Het bedrog van de Babylonische hoer

"En de vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud en edelstenen en parels, met een gouden beker in haar hand vol gruwelen en vuiligheid van haar hoererij:" ~ Openbaring 17:4

Zoals in eerdere berichten in detail is besproken, is deze vrouw genaamd Babylon een symbolische representatie van een gevallen kerk vol hypocrisie. Ze kleedt zich als een spirituele koningin. Ze beweert de vrouw te zijn van Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer der heren. Maar ze is verraderlijk ontrouw aan Christus. Het goud en de edelstenen en parels waarmee ze zich kleedt, zijn geselecteerde leringen uit de Bijbel. Ze versiert zichzelf aan de buitenkant met een vorm van godsvrucht, zodat ze mensen kan misleiden. Maar het zijn slechts uiterlijke versieringen, want wat er in de beker zit die ze drinkt, is elk denkbaar kwaad! Allerlei goddeloosheid en corruptie.

“Een vorm van godzaligheid hebbend, maar de kracht ervan ontkennend: wend je af van zulke mensen.” ~ 2 Timoteüs 3:5

Zoals eerder gezegd, vertegenwoordigt het beest waarop de hoer rijdt elk aards koninkrijk, inclusief: religies, naties, bedrijven en meer. Ze heeft invloed en controle doordat ze zichzelf verkoopt, het evangelie voor winst verkoopt, en de manipulatie en verkoop van zielen door middel van bedrieglijke leugens die de ziel vernietigen. Ze ontvangt aardse glorie en gunst van vele aardse leiders. Deze aardse leiders maken zichzelf ook rijk en machtig door hun relatie met de hoer Babylon.

Toch zocht onze Heer Jezus Christus geen aardse macht en rijkdom. In plaats daarvan kwam hij nederig Jeruzalem binnenrijden, voor zijn kruisiging, rijdend op een nederige ezel.

“Verheug u zeer, o dochter van Sion; juich, o dochter van Jeruzalem: zie, uw koning komt tot u; hij is rechtvaardig en heeft redding; nederig, en rijdend op een ezel, en op een veulen het jong van een ezel.” ~ Zacharia 9:9

Hoe in strijd met haar beweerde echtgenoot is deze nep Babylon-kerk. Ze beweert de originele te zijn die alle glorie en eer verdient. Ze vertegenwoordigt zeker de katholieke kerk, maar er zijn veel anderen die op haar lijken en ook beweren de ware bruid van Christus te zijn. Dus symbolisch vertegenwoordigt ze allen die beweren de bruid van Christus te zijn, maar toch drinken ze ook uit haar beker van geestelijke ontrouw.

Pas op, want haar kopje is erg bedrieglijk en verslavend. Velen zijn er dronken van gemaakt en raken er helemaal verslaafd aan!

“Babylon is een gouden beker geweest in de hand van de Heer, die de hele aarde dronken heeft gemaakt; de volken hebben gedronken van haar wijn; daarom zijn de naties gek.” ~ Jeremia 51:7

Wat uiteindelijk in haar beker zit, is haar bloedschuld, want zij is de voornaamste schuldige aan het vergieten van het onschuldige bloed van Gods ware volk. Haar zeer hoerenaard is de krachtigste drijvende kracht die de vervolging van christenen motiveert!

“En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, MYSTERIE, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER VAN HOEREN EN GROEPEN DER AARDE. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de martelaren van Jezus: en toen ik haar zag, verwonderde ik me met grote bewondering." ~ Openbaring 17:5-6

De schijnheilige presentatie van de paus en het leiderschap van de katholieke kerk (en vele anderen die beweren leiders te zijn van grote groepen 'christelijke sekten') heeft een grote bedrieglijke kracht. Hoe kan een leiderschap dat zo voorzichtig is met zijn presentatie en woorden eigenlijk zo corrupt zijn? Zelfs de apostel Johannes had hier moeite mee! Het is werkelijk verbazingwekkend hoe deze omstandigheden met zoveel macht en invloed op de hele aarde bestaan. Ook John moest zich verwonderen.

Het is verbazingwekkend hoe mannen die beweren "dienaren van God" te zijn, hun invloed kunnen gebruiken om religie te kopen en verkopen met machtige aardse leiders. Door dit te doen stellen ze zichzelf in staat om zelfs zeer machtig te worden onder de mensen. Religieus bedrog is krachtig! En christelijke hypocrisie bedrog is de meest krachtige!

Dat is de reden waarom de katholieke kerk tegenwoordig de machtigste aardse instelling ter wereld is. Ze hebben invloed op het leiderschap van elke aardse leider, inclusief de machtigste naties van onze tijd. De katholieke kerk heeft geen controle over hen, maar ze heeft een krachtige politieke invloed op de beslissingen die deze leiders nemen (en andere religieuze leiders oefenen deze invloed ook in mindere mate uit). En deze wereldleiders hebben ook invloed op de beslissingen en aanwijzingen van de katholieke kerk en andere religieuze leiders. Ze flirten allemaal politiek met elkaar om hun eigen individuele macht en invloed te vergroten.

Dat is de reden waarom christelijke hypocrisie (en vooral de katholieke kerk) wordt beschreven als een hoer genaamd Babylon. En dit is de reden waarom Openbaring 17:2 over religieuze huichelarij zegt: „Met wie de koningen der aarde hoererij hebben bedreven, en de bewoners van de aarde dronken zijn gemaakt van de wijn van haar hoererij.” De mensen van al deze religieuze instellingen worden allemaal dronken gemaakt van de wijn van Babylons geestelijke hoererij met iedereen. Ze zijn spiritueel dronken en kunnen niet onderscheiden wat er werkelijk aan de hand is vanwege hun "feel good"-religie en de macht en invloed die ze daardoor uitoefenen.

Is het geen wonder dat de overheersende geest onder mensen bijna overal ontrouw is. Ze flirten en begeren in hun hart naar anderen waarmee ze niet getrouwd zijn, en accepteren het als "normaal". Het is allemaal dezelfde geest van Babylon. Kopen en verkopen door middel van vleselijke lustattracties is 's werelds manier van zakendoen.

En door religie te verkopen voor winst, heeft de katholieke kerk vele anderen geleerd om de verkoop van religie te gebruiken voor hetzelfde gewin. Vandaar dat de belangrijkste instelling van christelijke hypocrisie terecht de titel "MYSTERIE, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER DER HOEREN EN GROEPEN VAN DE AARDE" heeft verdiend.

De katholieke kerk is de moeder van hoeren omdat ze iedereen hebben geleerd hoe ze ook een spirituele hoer kunnen zijn! Hoe religie en de zielen van mensen te kopen en verkopen voor persoonlijk gewin.

Maar in de tijd van Johannes (de eerste eeuw) bestond de katholieke kerk nog niet. En onthoud dat de symboliek in Openbaring spiritueel is, en spirituele toestanden beschrijft die werkelijk hebben bestaan in bijna elk tijdperk van de Evangelische dag. (Evangeliedag = de tijd vanaf de geboorte van Christus tot het einde der tijden.) Toen Christus werd geboren en op aarde leefde, was het religieuze instituut van macht en invloed onder de toenmalige Joden het Joodse Sanhedrin en de toenmalige Hogepriester. En dit waren dezelfden die religieuze invloed kochten en verkochten met de toenmalige aardse machten (de Romeinse leiders). Zij gebruikten deze macht bij de Romeinen om ook Christus en de ware christenen van die tijd te vervolgen.

“Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en vertelden hun wat Jezus had gedaan. Toen riepen de overpriesters en de Farizeeën een raad bijeen en zeiden: Wat doen we? want deze man doet vele wonderen. Als we hem zo met rust laten, zullen alle mensen in hem geloven: en de Romeinen zullen komen en zowel onze plaats als ons volk wegnemen.” ~ Johannes 11:46-48

De grootste bedreiging voor religieuze leiders is een geestelijk koninkrijk waar Christus Koning is in de harten van de mensen!

Ook aardse leiders die zelfzuchtig het zondige leven liefhebben, worden ook bedreigd door Christus' heiligheid in de mensen. Bijgevolg zullen zowel religieuze leiders als aardse leiders (zelfs degenen die elkaar haten) samenzweren (flirten en zichzelf aan elkaar verkopen) met als doel Christus en zijn invloed te vernietigen. Dus het geestelijke Babylon van Johannes' dagen begon als het Joodse leiderschap.

Bijgevolg kwamen de apostelen en discipelen tijdens de eerste vervolging van christenen door de joden in gebed als volgt overeen:

“De koningen van de aarde stonden op, en de heersers verzamelden zich tegen de Heer en tegen zijn Christus. Want tegen uw heilig kind Jezus, dat u gezalfd hebt, waren zowel Herodes als Pontius Pilatus, met de heidenen en het volk van Israël samengekomen, want om te doen wat uw hand en uw raad tevoren hadden besloten te doen . En nu, Heer, zie hun dreigementen: en geef uw dienaren, dat zij met alle vrijmoedigheid uw woord zullen spreken, door uw hand uit te strekken om te genezen; en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige kind Jezus. En toen ze hadden gebeden, schudde de plaats waar ze samen waren verzameld; en ze waren allemaal vervuld met de Heilige Geest, en ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid.’ Handelingen 4:26-31

Maar na de verwoesting van Jeruzalem ging de strijd tegen de ware Kerk direct over op de Romeinse regering, en later van daar op het nieuwe Babylon: de Rooms-Katholieke Kerk.

En nog steeds zijn velen vandaag de dag nog steeds verbaasd over en verbaasd over de uiterlijke spirituele versieringen van de katholieke kerk.

“En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, MYSTERIE, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER VAN HOEREN EN GROEPEN DER AARDE. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de martelaren van Jezus: en toen ik haar zag, verwonderde ik me met grote bewondering." ~ Openbaring 17:5-6

Vraag je je nog steeds af na deze mysterieuze spirituele hoer die beweert de kerk te zijn?

Opmerking: dit diagram hieronder laat zien waar het zeventiende hoofdstuk zich binnen de volledige Openbaring-boodschap bevindt. De oordeelsboodschappen van hoofdstuk 17 maken deel uit van het voltooien van het doel van God om de invloed van hypocrisie te vernietigen. Om een hoger niveau van Openbaring beter te begrijpen, kunt u ook de "Routekaart van Openbaring.”

Openbaring Overzichtsdiagram - hoofdstuk 17

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK