Welkom!

Openbaring banner

(Books by the Author)

Net als de rest van de Bijbel is Openbaring een spiritueel boek met veel spirituele inzichten. Het was nooit bedoeld om letterlijk te worden geïnterpreteerd. Dus alles in dit boek geeft betekenis door "spirituele dingen met spirituele te vergelijken".

'Wat wij ook zeggen, niet in de woorden die de wijsheid van de mens leert, maar die de Heilige Geest leert; geestelijke dingen met geestelijke vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan: want ze zijn dwaasheid voor hem; hij kan ze ook niet kennen, omdat ze geestelijk worden onderscheiden.” ~ 1 Korintiërs 2:13-14

Openbaring werd rond het jaar 90 na Christus geschreven en het was het laatste boek van de Bijbel dat werd geschreven. Het is een profetisch en geestelijk boek, rechtstreeks ontvangen van Jezus Christus, dat voor het eerst aan Johannes werd gegeven toen hij op het eiland Patmos was (waar hij werd verbannen terwijl hij werd vervolgd uit Rome).

Het is een boek vol symbolische beelden, die alleen begrepen kunnen worden door de betekenis van de symboliek te bestuderen, door een zorgvuldige bestudering van de rest van de Bijbel. Bijgevolg verwijst deze studie uitgebreid naar de rest van de Schrift om de betekenis van Openbaring uit te leggen.

Er zijn een aantal manieren om door de artikelen van dit onderzoek te navigeren:

Via een routekaart van openbaring

Of u kunt navigeren via de categorie navigatielinks in het hoofdmenu van de site, of via links aan de rechter- of onderkant.

En hier volgt een navigatieoverzicht per hoofdstuk:

Hoofdstuk 1

Johannes op het eiland Patmos

De apostel Johannes wordt vervolgd op het eiland Patmos. Daar openbaart Jezus zich te midden van zeven gouden kandelaars die de zeven kerken vertegenwoordigen. En hij heeft ook in zijn rechterhand zeven Sterren die de engel/boodschappers aan de zeven kerken vertegenwoordigen. Johannes krijgt de opdracht om de boodschap van Openbaring naar deze zeven engelen/boodschappers te sturen.

Hoofdstuk 2

Zeven gouden kandelaars

Jezus geeft individuele boodschappen die specifiek zijn voor de behoeften van elke kerk in: Efeze, Smyrna, Pergamus en Thyatira. 'Efeze, je verliet je eerste liefde. Bekeert u of ik neem de kandelaar weg.” "Smyrna blijft trouw aan de dood tegen vervolging." "Pergamus ik weet waar de zetel van Satan is gevestigd." "Thyatira, je laat Izebel je beïnvloeden."

Hoofdstuk 3

 

kerk huis van aanbiddingJezus blijft individuele boodschappen geven die specifiek zijn voor de behoeften van elke kerk in: Sardis, Filadelfia en Laodicea. "Sardis versterken wat overblijft." 'Philadelphia, je hebt een beetje kracht.' "Laodicea, je bent lauw."

Hoofdstuk 4

De strijdwagen van God

Terwijl hij nog steeds in de geest van aanbidding is, merkt John dat hij in de geest wordt opgenomen in een hemelse aanbiddingsdienst waar vier levende wezens de aanbidding leiden. Bovendien zijn er vierentwintig oudsten die allemaal rond de troon cirkelen, en een groep mensen die niet geteld konden worden, die allemaal God aanbaden.

hoofdstuk 5

Lam aan Gods rechterhand

Het Lam van God, Jezus Christus, wordt gezien in het midden van de troon. En in Gods rechterhand is een boek dat verzegeld is met zeven zegels. Bovendien zijn er zeven lampen voor de troon van God die de zeven Geesten van God vertegenwoordigen. Als Jezus het boek uit Gods hand neemt om het te openen, valt iedereen neer in aanbidding.

Hoofdstuk 6

Jezus de Witte Ruiter

Terwijl Jezus elk zegel opent, wordt het volgende onthuld: een ruiter op een wit paard, een ruiter op een rood paard, een ruiter op een zwart paard en een ruiter op een bleek paard. Vervolgens klinkt er een stem van vele vervolgde christenen die van onder het offeraltaar komen. Dan, wanneer het zesde zegel wordt geopend, is er een grote aardbeving, en veel mensen proberen zich te verbergen voor het aangezicht van het Lam.

hoofdstuk 7

 

een grote menigte

Er is een grote eredienst van ware heiligen. 144000 van hen zijn verzegeld. Daarnaast is er een enorm bedrijf van anderen die worden gered die niet kunnen worden genummerd. Ze worden allemaal getroost in de tegenwoordigheid van God en het Lam.

Hoofdstuk 8

7 trompet engelen

Gedurende een half uur is het stil in de hemel terwijl alle heiligen in gebed zijn. Een engel die de hogepriester van het Nieuwe Testament, Jezus Christus, vertegenwoordigt, neemt vuur van het gouden altaar en werpt het in de aarde en er zijn: stemmen en donderslagen en bliksemschichten en een aardbeving. Vier van de zeven engelen/boodschappers die bazuinen hebben, laten hun trompetten blazen.

Hoofdstuk 9

engel bodemloze put

De vijfde en zesde engel/boodschappers blazen op hun trompetten. Als de vijfde engel op zijn bazuin blaast, is er een gevallen engel die de bodemloze put opent. Wanneer de zesde engel zijn bazuin blaast, zijn er vier andere engelen losgelaten uit de rivier de Eufraat, en ze gaan eropuit om pijn te doen en te doden op aarde.

Hoofdstuk 10

machtige engel met boekje

De machtige Openbaringsengel, Jezus Christus, daalt brullend uit de hemel neer: en zeven donderslagen laten hun stemmen horen. Johannes wordt verteld om te verzegelen wat de donderslagen spraken. Maar in de dagen van de zevende bazuinengel zullen alle dingen worden geopenbaard. Johannes krijgt te horen dat hij opnieuw moet profeteren voor vele volkeren en natiën en talen en koningen.

Hoofdstuk 11

Woord en Geest in zak

Gods twee gezalfde getuigen (Woord & Geest), geven eerst hun getuigenis in verdriet. Later worden ze gedood, maar daarna worden ze weer opgewekt. En er is een grote aardbeving en er komt angst over de mensen wanneer ze worden opgewekt. Dan blaast de zevende bazuin-engel op zijn bazuin, en er is een aankondiging dat alle koninkrijken aan God toebehoren. De tempel wordt geopend gezien, samen met de ark van God, en er waren bliksemstralen, en stemmen, en donder, en een aardbeving, en grote hagel.

Hoofdstuk 12

Rode draak om mannenkind te verslinden

Eerst wordt een zuivere vrouw getoond die de kerk vertegenwoordigt. Vervolgens wordt een rode draak onthuld die haar vervolgt. Er is een grote strijd aan de gang in hemelse gewesten, en de rode draak, die het koninkrijk van Satan vertegenwoordigt, wordt met zijn engel/boodschappers uitgeworpen.

Hoofdstuk 13

Lam-Dragon Beast

Eerst wordt het beest geopenbaard, het vervolgt de kerk en spreekt grote godslasteringen tegen God. En dan wordt een ander beest onthuld met twee horens als een lam, maar dat spreekt als de draak. Dit lam-drakenbeest overtuigt mensen om een beeld voor het beest te creëren en zowel het beest als zijn beeld te aanbidden. Dit beest zorgt er ook voor dat iedereen het merkteken en het nummer van het beest ontvangt.

Hoofdstuk 14

Gods naam op het voorhoofd

We zien weer de ware honderdvierenveertigduizend heiligen met de naam van hun hemelse Vader op hun voorhoofd. Dan kondigt een andere engel aan dat Babylon is gevallen is gevallen. Iedereen die het beest en zijn beeld aanbidt, zal de komende toorn van God ontvangen.

Hoofdstuk 15

Zee van glas vermengd met vuur

Zeven engelen worden nu gezien met schalen vol met de zeven laatste plagen van de toorn van de Almachtige God. Alle heiligen worden gezien op een zee van glas vermengd met vuur, terwijl ze God aanbidden. De tempel blijkt open te zijn in de hemel. En de zeven engelen komen uit de tempel en krijgen de schalen van de zeven laatste plagen. De tempel staat vol rook van de glorie van God, en er is ons verteld dat niemand die tempel kan binnengaan totdat de zeven schalen zijn uitgegoten.

Hoofdstuk 16

Zeven Pestengelen

De zeven schalen van de toorn van God worden uitgegoten op: de aarde, de zee, de fonteinen en rivieren van water, de zon, en dan op de zetel van het beest. Vervolgens wordt de 6e vijl uitgegoten over de grote rivier de Eufraat, zodat de weg van de koningen van het Oosten kan worden voorbereid. Drie kikkers die drie onreine geesten vertegenwoordigen, worden dan gezien terwijl ze zich voorbereiden op een strijd tegen God en zijn leger. "Het is klaar" wordt uitgesproken als de 7e laatste flacon in de lucht wordt uitgegoten. Dan wordt Babylon ontmaskerd en in drie delen verdeeld.

Hoofdstuk 17

mysterie Babylon en het beest

De spirituele hoer, de ontrouwe stad Babylon, wordt volledig ontmaskerd, samen met alle koningen van de aarde die met haar flirten en hoeren.

Hoofdstuk 18

Sterke engel

De machtige engel uit Openbaring, Jezus Christus, daalt neer uit de hemel, “met grote macht; en de aarde werd verlicht met zijn heerlijkheid.” Hij verkondigt krachtig: „Babylon is gevallen is gevallen.” Iedereen is gewaarschuwd: “kom uit haar mijn volk!” Dan wordt Babylon volledig geoordeeld en vernietigd.

Hoofdstuk 19

Huwelijk bruid en bruidegom

Nu Babylon is vernietigd, wordt de ware bruid van Christus nu weer gezien, voorbereid op haar huwelijk met Jezus Christus. Jezus Christus is het toneel met zijn legers en hij wordt uitgeroepen tot de Koning der koningen en Heer der heren. Het beest en de valse profeet worden vernietigd en in de hel geworpen. En alle hypocrieten worden ook opgeofferd door een hatelijke vogelbediening.

Hoofdstuk 20

Satan is gebonden

Het historische evangelieverhaal wordt naverteld. Maar deze keer is er geen Babylon, geen beest en geen valse profeet. Er is alleen Satan en zijn rode draak die strijden tegen het volk van God. De duivel en zijn draak worden vastgebonden met een ketting, vervolgens losgelaten en uiteindelijk in de hel geworpen. En dan staat iedereen voor God en zijn Woord om geoordeeld te worden.

Hoofdstuk 21

Hemels Jeruzalem

Nu ziet Johannes: „de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, die van God uit de hemel neerdaalt, toebereid als een bruid die voor haar man getooid is.” En weer de stem van Jezus Christus die zegt: "Het is volbracht." En dan krijgt Johannes de kerk, het nieuwe Jeruzalem, duidelijk en in alle details te zien.

Hoofdstuk 22

water dat uit de stad stroomt

In de nieuwe kerk in Jeruzalem ziet Johannes de troon en het Lam, en de rivier van het water des levens die uit de stad stromen. Nu wordt Johannes verteld dit boek Openbaring niet te verzegelen. “En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En laat hij die hoort zeggen: Kom. En laat hem die dorst heeft komen. En wie wil, laat hem gratis het water des levens nemen.” Ten slotte worden we ernstig gewaarschuwd om niets toe te voegen of weg te nemen van dit boek, anders zal er een eeuwig gevolg zijn!

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK