Openbaring hoofdstuk 20 – De geschiedenis van het evangelie rechtzetten

Laten we eerst kort de context rechtzetten voor Openbaring hoofdstuk 20:

 1. Eerst, eerder in Openbaring hoofdstuk 12, heidendom, in de vorm van een rode draak die de open heidense religies onder het Romeinse rijk vertegenwoordigt, wordt getoond terwijl ze de kerk vervolgen.
 2. Volgende, de Rooms-katholiek beest wordt getoond in Openbaring 13, ook christenen vervolgen.
 3. Dan na het beest, de lamachtig beest wordt getoond in de vorm van gevallen protestantse kerken. Dit valse profeetbeest creëert later een beeld voor het beest dat de laatste beest van Openbaring 17 dat de oecumenische Wereldraad van Kerken en de Verenigde Naties weerspiegelt.
 4. Maar in Openbaring hoofdstukken 17 tot en met 19 al deze beesten worden ontmaskerd en hun invloed vernietigd, en de invloed van de nep-christelijke toestand van Babylon is volledig vernietigd.
 5. Dus nu alle religieuze zelfingenomen dekmantels zijn vernietigd, in Openbaring hoofdstuk 20 wordt het verhaal van de evangeliedag opnieuw verteld, waaruit blijkt dat het in werkelijkheid altijd een strijd is geweest met Satan de Rode Draak, die vaak onder de dekmantel van religie opereerde.

En dus pakken we nu de boodschap van Openbaring op in hoofdstuk 20. Bedenk dat alle valse "christelijke gewaden" van religie zijn verwijderd op dit punt van Openbaring.

"En ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand." ~ Openbaring 20:1

De bodemloze put wordt onthuld op drie verschillende plaatsen in Openbaring, voorafgaand aan hier in hoofdstuk 20.

In Openbaring hoofdstuk 9 heeft een gevallen ster (die een gevallen engel/boodschapper vertegenwoordigt, of een teruggevallen evangeliebediening) de sleutel om de bodemloze put te "openen". De sleutel vertegenwoordigt het evangelie dat in de handen van een bedrieglijke gevallen bediening is geplaatst. Met het misbruik van deze evangeliesleutel openen ze de bodemloze put en geven ze een boodschap van leugens vrij die geen basis heeft in waarheid. Een 'bodemloze put'-boodschap. Daarom worden ze afgebeeld als een wolk van duisternis uit een bodemloze put. Een bodemloze put is een plek zonder fundament. Je kunt geen echt spiritueel leven bouwen op een bodemloze put.

Verlossing, alleen door Jezus Christus, is het vaste fundament dat u volledig van alle zonde zal verlossen en u de kracht zal geven om heilig te leven. De bodemloze put-boodschap claimt Jezus, maar laat je toch als een zogenaamde “zondigende christen” achter zonder overwinning in je ziel. Dit is een kwellende boodschap die je met angst bindt, maar je nooit van je zonden verlost.

En dus in Openbaring hoofdstuk 9, controleert en bedriegt deze bediening van pijniging en leugen mensen, en wordt ook bestempeld als een vernietiger door de namen "Abaddon" en "Apollyon".

"En zij hadden een koning over zich, dat is de engel van de afgrond, wiens naam in de Hebreeuwse taal Abaddon is, maar in de Griekse taal heeft zijn naam Apollyon." ~ Openbaring 9:11

Dan later in Openbaring 11:7 en in Openbaring 17:8 wordt ons getoond dat het tweede beest ook opkomt uit de afgrond. Dit beest vertegenwoordigt dezelfde Geest van Apollyon/vernietiger. Het vertegenwoordigt open heidendom (multi-god religies) die uit de put voortkomt in de valse vorm van meervoudig "christendom" via de vele afgesplitste sekten van het protestantisme.

De Schriften leren dat wanneer Christus een ziel redt, hij hen tot slechts één kerk maakt. Zijn ene kerk is heilig en in eenheid, en leeft gehoorzaam aan het Woord.

Het heidendom leert dat er meerdere kerken en manieren zijn om naar de hemel te gaan, en dat je veel verschillende dingen kunt geloven. Het heidendom wil een vereniging van verschillende kerken die verschillend geloven, om mensen te verwarren en te misleiden. Bovendien wil het heidendom dat je beweert een christen te zijn en toch met zonde in je leven blijft leven.

De boodschap van het heidendom komt uit de bodemloze put, een plaats zonder fundament in evangeliewaarheid. Dit wordt bereikt door valse "christelijke" predikanten die heidense leugens vermengen met de waarheid, en zo een vals geloofssysteem creëren.

Jezus Christus en zijn evangelie is het ware fundament van de kerk. Dus toen Petrus Jezus identificeerde als de Christus, de Verlosser van de wereld: Jezus zei over zichzelf, het solide fundament, dat hij zijn kerk zou bouwen.

 • “…en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen; en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” ~ Mattheüs 16:18
 • "Want een ander fundament kan niemand leggen dan dat is gelegd, namelijk Jezus Christus." ~ 1 Korintiërs 3:11

Er is een ware en trouwe bediening voor nodig om het Woord van God zorgvuldig te gebruiken onder leiding van de Geest van God. Door God toe te staan te leiden, kan een ware bediening de sleutels van het evangelie gebruiken om de valsheid van heidense leugens te binden, en tegelijkertijd geestelijk een valse bediening te binden.

Wanneer heeft een engel Satan voor duizend jaar gebonden?

Jezus zei dat hij zijn bediening de sleutels van het evangelie zou geven om te binden en te verliezen.

"En Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven; en al wat u op aarde zult binden, zal in de hemel gebonden zijn; en al wat u op aarde zult ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn." ~ Mattheüs 16:19

Het woord "engel" in het origineel betekent boodschapper van God. In Openbaring stelt dit vaak een menselijke bediening voor.

 • “En hij mat de muur ervan, honderdvierenveertig el, naar de maat van een mens, dat wil zeggen van de engel.” ~ Openbaring 21:17
 • “En ik, Johannes, zag deze dingen en hoorde ze. En toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. Toen zei hij tot mij: Zie, doe het niet; want ik ben uw mededienstknecht, en van uw broeders de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren: aanbid God.’ ~ Openbaring 22:8-9

En dus, in geestelijke taal, krijgen we in Openbaring hoofdstuk 20 een visioen van een bediening (met het woord "engel") die de sleutel van het evangelie heeft. Met deze sleutel verbinden ze de leugenachtige machten van Satan die door middel van heidense leugens werkt.

“En ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, die oude slang, dat is de duivel, en satan, en bond hem duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem op, en zette een zegel op hem, zodat hij zou misleid de heidenen niet meer, totdat de duizend jaar vervuld zijn; en daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.” ~ Openbaring 20:1-3

Door de apostelen en discipelen van de Heer ging het evangelie uiteindelijk naar de heidenen. Toen dat gebeurde, bevonden ze zich al snel in een groot gevecht met de krachten van het heidendom. Maar het evangelie was als een ketting aan heidense leugens: en de macht van Satan om te misleiden met de veelheid van goden en religies was verbonden. Daarvoor werden de landen waar het evangelie naartoe ging misleid door Satans boodschap van vele goden en vele manieren om offers te brengen aan hun verschillende concurrerende goden. Maar de waarheid verbond deze leugens, want de Schrift zegt: "... en sluit hem op en zet een zegel op hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden..." De mensen in die landen moesten nog steeds van hun zonden worden gered, maar gedurende deze 1000 jaar begrepen ze dat er maar één God en één volk van God moest zijn. (Tegenwoordig, nadat Satan vele jaren is vrijgelaten, zijn mensen erg in de war over God en zijn enige volk, de kerk.)

Deze macht om te strijden met het "scherpe tweesnijdend zwaard" van het evangelie, en kwade koninkrijken te binden met de ketenen van het evangelie, werd zelfs geprofeteerd in het Oude Testament.

“Want de Heer schept behagen in zijn volk: hij zal de zachtmoedigen verfraaien met redding. Laat de heiligen blij zijn in heerlijkheid: laat ze luid zingen op hun bedden. Laat de hoge lof van God in hun mond zijn, en een tweesnijdend zwaard in hun hand; Om wraak te nemen op de heidenen, en straffen op het volk; Om hun koningen met kettingen te binden, en hun edelen met ijzeren boeien; Om over hen het geschreven oordeel uit te voeren: deze eer hebben al zijn heiligen. Prijst de Heer." ~ Psalm 149:4-9

Dus, in de hoofden en harten van de mensen rond de kerk, toen het evangelie streed tegen het heidendom, raakte het heidendom gedurende duizend jaar volledig gebonden in zijn put zonder fundament die algemeen bekend staat als de "middeleeuwen", beginnend in de zesde eeuw rond 530 na Christus. Maar toen de veelheid aan protestantse doctrines en sekten begon te ontstaan (vanaf rond 1530), werd de geest van het heidendom, in de vorm van vele religieuze manieren om God te bereiken, en vele religies/kerken, opnieuw losgelaten op de kerk mensen (mensen die verbonden zijn met de kerk).

Voorafgaand aan de vorming van een protestantse sekte moest de veelheid van doctrines en goden zich verbergen binnen de universele katholieke kerk, waar slechts de leer van één God en één doctrine was toegestaan. Dus Satan moest zich concentreren op het promoten van hypocrisie en valse doctrines binnen de context van "één God, één kerk en één doctrine". Binnen deze context begon de toestand van de geestelijke hoer van Babylon te stijgen en kwam tot grote macht door de universele katholieke kerk.

Nu wanneer valse christendom, in de vorm van de rooms-katholieke kerk ontstond, begon ze ook ware christenen te vervolgen. En bij het vervolgen van ware christenen beschuldigde en vervolgde de katholieke kerk ware christenen alsof zij de ergste criminelen waren.

Deze openbaringsboodschap werd gegeven om de zaak recht te zetten. Deze christenen die werden gevangengenomen en vermoord tijdens de periode van de heerschappij van pausen en bisschoppen, zijn Gods ware volk. Hun staat van dienst moet worden gerechtvaardigd tegen de leugens en het lijden dat hun is opgelegd. En ook tegen het lijden dat wordt aangericht over alle ware christenen die vervolging hebben moeten doorstaan door huichelaars die beweren “christen” te zijn. Maar deze lijdende christenen waren eigenlijk de echte overwinnaars en koningen!

“Wie is hij die veroordeelt? Het is Christus die stierf, ja liever, die is opgestaan, die zelfs aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? zal verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of hongersnood, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Om uwentwil worden wij de hele dag gedood; we worden gerekend als schapen voor de slacht. Nee, in al deze dingen zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.” ~ Romeinen 8:34-39

Alleen de Openbaring van Jezus Christus kan het ware licht laten zien om de ware geestelijke toestand in de harten en levens van individuen en religieuze organisaties te kunnen zien. Als dat licht wordt getoond, kan iedereen God verheerlijken voor zijn hulp tijdens de tijd van wachten en de tijd van openbaring.

"Daarom oordeelt niets vóór de tijd, totdat de Heer komt, die beide de verborgen dingen van de duisternis aan het licht zal brengen en de raadsbesluiten van het hart zal openbaren; en dan zal een ieder de lof van God hebben." ~ 1 Korintiërs 4:5

Dus nu, voorafgaand aan hoofdstuk 20, is de boodschap van Openbaring getoond:

 • Satan gebruikte de drakenbeestkrachten van het heidendom om tegen de ware kerk te strijden (getoond in Openbaring het 12e hoofdstuk).
 • Satan droeg toen zijn macht over op het rooms-katholieke beest van Openbaring hoofdstuk 13, en door deze beestmacht vervolgde en doodde hij vele ware christenen. En gedurende deze tijd (ongeveer 1000 jaar) werd Satans misleiding van vele religies en vele goden opgesloten en opgesloten in de “bodemloze put”.

“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en hun werd het oordeel gegeven; en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest niet hadden aanbeden, noch zijn beeld, noch zijn merkteken op hun voorhoofd of in hun handen had ontvangen; en zij leefden en regeerden duizend jaar met Christus.” ~ Openbaring 20:4

Tijdens deze duizendjarige “middeleeuwen”-tijd (ongeveer van 530 na Christus tot 1530 na Christus) werden ware christenen ernstig vervolgd door degenen die beweerden de kerk te zijn. Maar het ware volk van God accepteerde gedurende deze tijd niet de valse leringen en overtuigingen van de rooms-katholieke kerk die probeerden hun ziel en hun relatie met Jezus te verderven. Daarom aanbaden ze de rooms-katholieke beestreligie niet. Noch accepteerden ze het merkteken van het beest op hun voorhoofd (de valse leer), noch accepteerden ze de valse gemeenschap van het beest (het merkteken in de rechterhand). En ze probeerden niet om hun eigen gerepliceerde vorm van protestantse beestreligie te creëren onder hun eigen controle (een beeld van het beest).

Dus nu heeft de Openbaring boodschap de valse "christelijke" bedekking van het beest getrokken, zodat we nu, in Openbaring hoofdstuk 20, kunnen zien wie de ware koningen werkelijk zijn. De rooms-katholieke kerk was niet de koning! Maar het waren eerder die ware christenen die door de katholieke kerk werden vervolgd. In het verleden (getoond in Openbaring hoofdstuk 6), riepen deze vervolgde christenen tot de Heer om hen te rechtvaardigen en het onrecht te openbaren dat door valse "christenen" tegen hen werd gedaan.

biddend omhoog kijkend

 

“En toen hij het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden; en zij riepen met luide stem, zeggende: Hoe lang nog, o Heer, heilig en waarachtig, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet op hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werden witte gewaden gegeven; en er werd tot hen gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders, die zouden worden gedood zoals zij waren, vervuld zouden zijn.' ~ Openbaring 6:9-11

Nu in Openbaring hoofdstuk 20 is alles vervuld. De geestelijke krachten van het beest, met inbegrip van de protestantse valse profeet en de hoer Babylon, zijn allemaal ontmaskerd en hun invloed verslagen. Nu zien we dat het altijd alleen maar een strijd is geweest tussen Satan en ware christenen. Deze ware christenen die door de eeuwen heen hebben geleden door valse "christenen", zijn in feite de ware kerk!

In het Oude Testament zag Daniël ook profetisch hetzelfde visioen van Openbaring hoofdstuk 20.

“Ik zag, en dezelfde hoorn voerde oorlog met de heiligen, en overwon hen; Totdat de Oude van dagen kwam en het oordeel werd gegeven aan de heiligen van de Allerhoogste; en de tijd kwam dat de heiligen het koninkrijk bezaten.” (Daniël 7:21-22)

De tijd is gekomen dat Jezus het oordeel voor zijn ware heiligen heeft geopenbaard en voltrokken, waarmee hij laat zien dat deze vervolgden werkelijk de Koninkrijksmensen zijn. Jezus heeft geopenbaard wie waar is en wie nep. Nu de vervalsing van het katholicisme en het gevallen protestantisme is ontmaskerd, zien we in Openbaring hoofdstuk 20 dat het altijd slechts een strijd was tussen Satan en het vervolgde ware volk van God. En de vervolgde christenen waren echt de echte koningen die in deze tijd met Christus regeerden!

“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en hun werd het oordeel gegeven; en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest niet hadden aanbeden, noch zijn beeld, noch zijn merkteken op hun voorhoofd of in hun handen had ontvangen; en zij leefden en regeerden duizend jaar met Christus.” ~ Openbaring 20:4

En de rest van degenen die dood waren in overtredingen en zonden (degenen buiten deze vervolgde kerk) waren niet in staat om evangelieberouw en redding te vinden totdat deze duizend jaar voorbij waren.

“Maar de overige doden leefden niet meer totdat de duizend jaar waren geëindigd. Dit is de eerste opstanding.” ~Openbaring 20:5

Wat wordt er in Openbaring 20:5 bedoeld met "de eerste opstanding?"

Zonde in het leven zorgt ervoor dat een persoon dood is in zijn ziel, ook al leven ze misschien nog op aarde.

'En u hebt Hij levend gemaakt, die dood was in overtredingen en zonden; Waarin gij in het verleden wandelde volgens de loop van deze wereld, volgens de vorst van de macht van de lucht, de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid: onder wie wij ook allemaal onze gesprekken hadden in het verleden in de lusten van ons vlees, het vervullen van de verlangens van het vlees en van de geest; en waren van nature de kinderen des toorns, net als anderen. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, zelfs toen we dood waren in zonden, ons samen met Christus levend gemaakt (door genade bent u behouden); en heeft ons samen opgewekt en gemaakt ons zitten samen in hemelse gewesten in Christus Jezus” ~ Efeziërs 2:1-6

Dus wanneer Jezus Christus ons vergeeft en redt, wekt Hij ons op uit de dood van de zonde, in een nieuw leven, vrij van zonde.

“Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel: oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden.” ~ 2 Korintiërs 5:17

Dus de eerste dood is de dood van de ziel wanneer zij zondigt. Daarom vertelde God Adam en Eva in de tuin dat ze zouden sterven op de dag dat ze zijn gebod niet gehoorzamen.

“En de Here God gebood de mens, zeggende: Van elke boom van de tuin mag u vrij eten; maar van de boom van kennis van goed en kwaad, zult u daarvan niet eten; want op de dag dat u daarvan eet, zal zeker sterven.” ~ Genesis 2:16-17

Dus nu iedereen gezondigd heeft, moeten we opgewekt worden uit het leven van de zonde, in een nieuw leven vrij van alle zonde. Dit is „de eerste opstanding”. Dan, als we eenmaal zijn opgewekt uit de eerste dood die door de zonde tot onze ziel kwam, kunnen we nu de tweede en laatste dood vermijden: die voor altijd verloren gaat in de hel.

"Gezegend en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem als koningen heersen duizend jaar." ~ Openbaring 20:6

Ook al stierven velen, zo niet de meeste christenen gedurende deze duizend jaar onder vervolging, omdat ze al door Jezus Christus uit de zonde waren opgestaan, de tweede dood had geen macht over hen, om hen te veroordelen!

“O dood, waar is uw prikkel? O graf, waar is uw overwinning? De angel van de dood is zonde; en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.” ~ 1 Korintiërs 15:55-57

Dus nogmaals, dit is waarom er in Openbaring hoofdstuk 20 staat:

“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en hun werd het oordeel gegeven; en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest niet hadden aanbeden, noch zijn beeld, noch zijn merkteken op hun voorhoofd of in hun handen had ontvangen; en zij leefden en regeerden met Christus duizend jaar. Maar de overige doden leefden niet meer totdat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.” ~ Openbaring 20:4-5

En gedurende deze duizend jaar leden de meesten die ware christenen waren vervolging. Degenen die ervoor kozen toe te geven aan druk en niet voor Christus te lijden, waren nog steeds dood in hun ziel. Degenen die voor Christus stierven, „leefden en regeerden duizend jaar met Christus”. Maar de rest was geestelijk dood, zelfs toen ze nog leefden. En het was pas toen deze vervolging stopte, dat ook anderen gered konden worden zonder noodzakelijkerwijs hun fysieke leven te verliezen voor het evangelie. Daarom staat er: „Maar de overige doden leefden niet meer totdat de duizend jaar waren geëindigd. Dit is de eerste opstanding.” Na de duizend jaar konden ze genieten van de eerste opstanding zonder noodzakelijkerwijs hun fysieke leven te verliezen. Maar gedurende de duizend jaar waren degenen die in zonde leefden feitelijk geestelijk dood terwijl ze in zonde bleven leven en de valse leerstellingen van de katholieke kerk volgden.

"Maar zij die in plezier leeft, is dood zolang zij leeft." ~ 1 Timoteüs 5:6

En in geestelijke weerspiegeling van dit schriftgedeelte: gedurende die duizend jaar kozen degenen die deel uitmaakten van de ontrouwe vrouw (de katholieke kerk), ervoor om te leven in het genoegen van hypocrisie. En dus waren ze geestelijk dood terwijl ze nog fysiek leefden.

Dus na deze duizend jaar katholieke vervolging kwam de tijd van de vele afgesplitste sekten van het gevallen protestantisme. God heeft maar één kerk! Het opdelen van Gods volk in verdeelde sekten en valse leerstellige overtuigingen is zelf een grote bedrieglijke zonde tegen God. Het is een terugkeer naar het heidense bedrog van vele goden en vele religieuze gebruiken.

Dit is precies wat er gebeurde na de duizend jaar katholieke heerschappij.

“En wanneer de duizend jaar zijn verstreken, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en zal uitgaan om de naties te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de strijd: het aantal van wie is als het zand van de zee.” ~ Openbaring 20:7-8

En dus, na vele jaren van protestantse verdeeldheidssekten, hebben we grote bedrieglijke doctrines gehad en veel valse profeten staan op om tegen de zuivere waarheid van het evangelie te strijden. Profetie uit het Oude Testament verwijst hier ook naar als een geestelijke strijd met een slecht en slecht volk dat nog in zonde leeft. Mensen die van alle soorten hypocrisie houden. Mensen zonder respect voor God en zijn Woord. Ook in het Oude Testament worden ze beschreven als "Gog en Magog".

Wie zijn de bijbelse koninkrijken van „Gog en Magog”?

"Gog en Magog", heeft altijd alle mensen vertegenwoordigd die samen zouden samenzweren om de waarheid van Gods Woord te weerstaan, en om het ware volk van God te weerstaan en te vervolgen. Dit is een spirituele strijd die door de geschiedenis heen op veel verschillende tijdstippen heeft plaatsgevonden.

“Zo zegt de Here God; Bent u degene over wie ik in de oudheid heb gesproken door mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die dagen vele jaren profeteerden dat ik u tegen hen zou brengen? En het zal geschieden terzelfder tijd wanneer Gog tegen het land Israël zal komen, zegt de Here God, dat mijn woede in mijn gezicht zal opkomen. Want in mijn jaloezie en in het vuur van mijn toorn heb ik gesproken: te dien dage zal er zeker een grote schok zijn in het land van Israël; Zodat de vissen van de zee, en de vogels van de hemel, en de dieren van het veld, en alle kruipende dingen die op de aarde kruipen, en alle mensen die op het oppervlak van de aarde zijn, zullen beven voor mijn aanwezigheid en de bergen zullen omver geworpen worden, en de steile plaatsen zullen instorten, en elke muur zal op de grond vallen. En ik zal een zwaard tegen hem roepen op al mijn bergen, zegt de Here God: het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.” ~ Ezechiël 38:17-21

Het geestelijke Israël van vandaag zijn alle geredden in Christus Jezus. Tegenwoordig zijn de ware christenen geestelijke joden.

“Want hij is geen Jood, die uiterlijk één is; evenmin is die besnijdenis, die uitwendig in het vlees is; maar hij is een Jood, die inwendig één is; en de besnijdenis is die van het hart, naar de geest, en niet naar de letter; wiens lof niet van mensen is, maar van God.” ~ Romeinen 2:28-29

Daarom heeft God vandaag, net als in het verleden, beloofd dat hij door zijn aanwezigheid alle spirituele huizen die de mens heeft gebouwd (religies van de mensheid) zal schudden, totdat alleen die dingen die niet kunnen worden geschud, nog overblijven.

“Zorg ervoor dat u hem die spreekt niet weigert. Want als zij niet ontsnapten die hem weigerden die op aarde sprak, veel meer zullen we niet ontkomen, als we ons afkeren van hem die uit de hemel spreekt: Wiens stem toen de aarde deed schudden; maar nu heeft hij beloofd, zeggende: Nog een keer heb ik schud niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nogmaals, betekent het verwijderen van die dingen die geschud worden, als van dingen die gemaakt zijn, zodat die dingen die niet geschud kunnen worden, mogen blijven. Daarom ontvangen wij een koninkrijk dat niet bewogen kan worden, laten wij genade hebben, waardoor wij God aanvaardbaar mogen dienen met eerbied en godvruchtige vrees: want onze God is een verterend vuur.” ~ Hebreeën 12:25-29

Wat dit ons laat zien, is: zelfs de "hemelse plaatsen in Christus Jezus" (zie Efeziërs 1:3 & 2:6 die de kerkvergadering voor aanbidding vertegenwoordigen), zullen geestelijk door elkaar geschud worden. Soms zijn we erg verbaasd over wat en wie er uit de kerk wordt geschud!

Dus deze geestelijke strijd tegen geestelijke “Gog en Magog” die in het Oude Testament en in Openbaring 20 wordt geïdentificeerd, vindt vandaag de dag nog steeds plaats. En God heeft nog steeds een bediening die predikt tegen de valse leerstellingen van het valse zogenaamde "christendom".

Dus verder in Ezechiël wordt het oordeel tegen Gog en Magog uiteengezet.

“En ik zal tegen hem pleiten met pestilentie en met bloed; en Ik zal op hem regenen, en op zijn benden, en op de vele mensen die bij hem zijn, een overstromende regen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel. Zo zal ik mezelf grootmaken en mezelf heiligen; en ik zal bekend zijn in de ogen van vele volken, en zij zullen weten dat ik de Heer ben.” ~ Ezechiël 38:22-23

"Gij zult op de bergen van Israël vallen, gij en al uw benden, en het volk dat bij u is; Ik zal u geven aan alle roofvogels van alle soorten, en aan de dieren van het veld om te verslinden. Gij zult op het open veld vallen; want ik heb het gesproken, zegt de Here God. En ik zal een vuur op Magog zenden, en onder hen die zorgeloos op de eilanden wonen: en zij zullen weten dat ik de Heer ben. Zo zal ik mijn heilige naam bekendmaken in het midden van mijn volk Israël; en ik zal niet toelaten dat ze mijn heilige naam meer verontreinigen: en de heidenen zullen weten dat ik de Heer ben, de Heilige in Israël.” ~ Ezechiël 39:4-7

De profetische taal van Ezechiël tegen Gog en Magog (soms bijna woord voor woord) is hetzelfde als wordt weerspiegeld in Openbaring hoofdstuk 19, verzen 17 tot en met 21. Als mensen met huichelarij willen omgaan en ware christenen willen neerhalen, zal God diezelfde huichelaars opofferen aan bedrog. Overweeg dit terwijl u deze volgende passage leest.

'En, gij mensenzoon, zo zegt de Here God; Spreek tot elk gevederd gevogelte en tot elk dier van het veld: Verzamel u en kom; Verzamel u aan alle kanten tot mijn offer, dat ik voor u offer, namelijk een groot offer op de bergen van Israël, opdat gij vlees eet en bloed drinkt. Gij zult het vlees van de machtige eten en het bloed drinken van de vorsten van de aarde, van rammen, lammeren en geiten, stieren, allemaal gemeste dieren van Basan. En u zult vet eten totdat u verzadigd bent, en bloed drinken totdat u dronken bent, van mijn offer dat ik voor u heb geofferd. Zo zult u aan mijn tafel worden gevuld met paarden en strijdwagens, met machtige mannen en met alle krijgslieden, zegt de Here God. En ik zal mijn glorie onder de heidenen stellen, en alle heidenen zullen mijn oordeel zien dat ik heb voltrokken, en mijn hand die ik op hen heb gelegd. Zo zal het huis van Israël weten dat ik de Heer, hun God ben, van die dag af.” ~ Ezechiël 39:17-22

En dus wordt in Openbaring hoofdstuk 20 getoond dat de finaliteit van dit geestelijke predikingsoordeel tegen de hypocrisie van nepreligie geestelijk wordt uitgestort.

