zij hadden een koning over zich, dat is de engel van de afgrond, wiens naam in de Hebreeuwse taal Abaddon is, maar in de Griekse taal heeft zijn naam Apollyon." ~ Openbaring 9:11

From Pilgrim's Progress - Christelijke strijd Apollyon
Deze foto komt uit een veel gelezen boek uit die tijd: Pilgrim's Progress - toont christelijke vechtende Apollyon

Abaddon betekent in het origineel „de vernietigende engel”. En Apollyon betekent "een vernietiger (dat is Satan)".

“Eén wee is voorbij; en zie, er komen hierna nog twee weeën.” ~ Openbaring 9:12

De eerste van de laatste drie ellende is voltooid. Herinnert u zich waar het wee van die eerste plaats van oordeel moest beginnen?

"Want de tijd is gekomen dat het oordeel moet beginnen bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen?" ~ 1 Petrus 4:17

Dus nogmaals, het eerste wee heeft het Huis van God gewaarschuwd.

Luisteren we naar de geestelijke waarschuwing? Hebben we ons leven volledig gewijd aan heilig leven en de wil van de Geest van God? Als we oren hebben om te horen, zullen we er acht op slaan. En we moeten op onze hoede zijn, want de volgende twee ellende is nog ernstiger!

Opmerking: dit diagram hieronder laat zien waar deze vijfde bazuinboodschap zich binnen de volledige Openbaringboodschap bevindt. Om een hoger niveau van Openbaring beter te begrijpen, kunt u ook de "Routekaart van Openbaring.”

Overzichtsdiagram Openbaring - 5e Trompet

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK