ارابه خدا - چشم اندازی برای کلیسا

ارابه خدا

آیا چشم انداز واقعی برای کلیسا دارید؟ رویای حزقیال از ارابه خدا یکی از رؤیاهای وفادارانه خدا برای کلیسا است. در اینجا چهار دلیل وجود دارد: هیچ سخت افزار ساخته شده توسط انسان این ارابه خدا را کنار هم نگه نمی دارد. توسط روح خدا نگه داشته شده است. و کروبیان که نماینده… ادامه

fa_IRفارسی
مکاشفه عیسی مسیح

رایگان
چشم انداز