"En zij stegen op over de breedte van de aarde, en omsingelden het kamp van de heiligen, en de geliefde stad; en vuur daalde van God neer uit de hemel, en verslond hen." ~ Openbaring 20:9

Elke keer dat er vervolging is tegen ware christenen, ongeacht de vervolgende organisatie (of het nu een regering, katholiek, protestant, moslim of enige andere vorm van heidense religie is), verliest de vervolgende organisatie de geestelijke strijd. Ze slagen er misschien in om veel christenen te doden (zoals hoe ze Christus hebben gedood), maar de christenen hebben de geestelijke strijd gewonnen. De christenen gingen naar de hemel en de mensen van de religie die tegen hen waren, gingen verloren en gingen naar de hel.

En dus is het alleen maar passend dat de laatste geschriften van Openbaring hoofdstuk 20 eindigen met het tonen van deze laatste oordeelsdag.

“En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar het beest en de valse profeet zijn, en hij zal dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en hem die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten; en er werd geen plaats voor hen gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat is het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van wat in de boeken was geschreven, naar hun werken.” ~ Openbaring 20:10-12

Er zal voor niemand ontkomen zijn aan het onder ogen zien van Jezus Christus op deze laatste oordeelsdag.

 • “Want er staat geschreven: Zo waar ik leef, zegt de Heer, elke knie zal voor mij buigen en elke tong zal God belijden. Zo dan zal een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.” ~ Romeinen 14:11-12
 • „Dat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen, van dingen in de hemel, en dingen op aarde en dingen onder de aarde; En dat elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader.” ~ Filippenzen 2:10-11

En er is het "boek des levens" en de "boeken" waar we allemaal op beoordeeld zullen worden. In het Boek des Levens wordt uw naam opgeschreven wanneer Jezus u van en uit de zonde redt. Laat u niet misleiden door de valse beest-religies van de mensheid, want uw naam zal dan niet in het Boek des Levens staan!

"En allen die op de aarde wonen, zullen hem (het beest) aanbidden, wiens namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld." ~ Openbaring 13:8

De "boeken" waarop we geoordeeld zullen worden, zijn de boeken van de Bijbel. Er staan er 66 in de Bijbel. Neem de tijd om ze te lezen, te bestuderen en ernaar te leven. We zullen allemaal beoordeeld worden door de "boeken" van de Bijbel als geheel. Niet alleen een schriftplaats hier of daar, maar door elk woord als geheel uit dit boek van 66 boeken.

“En de zee gaf de doden op die erin waren; en dood en hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar hun werken. En dood en hel werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood. En wie niet in het boek des levens geschreven werd gevonden, werd in de poel des vuurs geworpen.” Openbaring 20:13-15

Dus in een hoofdstuk van Openbaring (het 20e hoofdstuk van Openbaring) hebben we een samengevat beeld van de hele dag van het evangelie (van de eerste komst van Jezus Christus tot het einde van de hele wereld) - allemaal verduidelijkt door het verwijderen van nep "christendom ’ uit het historische record. Zijn de valse "christendom"-misleidingen uit uw hart en leven verwijderd? Zal de tweede dood enige macht over je hebben? Heb je deelgenomen aan de eerste opstanding? Behoort u tot het ware volk van God "... dat het beest niet had aanbeden, noch zijn beeld, noch zijn merkteken op hun voorhoofd of in hun handen had ontvangen..."? Heb je de overwinning over de zonde in je leven en over de nepgemeenschap van het nep-christendom?

Opmerking: dit diagram hieronder laat zien waar het twintigste hoofdstuk zich binnen de volledige Openbaring-boodschap bevindt. De oordeelsboodschappen van hoofdstuk 20 maken ook deel uit van het voltooien van het doel van God, om de macht van Satan in de levens van mensen te vernietigen. Om een hoger niveau van Openbaring beter te begrijpen, kunt u ook de "Routekaart van Openbaring.”

Openbaring Overzichtsdiagram - hoofdstuk 20

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK