Het lied van bevrijding moet in harmonie worden gezongen

“En zij zingen het lied van Mozes, de dienaar van God, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God Almachtig; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij Koning der heiligen.” ~ Openbaring 15:3

Het lied van Mozes was een verlossingslied dat de kinderen van Israël zongen toen ze werden verlost van het leger van Farao bij de Rode Zee. (Zie Exodus hoofdstuk 15)

Wat is het lied van het Lam?

Het lied van het Lam is het lied van verlossing van de zonde, en het wordt talloze keren gezongen in het boek Openbaring:

  • “En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en de zegels ervan te openen; want u bent gedood en hebt ons door uw bloed voor God verlost uit alle geslachten, talen en volken, en natie” ~ Openbaring 5:9
  • "Hierna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, van alle natiën en geslachten en mensen en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmen in hun handen; En riep met luide stem, zeggende: Redding voor onze God die op de troon zit, en voor het Lam...
    … Dezen zijn het die uit de grote verdrukking kwamen, en hun gewaden hebben gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam.” ~ Openbaring 7:9-14
  • “En zij zongen als het ware een nieuw lied voor de troon, en voor de vier dieren en de oudsten: en niemand kon dat lied leren dan de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde waren verlost. Dit zijn zij die niet met vrouwen bezoedeld waren; want het zijn maagden. Dit zijn zij die het Lam volgen waarheen hij ook gaat. Deze werden uit het midden van de mensen verlost, als eerstelingen voor God en voor het Lam. En in hun mond werd geen bedrog gevonden: want zij zijn onberispelijk voor de troon van God.” ~ Openbaring 14:3-5
  • “En ik hoorde als de stem van een grote menigte, en als de stem van vele wateren, en als de stem van machtige donderslagen, zeggende: Halleluja, want de almachtige Here God regeert. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem eer bewijzen: want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En haar werd gegeven dat ze gekleed zou gaan in fijn linnen, schoon en wit: want het fijne linnen is de gerechtigheid van de heiligen.” ~ Openbaring 19:6-8

Dit is het lied uit het hart van ware liefde en trouw aan het Lam. Let op de bovenstaande context dat elke keer dat het wordt gezongen, het niet slechts één is, maar velen met een zuiver hart in harmonie samen. Omdat je dit lied niet kunt zingen als de harten waarmee je bent samengekomen niet waar en trouw zijn.

'Aan de rivieren van Babylon, daar gingen we zitten, ja, we huilden, toen we aan Sion dachten. We hingen onze harpen in het midden daarvan aan de wilgen. Want daar eisten zij die ons gevangen voerden een lied van ons; en zij die ons verspilden vroegen van ons vrolijkheid, zeggende: Zing ons een van de liederen van Sion. Hoe zullen we het lied van de Heer zingen in een vreemd land? Als ik u vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand dan haar sluwheid vergeten. Als ik je niet herinner, laat mijn tong dan aan mijn verhemelte kleven; als ik Jeruzalem niet verkies boven mijn grootste vreugde.” ~ Psalm 137:1-6

Tegenwoordig is de ware kerk het geestelijke Jeruzalem en de berg Sion. De samenkomst van de heilige mensen die trouw en trouw zijn aan de Heer. Anders is de aanbidding slechts een show omdat er geen verlossing van zonde in de ziel is! Je moet verlost worden van de macht van de zonde in je eigen leven om het lied van verlossing te kunnen zingen.

Ten slotte zegt het laatste deel van Openbaring 15:3:

'Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God Almachtig; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij Koning der heiligen.”

Is God soeverein in alles wat er gebeurt?

Er is een erkenning van de soevereiniteit van God; dat hij in alles wat hij doet en toestaat, alle macht en gezag heeft. Dat zelfs in wat een heilige lijdt, God een perfect plan en doel heeft! Dus voor de heiligen is hij getiteld: "Koning der heiligen".

Maar later in Openbaring 19:16 zal hij de titel "KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN" krijgen. Maar dit gebeurt zodra alle andere autoriteit en heerschappijen aan de heiligen zijn blootgesteld als zijnde onder de soevereine wil van God.

“Want hij moet regeren, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd zal worden is de dood. want hij heeft alle dingen onder zijn voeten gelegd. Maar wanneer hij zegt dat alle dingen onder hem zijn geplaatst, is het duidelijk dat hij is uitgezonderd die alle dingen onder hem heeft gezet. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem die alle dingen onder hem heeft gesteld, opdat God alles in allen moge zijn.” ~ 1 Korintiërs 15:25-28

Dus vervolgens in Openbaring 15 stellen de heiligen:

“Wie zal U niet vrezen, o Heer, en uw naam niet verheerlijken? want u alleen zijt heilig: want alle volken zullen komen en zich voor u aanbidden; want uw oordelen zijn geopenbaard.” ~ Openbaring 15:4

Dus in overeenstemming met 1 Korintiërs 15:25-28 hierboven, informeren de ware heiligen ons dat als Gods oordelen worden geopenbaard: mensen uit alle naties zullen komen om voor de Heer te aanbidden. En in het laatste oordeel zal elke knie voor hem buigen.

“Want er staat geschreven: Zo waar ik leef, zegt de Heer, elke knie zal voor mij buigen en elke tong zal God belijden. Zo dan zal een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.” ~ Romeinen 14:11-12

Deze openbaring aan de heiligen is eerst nodig om hen in staat te stellen de laatste oordelen over geestelijk Babylon uit te storten. Dus in de volgende schriftgedeelten (waarover in de volgende post wordt gesproken) zullen we de zeven plaagengelen zien die zich voorbereiden om het oordeel uit te storten!

Opmerking: dit diagram hieronder laat zien waar het 14e en 15e hoofdstuk zich binnen de volledige Openbaring-boodschap bevinden. Deze hoofdstukken maken ook deel uit van de 7e bazuinboodschap. Om een hoger niveau van Openbaring beter te begrijpen, kunt u ook de "Routekaart van Openbaring.”

Openbaring Overzichtsdiagram - hoofdstukken 14-15

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK